Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér potrubních rozvodů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s odpady ze stavebních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem bezpečnost práce a její zásady při montáží potrubí z plastů Ústní ověření
b Provést výběr vhodných osobních ochranných pomůcek Praktické předvedení
c Vysvětlit pojem požární ochrana a její zásady Ústní ověření
d Vysvětlit význam jištění výkopů a prací ve výkopech Ústní ověření
e Vysvětlit nakládání s odpady vzniklými při výstavbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v projektové dokumentaci, v právních a technických předpisech a obecných požadavcích na výstavbu potrubních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přečíst a vysvětlit výkres Praktické předvedení a ústní ověření
b Přečíst a vysvětlit technickou zprávu k projektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit obsah základních právních předpisů vztahujících se
ke stavebně montážní činnosti
Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit základní technické normy a technická pravidla
vztahující se ke stavebně montážní činnosti
Ústní ověření
e Vysvětlit význam evidence technických dat o pokládce potrubí (při použití kladečského deníku) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava, skladování, kontrola trubního materiálu, nářadí, přípravků, pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady skladování trubního materiálu a komponentů z polyetylénu (trub, tvarovek, armatur) na staveništi a bezpečnou přepravu a manipulaci s břemeny Ústní ověření
b Vysvětlit, popsat a předvést na příkladu použití vhodného nářadí a přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat druhy používaných stavebních materiálů a jejich vlastností (např. trubky, přípravky, vodiče, tvarovky, armatury) Ústní ověření
d Provést kontrolu trubního materiálu (alespoň dvou trub a jedné tvarovky a jedné armatury) dle inspekčního certifikátu Praktické předvedení
e Provést kontrolu tvarovek a příslušenství rozvodu dle dodacího listu (max. 5 položek dodacího listu) Praktické předvedení
f Provést vizuální kontrolu elektrického ručního nářadí (max. 5 přístrojů) a kabelů (max. 5 kabelů či kabelových svazků) Praktické předvedení
g Provést vizuální kontrolu, údržbu a opravu nářadí na krácení a úpravu trubního materiálu Praktické provedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování technologie montážních a zemních prací, sestavování a montáže vnějších plastových rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologie montáže vnějších plastových produktovodů a příslušenství, dodržení parametrů pokládky a ochrany těchto zařízení – fólie, obsypy apod. Ústní ověření
b Vysvětlit a ukázat na příkladu technologii oprav vnějších plastových produktovodů a zařízení, odstavování z provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit technologický postup při zkoušení plynového potrubí po výstavbě či opravě Ústní ověření
d Vysvětlit potřebu evidence technických dat o pokládce potrubního rozvodu (čtení, zápis údajů do kladečského deníku) Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat zásady při zhotovování výkopů pro plynové potrubí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava ke svařování potrubních systémů z plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit potrubí z polyetylénu (složené z nejvýše dvaceti prvků - trubky, tvarovky, armatury) včetně změny směrů Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit komponenty z polyetylénu a ochranné prvky plynovodů z polyetylénu (maximálně 5 různých řešení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést nastrojení potrubí do chráničky Praktické předvedení
d Předvést připojení komory na potrubí z polyetylénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy potrubních rozvodů z plastů, uvádění do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při propojování plynových zařízení a provést záznam o vpuštění plynu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a ukázat na příkladu postup při odstavování plynových zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit postup při tlakové zkoušce potrubí Ústní ověření
d Popsat a ukázat na příkladu údržbu rozvodných plynových zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady opravy rozvodných plynových zařízení dle tlakové hladiny Ústní ověření
f Popsat zásady práce pod tlakem plynu Ústní ověření
g Popsat bezúnikové a únikové technologie pro opravy plynových zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102088).

 

Pro práci na plynových rozvodech musí uchazeč splňovat odbornou způsobilost podle vyhlášky 21/1979 Sb. (u hornických činností rovněž podle 392/2003), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (viz http://katalog.nsp.cz/pripravaACertifikaty.aspx?kod_sm1=41&id_jp=102088).

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP a PO v jejím průběhu.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba dbát ustanovení platných norem a technických pravidel. S ohledem na charakter některých pracovních činností při ověřování způsobilosti uchazeče zajistit pro tuto činnost uchazeči pomoc další osoby. Pro splnění požadovaného úkolu zajistí autorizovaná osoba projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a materiál související s hodnocenými činnostmi.

Při hodnocení praktických dovedností je kromě hodnocení kvality a výsledku práce hodnocena také organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů, volba pracovních pomůcek, dodržování předpisů BOZP a PO, používání osobních ochranných pracovních prostředků, hygiena práce a péče o životní prostředí.

Uchazeč má u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv. Osobní ochranné pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím zabezpečuje autorizovaná osoba.

Zkouška proběhne v simulovaném prostředí – dílna (v reálném nelze).

Průběh zkoušky:

1) Uchazeč si vylosuje před zahájením zkoušky číslo zadávací dokumentace pro zkoušku (situace, technická zpráva, zadání pro praktické ověření, seznam souvisejících otázek dle jednotlivých kritérií). Zadávající po přečtení uchazečem případně dovysvětlí zadávací dokumentaci tak, aby uchazeč zjevně pochopil zadání.

2) Uchazeči bude umožněna příprava v délce 60 minut, pro písemné poznámky, na přípravu obdrží volné listy papírů orazítkované autorizovanou osobou.

3) Uchazeč po proškolení bude uveden do dílny a v časovém limitu max. 240 minut provede praktické předvedení zadaného úkolu.

4) Uchazeč při následné ústní zkoušce podá vysvětlení (odpovědi na dotazy k praktickému provedení a postupu prací, zodpoví zadané otázky dle jednotlivých kritérií).

 

Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Český plynárenský svaz

SOU plynárenské Pardubice