Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Tvářeč plastů pro letadla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v letecké výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v letecké výrobě a požadavky dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a popsat požadavky na dodržování požární ochrany Ústní ověření
c Uvést a popsat zásady práce s nebezpečnými látkami používanými při dané činnosti Ústní ověření
d Uvést a popsat zásady poskytování první pomoci Ústní ověření
e Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků používaných v letecké výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jednotlivých dílů letadla z plastů před tvářením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při tváření plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit povrchy jednotlivých dílů pro lepení podle výrobní dokumentace, a to za pomoci vhodných nástrojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dělení jednotlivých dílů letadla z plastů před tvářením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při dělení plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení k dělení jednotlivých plastových dílů letadla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Dělit jednotlivé plastové díly letadla podle výrobní dokumentace, a to za pomoci vhodných nástrojů, strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svařování jednotlivých dílů letadla z plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při svařování plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení ke svařování jednotlivých plastových dílů letadla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Svařit jednotlivé plastové díly letadla podle výrobní dokumentace, a to za pomoci vhodných nástrojů, strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení jednotlivých dílů letadla z plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při lepení plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení k lepení jednotlivých plastových dílů letadla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Lepit jednotlivé plastové díly podle výrobní dokumentace, a to za pomoci vhodných nástrojů, strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tváření jednotlivých dílů letadla z plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při tváření plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení k tváření jednotlivých plastových dílů letadla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Tvářením vyrobit plastový díl letadla podle výrobní dokumentace, a to za pomoci vhodných nástrojů, strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a opracování plastových dílů letadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro broušení nebo leštění plastových dílů podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Strojově vybrousit a vyleštit plastové díly nebo jejich součásti s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně vybrousit a naleštit plastové díly nebo jejich součásti za použití ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
d Kontrola finálního povrchu plastových dílů letounu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a leštění oken letounu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při výrobě oken letounu nebo jejich částí podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro výrobu okna letounu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkompletovat okno letounu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést finální úpravu povrchu oken letounu leštěním podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tvarec-plastu-pro-letadla#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem tvářeče plastů letadla. V zadáních kritérií hodnocení způsobilostí týkajících se tváření, lepení a úprav povrchů dílů letadla se pro účely zkoušky předpokládá velikost dílců asi 0,1 až 0,3 m2.

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérií určený rozsah, tj. počet kusů a velikost konstrukčního dílu, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Příprava jednotlivých dílů letadla z plastů před tvářením, kritérium a) až c) uchazeč připraví povrch jednoho zadaného dílce pro lepení za pomoci vhodně zvolených nástrojů nebo strojů podle zadané výrobní dokumentace.

U odborné kompetence Dělení jednotlivých dílů letadla z plastů před tvářením, kritérium a) až c) uchazeč podle zadané výrobní dokumentace provede dělení zadaných dílů vhodným technologickým postupem.

U odborné kompetence Svařování jednotlivých dílů letadla z plastů, kritérium a) až c) uchazeč svaří zadané dílce letounů (z PMMA, polykarbonátů aj.) podle zadané výrobní dokumentace zvoleným technologickým postupem.

U odborné kompetence Lepení jednotlivých dílů letadla z plastů, kritérium a) až c) uchazeč podle zadané výrobní dokumentace provede lepení určených dílů vhodným technologickým postupem.

U odborné kompetence Tváření jednotlivých dílů letadla z plastů, kritérium a) až c) uchazeč tvářením vyrobí jeden zadaný dílec letounu podle zadané výrobní dokumentace.

U odborné kompetence Kontrola a opracování plastových dílů letadla, kritérium a) až d) uchazeč strojově a ručně vybrousí do předepsaného tvaru a jakosti povrchu jeden zadaný dílec letounu podle výrobní dokumentace a provede finální kontrolu povrchu dílce.

U odborné kompetence Výroba a leštění oken letounu, kritérium a) až d) uchazeč zkompletuje ze zadaných dílů jedno okno letounu a upraví povrch okna letounu leštěním podle výrobní dokumentace.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Latecoere Czech Republic s. r. o., Praha

Aircraft Industrie, a. s., Kunovice

Evektor-Aerotechnik, a. s., Bradlec

Jihostroj, a. s., Velešín

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod