Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Potrubář letecký
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v letecké výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při prací Písemné ověření
b Uvést a popsat požadavky na dodržování požární ochrany Písemné ověření
c Uvést a popsat zásady práce s nebezpečnými látkami používanými při dané činnosti Písemné ověření
d Uvést a popsat zásady poskytování první pomoci Písemné ověření
e Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků při dané činnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řezání a odjehlování trubek z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce na základě dodané technické dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a pomocné materiály k řezání a odjehlování trubek dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Zhotovit dílec strojírenského potrubářského výrobku řezáním a odjehlováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční ohýbání a tvarování trubek z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit materiál – trubky z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Dělit ručně materiál – trubky z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Ručně ohnout a vytvarovat materiál – trubky z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin do finálního výrobku (tvaru) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní ohýbání a tvarování trubek z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin na programovatelné ohýbačce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stroj, zda odpovídá z hlediska BOZP a PO požadované technologické operaci (ohýbání a tvarování trubek) Praktické předvedení
b Připravit a seřídit stroj k provedení technologické operace – ohýbání a tvarování trubek (upnout či namontovat potřebné příslušenství k ohýbání a tváření) Praktické předvedení
c Strojně ohýbat a tvarovat materiál – trubky z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin do finálního výrobku (tvaru) dle výrobní dokumentace a typu stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojní roztemování trubek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce na základě dodané technické dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit vhodné stroje, nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a pomocné materiály k roztemování trubek dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Zhotovit dílec strojírenského potrubářského výrobku roztemováním trubek dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba částí potrubních celků a příslušenství olejového, hydraulického, vzduchového, protipožárního a palivového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce na základě dodané technické dokumentace Praktické předvedení
b Připravit a tvarově uzpůsobit konce trubek pro sestavení do celků na základě dodané technické dokumentace Praktické předvedení
c Slícovat a sestavit části potrubí do celků dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=103025).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem leteckého mechanika potrubáře.

Na zkoušce se požaduje předvedení tří různých možností, způsobů strojního ohýbání a tvarování trubek z korozivzdorných ocelí a lehkých slitin na programovatelné ohýbačce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Latecoere Czech Republic (původní název LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o.)

Aircraft Industrie, a. s.

EVEKTOR-AEROTECHNIK, a. s.

Jihostroj, a. s.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod