Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Operátor horkovodních energetických zařízení , Operátor parních energetických zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech termodynamiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní fyzikální zákony termomechaniky – teplo, teplota, tlak, energie Ústní ověření
b Na předloženém diagramu vyhodnotit entropické diagramy T-s a i-s Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit teplotu a tlak teplé vody/páry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v druzích paliv a manipulaci s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy paliv (pevná, kapalná, plynná) a posoudit jejich uplatnitelnost Ústní ověření
b Popsat přípravu a úpravu paliv Písemné ověření
c Popsat dovolené manipulace s palivy Písemné ověření
d Popsat zakázané manipulace s palivy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v druzích a konstrukcích kotlů a ohnišť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit kotle podle druhů, nakreslit a popsat jejich konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat druhy ohnišť - roštové, granulační, fluidní cyklonové Ústní ověření
c Charakterizovat rozdíly v konstrukcích kotlů - horkovodní, parní a průtočné Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozních záznamů kotle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapsat do provozního deníku údaje o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Posuzování způsobů úpravy napájecí vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický způsob úpravy vody – pískové filtry a jejich regenerace Ústní ověření
b Popsat technologický způsob úpravy vody – číření Ústní ověření
c Popsat technologický způsob úpravy vody – chemická úprava vody Ústní ověření
d Posoudit způsoby technologické úpravy vody z hlediska možnosti využití Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit vlastnosti vody za pomocí ručního chemického testu Praktické předvedení a ústní ověření
f Změřit vlastnosti vody za pomocí elektronického analyzátoru vody Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat zařízení pro zachycování látek anorganického původu (odbourávání aniontů a kationtů - demineralizace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a přezkušování pomocných a měřících zařízení kotlů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat funkci vodoznaku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést profouknutí přímého vodoznaku Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkci signalizace stavu hladiny Praktické předvedení a ústní ověření
d Odečíst teploty provozních teploměrů Praktické předvedení a ústní ověření
e Odečíst tlak v tlakoměru Praktické předvedení a ústní ověření
f Přezkoušet funkci pojistného ventilu Praktické předvedení
g Měřit spalinové cesty – měření emisí CO, CO2 Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat zkoušku těsnosti kotle včetně výstroje při jmenovitém tlaku Ústní ověření
i Popsat tlakovou zkoušku kotle včetně výstroje při jmenovitém tlaku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v uvádění kotlů do provozu a v provozu kotlů za mimořádných podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup před zatápěním Písemné ověření
b Popsat způsoby zatápění a posoudit jejich uplatnění Písemné ověření
c Popsat postup spouštění kotle ze studeného a teplého stavu na plný výkon Písemné ověření
d Popsat způsoby ochrany tlakového celku během zatápění a posoudit jejich uplatnění Písemné ověření
e Popsat postup připojení kotle na odběrné potrubí Písemné ověření
f Popsat postup po připojení kotle na odběrné potrubí Písemné ověření
g Popsat postup odstavování kotle Písemné ověření
h Popsat provoz kotle za mimořádných podmínek - porucha pojistných ventilů, porucha důležitých teploměrů a tlakoměrů, poruchy signalizace, ochran a blokád nebo jejich vyřazení za provozu kotle, poruchy dálkových vodoznaků Písemné ověření
i Charakterizovat a posoudit způsoby ovlivňování životnosti tlakových celků Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení podmínek hospodárného provozu kotle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat spalovací proces, charakterizovat vznik a množství CO, CO2, O2, tvorbu NOx, charakterizovat nedokonalé spalování Ústní ověření
b Stanovit podmínky hospodárného provozu kotle Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit podmínky pro odluhování kotlů Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit podmínky pro odkalování kotlů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat aditiva a jejich dávkování Ústní ověření
f Popsat způsoby tvorby NOx (nadstechiometrické či podstechiometrické - OFA, recirkulace spalin) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a řízení provozu kotle v energetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat povinnosti odborně způsobilého topiče Písemné ověření
b Provést teplotní ustalování kotle Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat obsah a význam provozních revizí kotle Ústní ověření
d Charakterizovat obsah a význam vnitřní revize kotle Ústní ověření
e Stanovit postup a popsat přípravu k vnitřní revizi – oddělení kotle na straně vody a páry, paliva, spalovacího vzduchu, spalin, splavovací vody popílku a škváry Praktické předvedení a ústní ověření
f Zajistit větrání kotle v době revize a prohlídky Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat v reálnách podmínkách funkci zařízení pro zachycení pevných a plynných škodlivin Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat na reálném zařízení pro zachycování tuhých znečišťujících látek jeho funkci Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat zařízení pro snížení plynných anorganických látek (selektivní katalycká redukce, selektivní nekatalycká redukce, odsiřování spalin) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, první pomoc při úrazu elektrickým proudem, požární řád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifické požadavky bezpečnosti práce Ústní ověření
b Vysvětlit první pomoc při úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
c Popsat zajištění požární prevence (poplachové směrnice, únikové cesty) Ústní ověření
d Popsat činnosti při vzniku požáru Ústní ověření
e Dodržovat zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem a bezpečnosti
při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování možností zvyšování životnosti tlakových celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vlivy vnitřních a vnějších tlaků na životnost tlakových celků Ústní ověření
b Charakterizovat vlivy teploty okolí a pracovní teploty na životnost tlakových celků Ústní ověření
c Charakterizovat vlivy statických tlaků a hmotnosti obsahu za provozních a zkušebních podmínek na životnost tlakových celků Ústní ověření
d Charakterizovat vlivy zatížení dopravou, větrem, zemětřesením tlakových celků Ústní ověření
e Charakterizovat vlivy reakčních sil a momentů vyvozovaných podporami, upevněními, potrubími na tlakové celky Ústní ověření
f Charakterizovat vlivy koroze a eroze na životnost tlakových celků Ústní ověření
g Charakterizovat vlivy rozkladů nestabilních tekutin na životnost tlakových celků Ústní ověření
h Posoudit možnosti zvyšování životnosti tlakových celků omezením vlivů jednotlivých faktorů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přezkušování měřidel plynných emisí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní pojmy - etalon, pracovní měřidla, ověření stanoveného měřidla, přezkoušení měřidla v době platnosti ověření měřidla, kalibrace měřidla, úřední značka Ústní ověření
b Popsat postup přezkušování měřidel plynných emisí Ústní ověření
c Přezkoušet detektor úniku plynu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/operator-parnich-energeti#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí prokázat odbornou způsobilost k obsluze kotlů I., II., III. a IV. třídy dle vyhlášky č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platným topičským průkazem.

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Teplárna Otrokovice, a. s.

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň