Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provedení základní 2D kompozice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit jednoduchou scénu v daném rozlišení s pomocí standardního nastavení, případně jeho modifikací Praktické předvedení
b Vysvětlit základní pojmy jako rozlišení, framerate, objekt, vrstva, světlo, typy propuštění vrstev (blend mode) Ústní ověření
c Předvést použití klíčování, jeho základní typy, důvody používání modrého nebo zeleného klíčovacího pozadí Praktické předvedení
d Objasnit práci s maskami a alfa kanály a uvést příklady jejich využití v kompozici, importu a exportu dat Ústní ověření
e Předvést použití barevných korekcí a objasnit, jaký je rozdíl mezi primární a sekundární barevnou korekcí Praktické předvedení
f Předvést práci s titulkovačem a znalost grafické úpravy titulků, jejich barevnosti a stínů Praktické předvedení
g Vysvětlit typy souborů používáných pro přenos bitmapové grafiky do kompozičních systémů Ústní ověření
h Předvést nastavení výsledného renderu a exportu do požadovaných formátů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provedení pokročilé 2D kompozice s importovanými 3D objekty a animací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit důvody použití prokládaného řádkování a vysvětlit, kdy použít prokládané a kdy neprokládané řádkování Ústní ověření
b Vysvětlit práci s formáty EDL, AAF a XML pro import dat z off-line systémů, objasnit, k čemu slouží a jaké nesou informace Ústní ověření
c Předvést využití typického workflow při kompozicích s importem a zakomponováním 3D objektů do scény, přičemž 3D objekty jsou vytvořeny v jiném programu Praktické předvedení
d Popsat využívané typy souborů pro přenos dat z běžně používaných 3D systémů Ústní ověření
e Objasnit typy a využití textur, difúzních map, reflexních map, spekulárních map, displacement map a kamerových dat Ústní ověření
f Předvést malování, maskování a retušování (painting, rotoscoping, retouching) a jeho využití v rámci úprav obrazu, výroby masek Praktické předvedení
g Předvést degradaci a vyčištění obrazu s ohledem na kompozici objektů do pozadí – degrain, regrain, jpeg komprese, rozostření a jeho typy, vady konkrétních materiálů Praktické předvedení
h Vysvětlit možnosti deformace objektů – warping, deform, přeměna objektů – morphing, práce s bilineárními a bikubickými povrchy Ústní ověření
i Vysvětlit užití částicových systémů – particles, popsat příklady využití Ústní ověření
j Vytvořit animaci pomocí klíčových snímků a popsat, co jsou to klíčové snímky a jaké druhy trajektorií mezi klíčovými snímky existují Praktické předvedení
k Předvést užití pohybové neostrosti a popsat, k čemu slouží vektor pohybu Praktické předvedení
l Vysvětlit, jaké jsou výhody a nevýhody 8, 10, 12, 16fp a 32 bitového souboru, které typy souborů danou bitovou hloubku využívají Ústní ověření
m Předvést užití světel v kompozici Praktické předvedení
n Předvést znalost základního trackingu, neboli sledování pohybu, stabilizace obrazu, a popsat příklady užití Praktické předvedení
o Vysvětlit možnost práce s externími plug-iny, rozšíření funkčnosti systémů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v kompozici v prostoru XYZ

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit práci s kamerou ve scéně a popsat její užití Ústní ověření
b Charakterizovat typy objektivů, jejich použití v kompozici, a to zejména s ohledem na dodané natočené materiály Ústní ověření
c Objasnit práci s kamerovým 3D trackingem Ústní ověření
d Vysvětlit hloubku ostrosti a princip užití DOF (Depth Of Field) mapy v kompozicích Ústní ověření
e Popsat normálovou mapu a její užití v rámci 3D světel na scéně Ústní ověření
f Objasnit základ práce s pokročilými 3D stíny, tedy s využitím reálných světel, popsat typy světel a možnosti jejich nastavení Ústní ověření
g Popsat možnost programování pomocí skriptů a vysvětlit, k čemu slouží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v kompozici stereoskopické scény

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je to steroskopie Ústní ověření
b Objasnit pojmy interaxiální vzdálenost, bod konvergence a paralaxa a vysvětlit, proč je nutno tyto údaje znát v rámci kompozice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v barevných RGB prostorech s ohledem na typy kamerových záznamů, import grafických podkladů a výpočet a import 3D scén

