Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Rytec skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologii výroby a zpracování dutého a lisovaného skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu rytí skla a typu vhodné rytiny Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem a zda kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování Praktické předvedení
e Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a dekorativního zušlechťování, vysvětlit pojem prvotní rafinace Praktické předvedení a ústní ověření
f Určit odpovídající druh skleněného polotovaru, posoudit velikost a tvar, případně druh suroviny podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit zásady dodržování BOZP a PO v rytecké dílně, zdůvodnit používání osobních ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje, pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, provést kontrolu funkčnosti připravených nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit kotouč a brusnou směs pro rytí volným brusivem Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit druhy rytin podle vzoru a provedení na konkrétním výrobku (rytina mělká, mělká s hrubšími zářezy, lineární, lineární s matovými plochami a další) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality vytvářeného výrobku při rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru podle výkresu Praktické předvedení
b Opravit chyby a malé nedostatky rytím skla na předloženém rytém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rytí průmyslových výrobků ze skla s využitím rycích nástrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ryteckou dílnu Ústní ověření
b Zvolit vhodný kotouč k práci, provést nasazování, vyrovnávání, soustruhování a uhlazování kotoučů, případně nýtování kotoučků k rytí podle technické dokumentace pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rytí série 6 kusů skleněných polotovarů průmyslovou rytinou podle předloženého výkresu včetně předkreslení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba pomůcek pro rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, pomůcky pro rytí a seřídit pracovní nástroje pro zadanou pracovní operaci Praktické předvedení
b Popsat druhy diamantových kotoučků, jejich přípravu a předvést jejich rovnání přímou bruskou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP- https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rytec-skla).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti - rytí skla ve sklářské výrobě. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek při rytí skla, kritérium d) autorizovaná osoba určí konkrétní výrobek (sklenka, váza, plaketa a další) pro posouzení druhu rytiny podle vzoru.

U odborné kompetence Rytí průmyslových výrobků ze skla s využitím rycích nástrojů a zařízení, kritérium b) autorizovaná osoba zadá konkrétní výrobek k rytí (sklenka, váza, plaketa a další) podle technické dokumentace.

U odborné kompetence Seřizování, ošetřování a údržba pomůcek pro rytí skla, kritérium a) autorizovaná osoba zadá konkrétní pracovní operaci (seřízení pracovního nástroje, výměna poškozené části, čištění nástroje a příprava na další použití).

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moser, a. s. Karlovy Vary

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov