Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník osobní ochrany
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod, zákoníku práce, trestním zákoníku a trestním řádu v platném znění Písemné ověření
b Orientovat se v občanském zákoně, v zákoně o korporacích a v občanském soudním řádu v platném znění Písemné ověření
c Orientovat se v živnostenském zákoně, v zákoně o svobodném přístupu k informacím a v zákoně o ochraně osobních údajů v platném znění Písemné ověření
d Orientovat se v zákoně o zbraních a střelivu v platném znění Písemné ověření
e Orientovat se v zákoně o Policii České republiky a v zákoně o obecní policii v platném znění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé taktiky osobní ochrany v závislosti na situaci Ústní ověření
b Předvést komunikaci s útočníkem Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit jednotlivé používané prvky sebeobrany beze zbraně Praktické předvedení a ústní ověření
d Ukázat vitální body a naznačit nejvhodnější typy útoků na ně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání základních prostředků a pomůcek fyzické osobní ochrany osob, pozorovacích prostředků, GPS navigace, určování polohy a místa, orientace ve městě a terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní technické pomůcky při fyzické ochraně Ústní ověření
b Předvést použití základních technických pomůcek při fyzické ochraně Praktické předvedení
c Předvést použití pozorovací techniky a vysvětlit zásady používání této techniky Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést využití satelitní navigace a mapových podkladů při plánování a rekognoskaci trasy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava ochranného doprovodu klienta po plánované trase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při průzkumu trasy a objektů Ústní ověření
b Vysvětlit principy dokumentování bezpečnostní situace Ústní ověření
c Vyhodnotit bezpečnostní rizika na plánované trase a popsat zásady vyhodnocování bezpečnostní situace na plánované trase Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech týmové práce při doprovodu osoby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit terminologii pojmů a hesel používaných osobními strážci Ústní ověření
b Vysvětlit reakci jedince či týmu při použití některých hesel Ústní ověření
c Popsat činnosti jednotlivých členů základního týmu osobních strážců Ústní ověření
d Vysvětlit taktiku postupu týmu osobních strážců při řešení mimořádné situace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při zásahu zbraněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlení zásad první pomoci osobě ohrožené na životních funkcích Ústní ověření
b Ošetřit tepenné krvácení Praktické předvedení
c Vysvětlit postup ošetření průstřelů a bodných ran Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. Splnění kompetence lze nahradit doložením zdravotnického vzdělání minimálně sředoškolské úrovně.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována v rozsahu stanovením na https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-osobni-ochrany#zdravotni-zpusobilost a prokazuje se lékařským potvrzením.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

 

Soubor testových otázek obsahuje kompetenci Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku. Při každé zkoušce musí být ověřena všechna kritéria výše uvedené kompetence. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoven klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

 

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné správně zodpovědět nejméně 80 % otázek, to jest 24 otázek testu s tím, že byla ověřena všechna kritéria. Z každého ověřovaného kritéria musí uchazeč získat minimálně 50 % možných bodů.

 

Při ověřování kompetence Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně autorizovaná osoba připraví soubor minimálně 5 typových situací. Při zkoušení dbá zejména na:

  • jak uchazeč zaujímá základní bojový postoj

  • jak uchazeč zná obranné techniky nutné k úspěšnému vyřešení situace

  • připravenost uchazeče použít obrannou techniku

  • rychlost a správnost jakékoliv uchazečem provedené obranné techniky (hmaty a chvaty)

  • efektivitu obrany uchazečova klienta

Při ověřování kompetence Připravenost k uplatňování základních forem a metod fyzického zvládání osobní ochrany osob, používání technik sebeobrany beze zbraně a Poskytování první pomoci při zásahu zbraněmi použije autorizovaná osoba figuranta. Figurantem může být i zkoušející.

 

Při ověřování kompetence Používání základních prostředků a pomůcek fyzické osobní ochrany osob, pozorovacích prostředků, GPS navigace, určování polohy a místa, orientace ve městě a terénu, kritérium d) uchazeč předvede a vysvětlí účel použití satelitní navigace a mapových podkladů při plánování trasy.

Kompetence Příprava ochranného doprovodu klienta po plánované trase, kritérium c) Vyhodnotit bezpečnostní rizika na plánované trase a popsat zásady vyhodnocování bezpečnostní situace na plánované trase je ověřováno prakticky za pomoci internetového prohlížeče map (např. Google Maps, Seznam mapy apod.) Autorizovaná osoba zadá trasu a uchazeč na základě procházení trasy v prohlížeči definuje bezpečnostní rizika.

 

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ĆR

Bohemia – asociace detektivních a ochranných služeb

Česká komora detektivních služeb

Asociace osobních strážců