Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a datace restaurovaných předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na předloženém předmětu etické normy restaurování Ústní ověření
b Popsat předložený předmět správně odborně terminologicky Ústní ověření
c Zařadit předložený předmět podle charakteristických prvků do odpovídající kategorie umělecko-historického období Praktické předvedení a ústní ověření
d Datovat předmět na základě znalosti chemického složení materiálu, technologií použitých k výrobě a charakteristických znaků předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit aspekty autenticity, historičnosti a vypovídající hodnoty předmětu. Na jejich základě zvolit postup restaurování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení stavu poškození, funkčnosti a mechanické soudržnosti předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit stav poškození a funkčnosti předloženého předmětu Praktické předvedení
b Určit stupeň degradace povrchu předloženého předmětu Praktické předvedení
c Stanovit korozní produkty, stimulátory koroze a mechanismy korozního napadení předloženého předmětu Praktické předvedení
d Stanovit a vysvětlit podmínky protikorozní ochrany předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit a zdůvodnit stupeň plastické deformace, lomů, opotřebení a únavy materiálu předloženého předmětu na základě podkladů laboratoře Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit rizika nevhodnosti využití povrchových úprav zušlechťujících obecné kovy při použití na historických slitinách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Identifikace druhotných zásahů na předmětech z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit počet, druh a kvalitu druhotných zásahů na předloženém předmětu Praktické předvedení
b Rozlišit nepůvodní materiály na předloženém předmětu Praktické předvedení
c Identifikovat a určit druh a stav použitých ochranných prostředků na předloženém předmětu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určení původních technologických postupů výroby předmětů z drahých kovů a jejich povrchových úprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit prvkové složení slitin použitých na výrobu předloženého předmětu Praktické předvedení
b Určit způsoby zpracování materiálu pro výrobu předloženého předmětu Praktické předvedení
c Popsat technické provedení předloženého předmětu Ústní ověření
d Zjistit technologické postupy zhotovení původních povrchových úprav předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit a odhalit případné výrobní vady a restaurování provádět s ohledem na tyto skutečnosti. Během restaurování odhalit úbytek základního materiálu způsobený opakovaným broušením a leštěním z dřívějších neodborných zásahů Praktické předvedení
f Zdokumentovat veškeré rozebíratelné a nerozebíratelné spoje na předloženém předmětu a určit způsob a chemické složení použitého spojovacího materiálu Praktické předvedení
g Určit ryzost použité slitiny drahých kovů dle puncovního zákona ČR a dle seznamu puncovního značení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Čištění povrchů předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stav povrchu předloženého předmětu Praktické předvedení
b Zvolit vhodný způsob odstranění hrubých nečistot a pozůstatků nátěrových hmot a provést jejich odstranění Praktické předvedení
c Zvolit vhodné postupy odstraňování korozních produktů a provést jejich odstranění Praktické předvedení
d Určit vhodné postupy sjednocení povrchu a provést sjednocení v závislosti na charakteru předloženého předmětu a doprovodných materiálů Praktické předvedení
e Zvolit vhodné čistící prostředky pro finální úpravu povrchu předloženého předmětu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Oprava deformací předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit deformace předloženého předmětu Praktické předvedení
b Zvolit a zdůvodnit odpovídající postup odstraňování mechanických deformací Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné materiály a provést výrobu pomocných zařízení pro odstraňování mechanických deformací Praktické předvedení
d Provést vyrovnávání a úpravy deformací do původních tvarů na základě zjištění možných změn vlastností základního materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Doplňování chybějících materiálů na předmětech z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit grafickou rekonstrukci předloženého předmětu na základě původních zachovalých částí nebo dohledat srovnávací dokumentaci o předmětu Praktické předvedení
b Rozlišit a vysvětlit možnosti realizace rekonstrukčních prvků na předloženém předmětu; rozhodnout o způsobu realizace, tzn. využití původních nebo moderních technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné technologické postupy a provést začištění spojů a doplňků s ohledem na originalitu povrchu předmětu Praktické předvedení
d Zpracovat detailní fotodokumentaci provedených zákroků a použitých materiálů Praktické předvedení
e Označit veškeré doplněné části jako kopie (K) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Konzervování předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit odpovídající konzervační postup předloženého předmětu na základě vyhodnocení průzkumu a postupu konzervátorských prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Aplikovat odpovídající konzervační postup na předloženém předmětu Praktické předvedení
c Uvést přednosti a nedostatky dostupných konzervačních prostředků a jejich možný vliv při aplikaci na historický materiál Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zhotovování technické dokumentace restaurovaných předmětů z drahých kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vyhodnotit výsledky průzkumu konzervování a restaurování předloženého předmětu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit průběžnou fotodokumentaci jednotlivých fází konzervování a restaurování a důležitých údajů o restaurovaném předmětu vyplývajících z průzkumu Praktické předvedení
c Zpracovat technickou dokumentaci konzervování a restaurování, včetně zaznamenání nových poznatků a skutečností vyplývajících z restaurátorských zásahů na restaurovaném předmětu Praktické předvedení
d Zmapovat veškeré zachovalé a chybějící části předmětu pro možnou konfrontaci originálu s rekonstrukčním doplňkem Praktické předvedení
e Zdokumentovat celkový stav povrchu předmětu po restaurování, provést porovnání s původním stavem a zhodnotit kvalitu provedeného restaurátorského zásahu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/restaurator-umeleckoremes-c623#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Kompetence

U všech kritérií uvedených kompetencí - autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce jeden uměleckořemeslný předmět: šperk, stříbrnický předmět, liturgický předmět nebo nábytkový doplněk atd. vyrobený z drahých kovů nebo z obecných barevných kovů – neželezných, plátovaný zlatem a stříbrem (double, alpaka).

 

Veškeré průzkumy a analýzy organizačně zajistí kvalifikovaná laboratoř. Uchazeč obdrží vyhodnocení průzkumu a analýzy. Na základě tohoto vyhodnocení uchazeč u zkoušky formuluje postup konzervování a restaurování.

 

Při hodnocení konzervátorského nebo restaurátorského zásahu je třeba posuzovat kvalitativní provedení restaurátorských a konzervátorských zákroků na předmětu, zachování autentických částí restaurovaného předmětu v maximální možné míře a dodržování původních i stávajících technologických postupů.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Danuše Machátová, OSVČ, Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla

Marta Dostrašilová, OSVČ, SUŠ a VOŠ Turnov

SUŠ a VOŠ Turnov