Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník ostrahy v obchodě a službách
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ochrana majetku a osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postavení soukromých bezpečnostních služeb v právním systému České republiky Písemné ověření
b Prokázat znalost ustanovení příslušných právních norem, které vymezují práva, povinnosti, odpovědnost a způsob činnosti pracovníka soukromé bezpečnostní služby při ochraně majetku a osob Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v právních základech bezpečnostní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních ustanovení, která vymezují práva a svobody člověka, nedotknutelnost soukromí, ochranu osobnosti, důstojnosti a cti a právo na majetek Písemné ověření
b Prokázat znalost občanského práva zejména v právních ustanoveních, která vymezují právo na přiměřenou ochranu proti zásahu do vlastnických práv a právo na přiměřenou obranu Písemné ověření
c Prokázat znalost základních ustanovení pracovního práva, zejména povinností zaměstnance a ustanovení, která se výkonu bezpečnostní činnosti bezprostředně týkají Písemné ověření
d Prokázat znalost ustanovení trestního zákona, zákona o přestupcích a trestního řádu v rozsahu, který se bezprostředně týká výkonu činností a jejich aplikace do výkonu činnosti, zejména posouzení trestného činu a přestupku, právo na nutnou obranu, činnost v krajní nouzi, možnost omezení osobní svobody, povinnost ochrany stop a důkazů Písemné ověření
e Prokázat znalost právních ustanovení, která vymezují právo na držení a nošení zbraně při výkonu povolání Písemné ověření
f Prokázat znalost zásad ochrany osobních údajů při jejich zpracování při výkonu bezpečnostní činnosti Písemné ověření
g Prokázat znalost obecných zásad ochrany obchodního tajemství a ochrany utajovaných informací Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad součinnosti s Policií ČR a obecní policií při ostraze a ochraně majetku a osob podle platných ustanovení příslušných zákonů Písemné ověření
b Prokázat znalost zásad součinnosti s hasičskými jednotkami, záchrannou službou a havarijními službami při odvracení škod na majetku a zdraví osob podle ustanovení příslušných zákonů, znát telefonní čísla tísňového volání Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Předcházení požárním a zdravotním rizikům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat systémy požární ochrany v obchodním centru Ústní ověření
b Vysvětlit způsob použití přenosných hasicích prostředků Ústní ověření
c Vysvětlit postup při vzniku požáru v obchodním centru, včetně zásad součinnosti s hasičským záchranným sborem Ústní ověření
d Vysvětlit postup při vzniku požáru na parkovišti, včetně zásad součinnosti s hasičským záchranným sborem Ústní ověření
e Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí Písemné ověření
f Charakterizovat nejčastější rizika pro zdraví hrozící návštěvníkům obchodního centra, obchodní jednotky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné zásady poskytování první pomoci Ústní ověření
b Vysvětlit a prakticky předvést základní postupy při obnově základních životních funkcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit postup poskytnutí první pomoci při náhlé ztrátě vědomí Ústní ověření
d Vysvětlit postup poskytnutí první pomoci při infarktu Ústní ověření
e Vysvětlit a prakticky předvést použití defibrilátoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit postup poskytnutí první pomoci v případě alergického šoku Ústní ověření
g Vysvětlit postup poskytnutí první pomoci v případě tepenného krvácení Ústní ověření
h Vysvětlit postup poskytnutí první pomoci při popálení Ústní ověření
i Vysvětlit postup poskytnutí první pomoci při otravě neznámou látkou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat profesní sebeobranu, její určení a odlišnost od jiných sebeobranných systémů a charakterizovat taktické zásady profesní sebeobrany Ústní ověření
b Definovat věcné bezpečnostní prostředky, vysvětlit postup použití zadaného věcného bezpečnostního prostředku Ústní ověření
c Zadržet osobu a vysvětlit postup Praktické předvedení
d Vyvést osobu a vysvětlit postup Praktické předvedení
e Vysvětlit postup bezpečnostní prohlídky při omezování osobní svobody osoby podezřelé ze spáchání trestného činu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování technických bezpečnostních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné zásady použití a obsluhy technických bezpečnostních systémů při jejich nasazení k ostraze majetku a osob Ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy mechanických uzamykacích a zábranných systémů a vysvětlit jejich účel Ústní ověření
c Popsat účel, základní prvky a způsoby ovládání elektronického zabezpečovacího systému Ústní ověření
d Popsat základní prvky a způsoby ovládání elektronického protipožárního systému Ústní ověření
e Popsat základní prvky a způsoby identifikace u systémů pro kontrolu přístupu Ústní ověření
f Popsat druhy a charakterizovat práci s elektronickými a mechanickými systémy pro ochranu zboží Ústní ověření
g Popsat prvky kamerového systému, druhy kamer a možnosti jejich využití při ostraze majetku a osob v obchodním centru Ústní ověření
