Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Technickoadministrativní pracovník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Plánování, příprava a zpracování podkladů pro inventarizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat roční plán inventarizací firmy v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup při zahájení inventarizace - skladu, prodejny nebo úseku Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat doklady nutné pro zahájení inventarizace Písemné a ústní ověření
d Popsat zdroje podkladů pro provedení inventarizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení inventarizace dle požadavků fimy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup provádění inventarizace prodejny, skladu, cenin a zařízení, provést inventuru zadané oblasti - prodejny (5 položek), skladu (3 položky), cenin (1 položku) a zařízení (2 položky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob identifikace veškerých zásob inventarizovaného objektu - zboží, výrobky, polotovary, suroviny, materiál, zařízení, ceniny, provést identifikaci vybraného vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit skutečný stav zásob a jeho srovnání se stavem účetním Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat zápis a popsat jeho náležitosti do inventurního archu nebo pomocí hardwarového a softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypočítat normy ztrát dle stanoveného normativu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výstupů z inventarizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu seřazení a setřídění invetarizačních soupisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit inventarizační zápis pomocí tiskopisu nebo hardwarového a softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat všechny náležitosti inventarizačního zápisu Písemné a ústní ověření
d Popsat způsob provedení soupisů zásob zboží, materiálu a zařízení nesplňujících předepsané normy Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob likvidace neplnohodnotného zboží a vyřazování poškozeného zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha inventarizačního software, výstupy ze systému a jejich zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést spuštění obchodního software provozovny, včetně uzávěrky skladu, pokladny a trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést spuštění inventarizačního software Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vstupování inventarizovaného zboží a materiálu do inventarizačního software Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést tisky inventarizačních soupisů a inventarizačního zápisu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob ukončení inventarizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání inventarizačních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy určující cykličnost inventarizací Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy inventarizací z hlediska obsahu Písemné a ústní ověření
c Popsat postup inventarizace při "kontrole korunou" Písemné a ústní ověření
d Vyjmenova alespoň tři předpisy týkající se uskladnění zboží Písemné a ústní ověření
e Popsat rozdíly v uskladnění zboží na prodejně a ve skladu - potraviny, průmyslové výrobky, chemické výrobky, drogerie Písemné a ústní ověření
f Uvést základní zásady BOZP a PO pro skladování výrobků Písemné a ústní ověření
g Popsat inventarizaci "skladového hospodářství" vedeného formou "skladových karet materiálu a zboží" Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována, v případě zkoušky v potravinářském provozu. Zdravotní způsobilost je nutno doložit platným potravinářským zdravotním průkazem.

 

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky, včetně technického a materiálního vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz. nezbytné technické a materiální předpoklady pro provedení zkoušky). Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota, spotřební družstvo

Hromádka - OSVČ, Výroba, obchod a služby

Kaufland, v. o. s.

Automotive Lighting, s. r. o.

Coop, družstvo