Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Rozpočtář staveb
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit obsah, účel a členění technické zprávy Ústní ověření
d Uvést základní skladby podlah, stropů a střechy, konstrukčních vrstev apod. uvedených v technické zprávě Praktické předvedení a ústní ověření práce s technickou zpávou
e Číst výpisy tesařských, truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, prefabrikátů a ostatních konstrukčních prvků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby zakládání staveb Ústní ověření
b Uvést typy konstrukcí hrubé stavby Ústní ověření
c Orientovat se v novinkách na materiálovém a technologickém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání informačních a komunikačních technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat informace z otevřených zdrojů a internetu Praktické předvedení
b Posoudit věrohodnost různých informačních zdrojů Ústní ověření
c Popsat možnosti využití metodiky BIM pro navrhování, provádění a provozování staveb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit použité konstrukce podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Určit druhy výkonů u technologických postupů dle projektové dokumentace Ústní ověření
c Určit druhy konstrukcí a výkonů, které jsou nutné k zajištění nebo provedení projektovaných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
d Určit užité stavební materiály podle projektové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat cenové soustavy používané v ČR k ocenění stavebních prací Ústní ověření
b Popsat možnosti určení ceny stavebního díla s ohledem na fázi projektové dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zajišťování podkladů nutných pro rozpočtování stavebního projektu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést členění katalogů s cenami stavebních prací Ústní ověření
b Uvést členění technických norem (ČSN, ČSN EN) Ústní ověření
c Uvést zásady zákona o cenách, dani z přidané hodnoty, veřejných soutěžích apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v cenících stavebních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat třídění ceníků používaných při ocenění stavebního díla a vysvětlit základní rozdíl v použití Ústní ověření
b Vysvětlit postup volby položky při ocenění konkrétní konstrukce Ústní ověření
c Vysvětlit obsah vybrané položky, jmenovat zdroje informací o obsahu položky a kde je lze nalézt Ústní ověření
d Popsat základní způsoby započtení materiálu v položkách ceníků prací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kalkulační skladbu jednotkové ceny stavební práce Písemné a ústní ověření
b Popsat skladbu jednotkové ceny materiálu Písemné a ústní ověření
c Popsat skladbu kalkulačního vzorce a charakterizovat přímé a nepřímé náklady Ústní ověření
d Vypočítat jednotkovou cenu jednoduché stavební konstrukce podle kalkulačního vzorce s použitím zadaných vstupních hodnot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití specializovaného rozpočtářského nebo univerzálního tabulkového softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti použití výpočetní techniky při rozpočtování Ústní ověření
b Uvést v praxi užívané specializované rozpočtářské programy Ústní ověření
c Uvést možnosti využití univerzálního tabulkového software (např. MS Excel apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stavební materiály a výrobky pro stavební práce a stanovit jejich množství Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu materiálů a zapracovat do formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit výkaz výměr v odpovídající podobnosti Praktické předvedení
d Určit druhy použitých konstrukcí s ohledem na materiál, funkci a způsob provedení patrný z projektové dokumentace a určit jejich množství (výpočet délek, ploch, objemů) Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit druhy konstrukcí a výkonů, které projekt nezmiňuje, ale jsou nutné k zajištění, nebo provedení projektovaných konstrukcí (s využitím znalostí o způsobu provádění) a výpočet jejich výměr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování zásad kompletace rozpočtu a hlavních pravidel použití položek v rozpočtování staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat schéma skladby ceny stavby Ústní ověření
b Jmenovat hloubku výkopu, od které je povinné pažit stěny výkopu proti sesuvu Ústní ověření
c Určit plochu vnější omítky s ohledem na výskyt otvorů a ozdobných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit plochu lešení pro opravu vnější omítky na obdélníkovém samostatně stojícím objektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit, co to je ztratné materiálu a jak se rozpočtuje Ústní ověření
f Vyjmenovat příklady činností nebo nákladů, které nejsou zmíněny v projektové dokumentaci a které je nutné ocenit v rozpočtu Ústní ověření
g Vysvětlit, jak jsou v rámci rozpočtu vyjádřeny náklady na přemístění materiálu Ústní ověření
h Vysvětlit, co je vnitrostaveništní přesun hmot a jak se rozpočtuje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování podkladů k následným činnostem procesu přípravy stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést údaje o plánované spotřebě času pracovníků při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
b Uvést údaje o plánované spotřebě času strojů při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
c Uvést údaje o plánované spotřebě materiálu při realizaci stavby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování rozpočtů staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat jednotkové ceny konstrukcí, výkonu a materiálu s použitím ceníku stavebních prací nebo kalkulací ceny podle vzorce nebo vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit náklady a výkony vyplývající ze specifických podmínek konkrétní stavby vyvolaných umístěním stavby nebo požadavkem investora (včetně zohlednění požadavků na BOZP). Výpočet ceny vlastní úvahou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést řazení a členění formulářů rozpočtu stavby, tj. souhrnný rozpočet stavby, krycí list, rekapitulace, rozpočet, výkaz výměr Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a slepým rozpočtem Ústní ověření
e Určit sazbu DPH podle aktuálně platné vyhlášky Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést způsoby kontroly správnosti zpracování rozpočtu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet výměr a kubatur Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zpracování jednoduchého položkového rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona Ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní ověření
c Uvést zákonné požadavky a podstatné náležitosti smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní ověření
d Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se

lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rozpoctar-staveb

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky projektovou dokumentaci staveb v tištěné podobě, na které budou ověřována kritéria se způsobem ověření Praktické předvedení a ústní ověření.

 

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

 • Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb,

  kritérium d) (minimálně 5 staveb)

 • Orientace v požadavcích na zpracování projektové dokumentace

  , kritérium a) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb)

 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech

  , kritéria a) a c) dokumentace různých typů staveb (minimálně 10 staveb)

 • Určování jednotkové ceny při rozpočtování staveb

  , kritérium c) připravit 5 zadání pro výpočet jednotkové ceny

 • Zpracování výkazu výměr jako podkladu pro rozpočtování

  , kritéria a) až d) pro každé z kritérií připravit 5 zadání pro výpočet množství a spotřeby materiálu

 • Vypracování rozpočtů staveb

  , kritérium a), b) a e) pro každé z kritérií připravit minimálně 5 zadání

 • Provedení kompletního jednoduchého výpočtu výměr a rozpočtu,

  kritérium a) připravit minimálně 5 zadání pro výpočet výměr a kubatur, kritérium b) připravit minimálně 5 zadání pro zpracování jednoduchého položkového rozpočtu

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠB - TU Ostrava

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

SUDOP BRNO, spol. s r. o.

VUT FAST v Brně

STAMINA, s. r. o.