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výhody a nevýhody lineárního a logaritmického barevného prostoru, objasnit, kdy se používají, popsat k čemu slouží LUT soubory / ústní ověření Ústní ověření
b Vysvětlit užití a popsat základní vlastnosti a rozdíly barevných prostorů sRGB, P3, XYZ a ACES Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování podle tohoto hodnoticího standardu:

  1. profesní životopis,
  2. showreel (ukázka prací v rozsahu cca 2 min), breakdown (ukázka postupu výroby) alespoň jedné práce na CD/DVD nosiči.

 

Před zahájením vlastního ověřování obdrží uchazeč zadání pro vykonávání zkoušky podle tohoto standardu, jenž má následující obsah a strukturu:

  • zadání záběru v podobě jdnoduchého storyboardového obrázku se slovním popisem,
  • videomateriál v podobě sekvence jednotlivých snímků složený z:

- záběr natáčený na green/blue screen,

- záběr pozadí s jemným pohybem kamery, do kterého se bude integrovat předchozí záběr, zároveň je zde nutnost retušování,

- dodatečné točené elementy, které je potřeba zaintegorvat do scény (mraky, kouře atd.),

  • digitální dokreslovačka v podobě bitmapové grafiky, kterou je potřeba zaintegrovat do natočeného záběru,
  • 3D objekt v podobě renderu (sekvence bitmapové grafiky):

- současné všechny nutné vrstvy potřebné ke korektnímu zapuštění (shadow pass, ambient occlusion pass, depth pass, motion vector pass atd.),

- zjednodušený model ve formátu, jenž umožňuje import do kompozičního software,

  • grafické elementy v podobě bitmapové grafiky, které je případně nutné integrovat do výsledné kompozice (loga, titulky atd.).

 

Výstupem praktické zkoušky bude kompozice na daném pozadí, které bude zároveň sloužit jako etalon pro barevné korekce. Pozadí bude ideálně v kamerovém švenku, případně nájezdu (odjezdu) kamery. Rozlišení kompozice bude standardní HD 1920 x 1080 bodů, 25 snímků za sekundu, délka do 10 sekund. Nad pozadím bude vrstva s objektem na modrém nebo zeleném klíčovacím pozadí, ideálně s nechtěnými objekty, které však nezasahují do požadovaného základního objektu. Pomocí klíčování, masek, změny velikosti, pozice, rotace a barevných úprav bude tento objekt zasazen do pozadí. Dále bude tento objekt pomocí trackingu (sledování pohybu) připraven tak, aby po kompozici v pohybu působil jako součást daného pozadí. Pokud bude potřeba, je možno využít hloubku ostrosti kamery, korekci deformace objektivu, pohybovou neostrost, případně další techniky nutné k úspěšnému zakomponování objektu do pozadí. Dalším objektem na scéně v kompozici bude importovaný 3D objekt včetně dodané textury a normálové mapy, který bude pomocí světelných zdrojů nasvícen, barevně zkorigován a opět pomocí trackingu umístěn do pozadí. Součásí kompozice bude u všech těchto vrstev dodání šumu, filmového zrna, případně dalších vad materiálu tak, aby celková kompozice působila ve výsledku kompaktním dojmem. V případě nekvalitního materiálu lze samozřejmě naopak využít možnosti zkvalitnění materiálu pomocí odšumění, doostření atp. Další vrstvu budou tvořit titulky dle požadavků zkoušejícího. Titulky budou animované pomocí alespoň dvou pozic klíčových snímků, budou obsahovat stín a budou do kompozice umístěny s ohledem na vkusnost a ochranné zóny televizního vysílání. Výsledným formátem bude soubor.mov o standardním HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 25 snímků za sekundu, využit bude vhodný kvalitní ztrátový kodek (Apple ProRes 422 HQ, mpeg4, h264 x 264 aj.).

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

  • technické zpracování kompozice, tedy na kvalitu klíčování, barevné sladění nových vrstev s pozadím a světelný soulad,
  • kvalitu výsledné kompozice, která musí být v souladu s požadavky zkoušejícího,
  • postup vzniku kompozice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Michal Mocňák (R.U.R.)

Petr Stárek (Spoon)