Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Šička kožešinových a usňových výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému kožedělnému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého kožedělného vzorku (vrchové, podšívkové, ztužovací součásti), pojmenovat jednotlivé dílce a součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní kožedělný výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z předložených materiálů odpovídající druh kožešiny a usně pro zhotovení konkrétního kožešinového a usňového výrobku, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro zhotovení určeného kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zhotovení předloženého kožešinového a usňového výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, kožešin a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro výrobu kožešinových a usňových výrobků, stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného kožedělného výrobku, vyhodnotit případné materiálové vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit vzorky kožešin podle původu, posoudit jejich kvalitu podle hustoty, délky a lesku vlasu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa určeného stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ztužování kožešinových a usňových polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit dílce kožešinových a usňových výrobků podle technické dokumentace, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést fixaci polotovaru kožešinového a usňového výrobku v místě záložek a pevných spojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Strojové šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit kožešinové a usňové díly kožedělných výrobků podle výrobní dokumentace a připravit je pro další zpracování Praktické předvedení
b Spojit sešitím předložené kožešinové a usňové díly kožedělného výrobku včetně zapošití, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Ušít kapsy kožešinového a usňového oděvu včetně jejich zapravení, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
d Sešít rukáv s ostatními polotovary kožešinového a usňového oděvu, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční šití kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně všít podšívku do rozešitého kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení
b Zapravit kožešinový a usňový výrobek ručním došitím podle technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Žehlení usňových a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit vlas kožešinového výrobku v místech švů před konečným žehlením, usňový výrobek dotvarovat Praktické předvedení
b Vyžehlit hotový kožešinový a usňový výrobek podle technologických pravidel, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat pracovní operace pro konečnou úpravu a ošetření kožešinových a usňových výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části kožešinového a usňového výrobku s přihlédnutím k upravovanému materiálu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkové ošetření hotového kožešinového a usňového výrobku s přihlédnutím k použitému materiálu Praktické předvedení
d Připravit kožešinový a usňový výrobek k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při výrobě kožešinových a usňových výrobků.

 

Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném prostředí šicí dílny pro výrobu kožešinových a usňových výrobků. Při ověřování kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení a ke správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritéria hodnocení a), b); Strojové šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Ruční šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Žehlení usňových a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), c), d), zda budou pracovní činnosti zaměřeny na zhotovení kožešinového nebo usňového výrobku. Typ a vzor kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na zaměření kožedělné výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) vzorek kožešinového nebo usňového výrobku v počtu jeden kus, typ vzorku bude záviset na konkrétním zaměření výroby kožešinových nebo usňových výrobků v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči k posouzení u odborných kompetencí Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových a usňových výrobků v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení a); Posuzování kvality usní, kožešin a pomocných materiálů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) vzorky kožešin, usní a pomocných materiálů (podšívkové a ztužovací materiály) v počtu minimálně 5 vzorků - maximálně 7 vzorků.

 

Autorizovaná osoba určí pro ověření odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), ke splnění úkolů jeden šicí stroj, typ stroje bude záviset na konkrétní technologii výroby kožešinových nebo usňových výrobků v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritérium hodnocení a); Strojové šití kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení a), b) kožešinové, usňové a podšívkové díly v množství potřebném pro zhotovení 1 kusu kožešinového nebo usňového výrobku, typ kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborných kompetencí Ztužování kožešinových a usňových polotovarů pro kritérium hodnocení b); Strojové šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení c), d); Ruční šití kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Žehlení usňových a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b); Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritéria hodnocení b), c) 1 rozpracovaný kožešinový nebo usňový výrobek včetně potřebných polotovarů, typ kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví pro ověření odborné kompetence Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 3 způsoby úprav hotových kožešinových a usňových výrobků. Autorizovaná osoba připraví pro ověření odborné kompetence Úpravy hotových kožešinových a usňových výrobků pro kritérium hodnocení d) 1 hotový kožešinový nebo usňový výrobek, typ kožešinového nebo usňového výrobku bude záviset na technologii výroby v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na kožešnickou nebo oděvní výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na kožešnickou nebo oděvní výrobu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou nebo oděvní technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.
 4. Profesní kvalifikace 32-033-H Šič/šička kožešinových a usňových výrobků a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožešnické nebo oděvní výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílna pro výrobu kožešinových a usňových výrobků umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály a polotovary pro zhotovení kožešinových a usňových výrobků.

 

 • Stroje pro výrobu kožešinových a usňových výrobků (plochý jednojehlový šicí stroj, obnitkovací šicí stroj, žehlicí jednotka), pracovní stůl
 • Zařízení (stojan na rozešitý kožešinový nebo usňový výrobek, střihy, šablony vyráběného vzoru)
 • Nářadí (nůžky, kartáč, ruční jehla, šídlo, kladívko, ruční vyrážecí přípravek, šroubováky na výměnu jehly, seřízení a drobné úpravy pracovního ústrojí stroje, olejnička se strojním olejem, olejnička s petrolejem, štěteček na čištění pracovního ústrojí stroje)
 • Usně nebo kožešiny (v množství potřebném pro zhotovení 1 kusu kožešinového nebo usňového výrobku)
 • Podšívkový textilní a ztužovací materiál (v množství potřebném pro zhotovení 1 kusu kožešinového nebo usňového výrobku)
 • Drobný materiál (nitě, lemovky, drobné ztužení, uzavírací prostředky - v množství potřebném pro zhotovení 1 kusu kožešinového nebo usňového výrobku)
 • Obalový materiál (1 kus)
 • Rozpracované kožešinové nebo usňové výrobky (v množství 3 kusy)
 • Podšívka (1 kus)
 • Vzorek vyráběného kožešinového nebo usňového výrobku (v počtu 1 kus)
 • Vzorky kožešin a usní (v minimálním množství 5 vzorků - maximálně 7 vzorků)
 • Vzorky pomocných materiálů (podšívkový textilní materiál, ztužovací materiál, nitě, lemovky, uzavírací prostředky (v minimálním množství 5 vzorků - maximálně 7 vzorků)
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace), bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Učebna pro provedení ústní části zkoušky vybavená PC

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava