Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a datace restaurovaných předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na předloženém předmětu etické normy restaurování Ústní ověření
b Popsat předložený předmět správně odborně terminologicky Ústní ověření
c Zařadit předložený předmět podle charakteristických prvků do odpovídající kategorie umělecko-historického období Praktické předvedení a ústní ověření
d Datovat předmět na základě znalosti chemického složení materiálu, technologií použitých k výrobě a charakteristických znaků předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit aspekty autenticity, historičnosti a vypovídající hodnoty předmětu. Na jejich základě zvolit postup restaurování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení stavu poškození, funkčnosti a mechanické soudržnosti předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stav poškození a funkčnosti předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit stupeň degradace povrchu předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit korozní produkty, stimulátory koroze a mechanismy korozního napadení předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit podmínky protikorozní ochrany předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit stupeň plastické deformace, lomů, opotřebení a únavy materiálu předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit rizika nevhodnosti využití povrchových úprav zušlechťujících obecné kovy při použití na historických slitinách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Identifikace druhotných zásahů na předmětech z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit počet, druh a kvalitu druhotných zásahů na předloženém předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozlišit nepůvodní materiály na předloženém předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat a určit druh a stav použitých ochranných prostředků na předloženém předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určení původních technologických postupů výroby předmětů z drahých kovů a jejich povrchových úprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit prvkové složení slitin použitých na výrobu předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit způsoby zpracování materiálu pro výrobu předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat technické provedení předloženého předmětu Ústní ověření
d Zjistit technologické postupy zhotovení původních povrchových úprav předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zdokumentovat veškeré rozebíratelné a nerozebíratelné spoje na předloženém předmětu a určit způsob a chemické složení použitého spojovacího materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Čištění povrchů předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav povrchu předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný způsob odstranění hrubých nečistot a pozůstatků nátěrových hmot a provést jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné postupy odstraňování korozních produktů a provést jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit vhodné postupy sjednocení povrchu a provést sjednocení v závislosti na charakteru předloženého předmětu a doprovodných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit vhodné prostředky pro finální úpravu povrchu předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Oprava deformací předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit deformace předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající postup odstraňování mechanických deformací Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné materiály a provést výrobu pomocných zařízení pro odstraňování mechanických deformací Praktické předvedení
d Provést vyrovnávání a úpravy deformací do původních tvarů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Doplňování chybějících materiálů na předmětech z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit grafickou rekonstrukci předloženého předmětu na základě původních zachovalých částí Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
b Rozlišit a vysvětlit možnosti realizace rekonstrukčních prvků na předloženém předmětu; rozhodnout o způsobu realizace, tzn. využití původních nebo moderních technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné technologické postupy a provést začištění spojů a doplňků s ohledem na originalitu povrchu předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat detailní fotodokumentaci provedených zákroků a použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Konzervování předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající konzervační postup předloženého předmětu na základě vyhodnocení průzkumu a postupu konzervátorských prací Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
b Aplikovat odpovídající konzervační postup na předloženém předmětu Praktické předvedení
c Uvést přednosti a nedostatky dostupných konzervačních prostředků a jejich možný vliv při aplikaci na historický materiál Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovování obrazové a písemné dokumentace restaurovaných předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Detailně popsat a vyhodnotit výsledky průzkumu konzervování a restaurování předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit průběžnou fotodokumentaci jednotlivých fází konzervování a restaurování a důležitých údajů o restaurovaném předmětu vyplývajících z průzkumu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat průběžnou písemnou dokumentaci konzervování a restaurování, včetně zaznamenání nových poznatků a skutečností vyplývajících z restaurátorských zásahů na restaurovaném předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zmapovat veškeré zachovalé a chybějí části předmětu pro možnou konfrontaci originálu s rekonstrukčním doplňkem Praktické předvedení a ústní ověření
e Zdokumentovat celkový stav povrchu předmětu po restaurování, provést porovnání s původním stavem a zhodnotit kvalitu provedeného restaurátorského zásahu Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost jeí vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=7584&kod_sm1=21).

Uchazeč o zkoušku předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky certifikát prokazující absolvování oboru vzdělání zlatník a klenotník nebo oboru vzdělání výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se zaměřením na zlatnictví a stříbrnictví nebo osvědčení o získání PK 82-013-H Zlatník a klenotník.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení stanovené práce s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

Pro komplexní ověření znalostí a dovedností tohoto hodnoticího standardu autorizovaná osoba zajistí jeden uměleckořemeslný předmět následujícího určení:

  • šperk, stříbrnický předmět, liturgický předmět nebo nábytkový doplněk atd. vyrobený z drahých kovů nebo z obecných barevných kovů – neželezných, plátovaný zlatem a stříbrem (double, alpaka).

Veškeré průzkumy a analýzy organizačně zajistí kvalifikovaná laboratoř. Vyhodnocení průzkumů a na základě tohoto vyhodnocení i formulaci postupu konzervování a restaurování provádí uchazeč v rámci zkoušky.

Při hodnocení konzervátorského nebo restaurátorského zásahu je třeba posuzovat kvalitativní provedení restaurátorských a konzervátorských zákroků na předmětu, zachování autentických částí restaurovaného předmětu v maximální možné míře a dodržování původních i stávajících technologických postupů.

Doba stanovená na přípravu a konání zkoušky závisí na náročnosti zadání autorizovanou osobou ve stanoveném časovém rozmezí.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SUPŠ a VOŠ Turnov

Marta Dostrašilová, OSVČ

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla