Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik slaboproudých metalických sítí
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 13.9.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 13.7.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s metalickými telekomunikačními kabely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel předložené konkrétní technické dokumentace využívané při práci s telekomunikačními kabely, zejména knihy plánu, rozpárování a liniové schéma Ústní ověření
b Použít technické normy při práci s kabelovými soubory Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v telekomunikačních kabelech a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vlastnosti vodičů a kabelů, jejich rozdíly a způsoby použití Písemné a ústní ověření
b Rozdělit předložené vzorky kabelů podle konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výstavba, montáž a lokalizace poruch nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení a kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit postup a zásady výstavby a montáže telekomunikačních kabelů v souladu se způsoby spojkování vodičů pro nadzemní, podzemní i vnitřní telekomunikační kabely podle předložené technické dokumentace Ústní ověření
b Charakterizovat technické zásady a postupy při pokládce kabelů, zatahování do kabelovodů, výstavbě nadzemních kabelů, stavbě a vystrojování sloupů pro nadzemní kabely podle předložené technické dokumentace Ústní ověření
c Objasnit postup při lokalizaci závady na vedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž kabelových souborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit základní typy kabelových souborů a vysvětlit jejich funkci v telekomunikační síti nad danými vzorky Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodný typ kabelového souboru podle typu kabelu nad danými vzorky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž kabelové spojky Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést montáž určeného typu kabelového souboru, závěrů a rozvaděčů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin, parametrů a vyhodnocování u telekomunikačních kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny a parametry dle zadání: rozpárování a kontinuitu jednotlivých párů, smyčkový a izolační odpor na daném telekomunikačním kabelu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty, vyhotovit měřicí protokol včetně vyhodnocení parametrů pro nasazení příslušné služby elektronických komunikací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Instalace koncových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nainstalovat koncové zařízení pro digitální služby, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakonfigurovat a uvést do provozu koncová zařízení digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat a lokalizovat závady na koncových zařízeních digitálních služeb, xDSL, VoIP, IPTV, LAN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem Písemné a ústní ověření
b Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení pod napětím, definovat požadavek na kvalifikaci pro práci pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence el. proudu a doby jeho působení Písemné a ústní ověření
f Poskytnout první pomoc při úrazu el. proudem, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Písemné a ústní ověření
g Vyřešit simulovanou krizovou situaci úrazu el. proudem Praktické předvedení a ústní ověření
h Demonstrovat první pomoc při úrazu el. proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP -http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102073&kod_sm1=39).

 

Vstupní požadavky na uchazeče vycházejí ze splnění minimálních požadavků platného znění Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice (min. splnění dle §4 Pracovníci poučení), splnění uvedených podmínek je třeba doložit platným osvědčením.

U kompetence „Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a první pomoc při úrazu elektrickým proudem“ hodnoticícho kritériía „f“, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jednu z uvedených možností.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování pracovních postupů dle platných norem EN a ČSN, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání zadaných úkolů uchazečem.

Zejména normy: EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy, EN 50174-2 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách, EN 50174-31 Informační technika - Kabelové rozvody - Část 3: Plánování instalace a postupy instalace vně budov, EN 50310 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky, ISO/IEC 14763-1 Informační technika - Realizace a provoz v budovách uživatelů - Část 1: Zpráva, ČSN.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Haricom, s. r. o.

AERODATA, s. r. o.

ŠINDY, spol. s r. o.