Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Lepič vrstvených konstrukcí letadel
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v letecké výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné ověření
b Uvést a popsat požadavky na dodržování požární ochrany Písemné ověření
c Uvést a popsat zásady práce s nebezpečnými látkami používanými v letecké výrobě Písemné ověření
d Uvést a popsat zásady poskytování první pomoci Písemné ověření
e Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků používaných v letecké výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jednotlivých dílů letounu před lepením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit povrchy jednotlivých dílů pro lepení (pomocí vhodných nástrojů, strojů a zařízení) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava lepidel a tmelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v chemických látkách (lepidlech, tmelech, rozpouštědlech atd.), popsat způsoby použití a způsoby zpracování Písemné a ústní ověření
b Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Odebrat a navážit připravené suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) a upravit je k technologickému procesu podle předložené dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zalévání elektrických součástek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení (pro zalévání elektrických součásti) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit elektrické součástky pro finální zalití dle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Zalít elektrické součástky dle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Impregnace a hermetizace součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení (pro impregnaci nebo hermetizaci letadlových celků) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit jednotlivé části letadlových celků pro impregnaci nebo hermetizaci dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Impregnovat nebo hermetizovat jednotlivé části letadlových celků (trupu, křídla nebo integrálních nádrží letadel) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení kovových sendvičových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení (pro lepení kovových sendvičových konstrukcí v letecké výrobě) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Vyrobit sendvičovou konstrukci tmelením a lepením za studena dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést dokončovací práce spojené s lepením vrstvených konstrukcí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení dílů foliovým a semipregovým lepidlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení (pro lepení dílů foliovým a semipregovým lepidlem) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit jednotlivé díly letadlových celků pro lepení foliovým a semipregovým lepidlem dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést dokončovací práce spojené s lepením foliovým a semipregovým lepidlem dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení prvků zabezpečujících odlednění na letounu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení (pro lepení prvků zabezpečujících odlednění na letounu) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit jednotlivé díly zabezpečující odlednění na letounu dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Nalepit jednotlivé díly zabezpečující odlednění na letounu dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů součástí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení (pro broušení nebo leštění povrchů součástí letadel) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Strojově brousit a leštit lepené vrstvené konstrukce nebo jejich součásti s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně nabrousit a vyleštit lepené vrstvené konstrukce nebo jejich součásti s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
d Ručně lapovat rovinné plochy lepené vrstvené konstrukce nebo jejich součásti s dosažením předepsaného rozměru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=103016).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem lepiče vrstvených konstrukcí letadel. Ve vyjádřeních kritérií hodnocení způsobilostí týkajících se přípravy povrchů, jejich lepení, broušení, lapování a popřípadě dalších úprav se pro účely zkoušky předpokládá velikost konstrukčního dílcu letadla cca 0,1 až 0,3 m2.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Latecoere Czech Republic (původní název byl LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o.)

Aircraft Industrie, a. s.

EVEKTOR-AEROTECHNIK, a. s.

Jihostroj, a. s.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod