Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Provozní montér vodovodů a kanalizací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě související s provozem kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění - jednotná kanalizace, oddílná kanalizace, vnitřní kanalizace, kanalizační přípojka, neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, měření odváděných odpadních vod, stočné, ochranná pásma kanalizačních stok a přeložky kanalizací Ústní ověření
b Vysvětlit obsah a pojmy vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích - kanalizační stoka, přiváděcí kanalizační stoka, stoková síť a přílohu č. 12 v platném znění Ústní ověření
c Definovat druhy odpadních vod podle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a možnosti jejího využití Ústní ověření
b Objasnit náležitosti kanalizačního řádu Ústní ověření
c Popsat výstup z geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech kanalizací Ústní ověření
d Číst zadané výkresy kanalizace (situace kanalizace, podélný profil, kladečské schéma, technologické schéma); orientovat se v ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - výkresy kanalizace Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat zásady obsluhy a údržby stok podle TNV 75 6925 Ústní ověření
f Uvést nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí podle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí Ústní ověření
g Objasnit pravidla pro provádění výkopů; orientovat se v ČSN 73 3050 Zemní práce Praktické předvedení a ústní ověření
h Orientovat se v terénu podle provozní dokumentace a mapových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základním popisu kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat druhy odpadních vod Ústní ověření
b Popsat druhy kanalizačních soustav a transportních systémů odpadních vod Ústní ověření
c Popsat konstrukční typy a materiály stok a navrhnout podle zadání sestavení dílů potrubí, armatur a ventilů do montážního celku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby uložení kanalizace a pažení výkopů Ústní ověření
e Na obdrženém výkrese stokové sítě popsat a vysvětlit funkci jednotlivých objektů Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsoby čištění kanalizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opracovat nepoddajný materiál kanalizace podle zadání (kameninové nebo betonové trouby) Praktické předvedení
b Opracovat poddajný materiál kanalizace podle zadání (plastové trouby) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba, opravy a montáž kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiály, nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže, opravy a údržby kanalizace Ústní ověření
b Popsat podmínky provedení a zabezpečení výkopu, včetně uvedení do původního stavu, BOZP Ústní ověření
c Zpracovat montážní schématický nákres údržby či opravy kanalizace podle zadání Praktické předvedení
d Navrhnout opravu kanalizační přípojky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést napojení/zrušení kanalizační přípojky podle zadání Praktické předvedení
f Navrhnout technologický postup opravy úseku kanalizace pro veřejnou potřebu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout technologický postup montáže/údržby kanalizace a kanalizačního zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout odstranění ucpané kanalizace podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
i Navrhnout osazení kanalizačního poklopu do nivelety vozovky Praktické předvedení a ústní ověření
j Nastavit pomocí laseru sklon potrubí podle projektové dokumentace Praktické předvedení
k Provést montáž části kanalizace podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření na kanalizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiál potrubí a jeho rozměry podle zadání Praktické předvedení
b Zaměřit objekt kanalizace podle zadání Praktické předvedení
c Provést měření sedimentu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zkoušek na kanalizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zadaném protokolu o kontrole (optické, TIS) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zadaném výkresu skutečného provedení stavby, mapovém podkladu GIS Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy zkoušek na kanalizaci Ústní ověření
d Popsat přípravu kanalizace pro zkoušky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na kanalizaci Ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení, zabezpečení výkopu, oděv) Ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasažení chemikálií a úrazu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet zejména k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Podkladem pro modelové situace jsou různé výstupy z geografického informačního systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na nichž mohou být zjištěny poruchy na kanalizaci.

 

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilosti zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci s materiálem).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce minimálně 2 modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria:

Kompetence: "Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem kanalizací"

- kritérium c), h) AOs připraví minimálně 2 výstupy z geografického informačního systému (ke zkoušce vybere 1)

- kritérium d) AOs připraví minimálně 2 výkresy (ke zkoušce vybere 1)

 

Kompetence: "Ruční obrábění a zpracovávání kanalizačních materiálů"

- kritérium a) resp. b) AOs připraví 1 vzorek nepoddajného resp. poddajného materiálu a veškeré pracovní náčiní, ze kterého si uchazeč vybere vhodné pracovní náčiní pro obrábění daného materiálu

 

Kompetence: "Údržba, opravy a montáž kanalizace"

- kritérium c) AOs připraví minimálně 2 schématické nákresy (ke zkoušce vybere 1)

- kritérium d) AOs přiraví vzorový případ pro opravu kanalizační přípojky

- kritérium e) AOs připraví vzorový případ pro připojení přípojky na veřejnou kanalizaci - realizace výsekem nebo vývrtem se sedlovou odbočkou a zrušení (odpojení) přípojky, včetně zakreslení do schématu

- kritérium f), g) AOs připraví pro každé kritérium vzorový případ pro provedení montáže, opravy a údržby, např. provedení montáže zařízení typu uzávěr, zpětná klapka, oprava přelivné hrany odlehčovací komory, oprava poklopu vstupní šachty, drobná oprava vyzdívky zděné stoky nebo objektu, údržba strojních zařízení (šoupě, klapka, česle, čerpadla)

- kritérium h) AOs připraví vzorový případ pro možnost návrhu odstranění ucpané kanalizace

- kritérium i) AOs připraví vzorový případ pro možnost návrhu osazení kanalizačního poklopu do nivelety vozovky

- kritérium j) AOs připraví vzorovou dokumentaci se zadaným sklonem potrubí pro možnost nastavení sklonu pomocí laseru

 

Kompetence: "Měření na kanalizaci"

- kritérium a) AOs připraví vzorky trubního materiálu kanalizace pro provedení identifikace typu materiálu a ověření rozměrových charakteristik potrubí

. kritérium b), c) AOs připraví vzorový případ pro provedení zaměření např. objektu odlehčovací komory, vstupní šachty včetně mocnosti sedimentu

 

Kompetence: "Provádění zkoušek na kanalizaci"

- kritérium a) AOs připraví vzorový protokol o kontrole stavu kanalizace (optické, TIS), protokol o odběru vzorků, protokol z měření na stokové síti

- kritérium b) AOs připraví vzorový výkres skutečného provedení stavby a mapový podklad GIS

 

Kompetence: "Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizací"

- kritérium f) AOs připraví modelovou situaci

- kritérium d), e), g) AOs připraví zachycovací postroj, detektor stavu ovzduší a modelovou situaci

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

AQUA SERVIS, a. s.

Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.