h Vysvětlit taktické zásady nasazení kamerového systému pro ochranu zboží na prodejní ploše Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s osobami ve střeženém nákupním centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné zásady správné komunikace s osobami ve střeženém nákupním centru Ústní ověření
b Popsat zvláštnosti komunikace s různými sociálními skupinami (děti, senioři, cizinci…) Ústní ověření
c Předvést praktické jednání s problematickými typy zákazníků (podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných prostředků, osoby v afektu, osoby s duševní poruchou ad.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výkon služby v obchodním centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné zásady organizace obchodního centra, obchodní jednotky Ústní ověření
b Popsat pravidla pro pohyb zaměstnanců a zástupců dodavatelských firem v prodejních, skladových a ostatních prostorách Ústní ověření
c Vysvětlit úkoly a obecné zásady organizace bezpečnostní služby v obchodním centru, obchodní jednotce Ústní ověření
d Vysvětlit hlavní úkoly bezpečnostního manažera obchodního centra, obchodní jednotky a vedoucího ostrahy objektu v obchodním centru Ústní ověření
e Vysvětlit pravidla dohledu u pokladní zóny a na prodejní ploše Ústní ověření
f Popsat úkoly pracovníka ostrahy při kontrole ve skladech a na nákladové rampě Ústní ověření
g Vysvětlit úkoly pracovníka ostrahy při zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců a dodavatelů Ústní ověření
h Charakterizovat taktiku při přepravě finanční hotovosti v obchodním centru, obchodní jednotce Ústní ověření
i Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy na personální vrátnici Ústní ověření
j Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při regulaci dopravy a další činnost na parkovišti Ústní ověření
k Vysvětlit úkoly obsluhy kamerového systému Ústní ověření
l Vysvětlit úkoly pracovníka ostrahy v civilním oblečení při kontrole obchodní plochy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení mimořádných situací při ostraze obchodního centra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co jsou mimořádné události při ostraze obchodního centra Ústní ověření
b Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při krádeži v prostoru obchodního centra Ústní ověření
c Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při krádeži a dopravní nehodě na parkovišti Ústní ověření
d Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při výtržnictví Ústní ověření
e Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při výpadku elektrické sítě Ústní ověření
f Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při úniku provozních kapalin a plynů Ústní ověření
g Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při zjištění případu vnitropodnikové kriminality Ústní ověření
h Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při záplavě nákupního centra, obchodní jednotky tlakovou vodou, odpadní vodou, dešťovou vodou a při povodni Ústní ověření
i Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při spáchání násilného trestného činu v prostorách nákupního centra Ústní ověření
j Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při pouliční demonstraci v blízkosti obchodního centra nebo pokusu o rabování v obchodním centru Ústní ověření
k Charakterizovat činnost pracovníka ostrahy při hrozbě pumovým útokem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vzhledem ke skutečnosti, že výkon zkoušky odpovídá výkonu povolání pracovníka bezpečnostní agentury a vzhledem k rizikům, které z toho vyplývají jak pro něj, tak pro figuranty na zkoušce se podílející, tak je uchazeč povinen doložit odbornou způsobilost pro výkon povolání v rámci živnosti Ostraha majetku a osob jak stanovuje Příloha č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění. Musí tedy předložit osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo doklad o příslušném vzdělání dle tohoto zákona.

 

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

 

Kritéria, u kterých je stanoveno písemné ověření, se ověřují formou testu. Ke každému písemně ověřovanému kritériu připraví autorizovaná osoba minimálně 10 otázek.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek o minimální velikosti 120 otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek. Vždy jen jedna odpověď je správná. Autorizovaná osoba sestaví 10 variant zkušebního testu náhodným generováním ze souboru otázek.

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Každé písemně ověřované kritérium je v testu zastoupeno vždy 3 otázkami. Celkový počet otázek v testu musí být 36. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

 

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 75 %, to je 27 otázek testu správně. Zároveň od každého kritéria musí uchazeč získat alespoň 50 % bodů.

 

Praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. U kompetencí Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany a Komunikace s osobami ve střeženém nákupním centru a Poskytování první pomoci je k ověření potřeba figurant. Může se jednat i o člena zkušební komise.

 

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

b.i.g. FM service, s. r. o.

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s.

Jednota, spotř. družstvo v Uherském Ostrohu

Mark 2 Corporation, a. s.

Tesco Stores ČR

Prague adventures, s. r. o.

Cana, s. r. o.