Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Bezpečnost práce při obsluze a práci na elektrických zařízeních a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a popsat obsah technických norem ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 501 10-2 Ústní ověření
b Popsat poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Orientovat se v informacích požárně poplachové směrnice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a podnikových normách energetiky pro oblast měření elektrické energie (PNE)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické značky systémů měření Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst v zapojovacích výkresech a schématech přístrojů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a montážní pomůcky, připravit příslušné měřicí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit a zkontrolovat energetické zařízení pro připojení měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž přístrojů pro přímá měření spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mechanickou montáž prvků měřicích zařízení spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
b Zapojit jednosazbové a dvousazbové systémy měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž přístrojů pro nepřímá měření spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést mechanickou montáž prvků měřicích zařízení pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
b Zapojit přístroje a příslušenství měřicího systému pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení
c Zapojit přístroje pro měření vyrobené a dodané elektrické energie, maxima, dálkové odečty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a ověření funkčnosti měření spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnost zapojení měřicího zařízení do systému pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit funkčnost měřicího zařízení v systému pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž komunikačního zařízení a kontrolu komunikace s řídicí centrálou (datový koncentrátor, modem, router atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést měření signálu PLC s vyhodnocením, nebo NON PLC s vyhodnocením Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést měření síly signálu různých operátorů s vyhodnocením (G2, G3, GSM, LTE atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace měřícího zařízení spotřeby elektrické energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit protokol o instalaci zařízení pro měření spotřeby elektrické energie Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam do provozní dokumentace o instalaci a funkčnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace se vyžaduje a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na nadřazené povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Zkouška může být prováděna na cvičném nebo reálném zařízení.

Při montáži přístrojů pro přímá měření spotřeby elektrické energie budou při zkoušce montovány vždy nejméně dva přístroje. Při montáži přístrojů pro nepřímá měření spotřeby elektrické energie budou při zkoušce montovány nejméně tři přístroje.

Přístroje a příslušenství měřicího systému pro měření spotřeby elektrické energie budou zapojeny v elektroměrovém rozvaděči.

U kritéria d) kompetence Kontrola a ověření funkčnosti měření spotřeby elektrické energie autorizovaná osoba určí, zda uchazeč bude provádět měření signálu PLC s vyhodnocením (PRIME, G3 apod.), nebo NON PLC s vyhodnocením (Sig Fox, LoRa apod.).

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Ing. Jan Staněk, revizní technik elektrických zařízení