Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pracovník recyklace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech a normách pro nakládání s odpadními oleji a odpady ropného původu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní strukturu a druhy předpisů a norem pro nakládání s odpadními oleji a odpady ropného původu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat význam provozního řádu zařízení pro sběr a recyklaci odpadních olejů s použitím jeho textu Písemné a ústní ověření
c Popsat a dokumentovat rozdíly v požadavcích interních předpisů na nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zatřiďování odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologiích a postupech pro recyklace a nakládání s odpadními oleji a odpady ropného původu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy technologií sběru a shromažďování odpadních olejů a odpadů ropného původu Písemné a ústní ověření
b Popsat principy technologií regenerace a recyklace odpadních minerálních olejů Písemné a ústní ověření
c Popsat principy technologií regenerace a recyklace odpadních syntetických olejů Písemné a ústní ověření
d Popsat principy technologií recyklace jedlých olejů a olejů pro potravinářskou výrobu Písemné a ústní ověření
e Popsat principy nakládání s odpady ropného původu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a kontrola technologických operací recyklace a regenerace odpadních olejů podle standardních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit stanovenou regenerační nebo recyklační technologii u vzorku odpadních olejů z hlediska efektivnosti zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat průběh stanovené recyklační technologie z hlediska zabezpečování parametrů kvality výstupního materiálu, určit případné nedostatky a navrhnout způsoby jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat průběh stanovené regenerační technologie z hlediska zabezpečování parametrů kvality výstupního materiálu, určit případné nedostatky a navrhnout způsoby jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence vstupů, průběhu a výstupů technologického procesu recyklace a regenerace odpadních olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci a značení odpadních olejů podle zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit obsah zápisů v provozním deníku podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a provést ukázku záznamu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit předepsané doklady pro průběžnou evidenci převzatých odpadních olejů ke zpracování, dalšímu využití a odstranění nepotřebných odpadů podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a speciálních předpisů Praktické předvedení
d Posoudit úplnost dokladu kvality přejímaných odpadních olejů podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a speciálních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, shromažďování a třídění odpadních olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat nádoby a jejich označení podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady a speciálních předpisů pro sběr a shromažďování odpadních olejů Praktické předvedení
b Zajistit oddělený sběr odpadních olejů dle původního použití a označení podle Katalogu odpadů, minimálně na minerální a rostlinné oleje Praktické předvedení
c Odebrat vzorky odpadních olejů podle vizuálního posouzení, případně doplnit vizuální posouzení jednoduchou zkouškou na přítomnost vody a mechanických nečistot Praktické předvedení
d Popsat technologické postupy oddělování nečistot shromážděných odpadních olejů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování odpadních olejů a odpadů z recyklačního procesu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat náležitosti správného označení dle platných předpisů a označování obalů a shromažďovacích míst pro odpadní oleje a odpady z recyklačního procesu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat a určit místo pro skladování odpadních olejů a odpadů z recyklace, odpovídající požadavkům vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, označit toto místo předepsaným způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat způsob skladování odpadních olejů a odpadů z recyklačního procesu, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší, vody a půdy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava odpadních olejů a odpadů z recyklačního procesu k přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit roztříděné odpadní oleje a odpady z recyklačního procesu k přepravě podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění odpadních olejů v průběhu přepravy Praktické předvedení
c Označit roztříděné odpadní oleje podle požadavků evropských a mezinárodních předpisů nebo podle specifických požadavků odběratele Praktické předvedení
d Vypracovat dokumentaci podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů k přepravovaným odpadním olejům a odpadům z recyklačního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat mechanizační prostředky vhodné na manipulaci s odpadními oleji a odpady z recyklačního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci odpadních olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z katalogu předepsané ochranné pomůcky pro práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
d Popsat specifické požadavky bezpečnosti práce a hygieny práce v recyklačním zařízení pro odpadní oleje odpady ropného původu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kriteriím nejméně dvě úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria hodnocení. Zkoušející také podle zaměření uchazeče zpřesní komoditní obsah části zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadních olejů a odpadů ropného původu. Výběr nejméně dvou komoditně odlišných vzorků stanoví autorizovaná osoba podle odborného zaměření uchazeče o zkoušku.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti a hygieny práce, protipožárních opatření, kvality získaných materiálových výstupů a nakládání s nebezpečnými odpady. Při vizuálním hodnocení druhů odpadních olejů a jejich znečištění bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké odpadní oleje obsahuje. Jeho úkolem je podle konzistence a barvy odpadních olejů rozlišit jejich druhy a odhadnout, o jaký odpad se jedná. Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadních olejů za znečištění - především voda a mechanické nečistoty. Důležitý je i proces hodnocení vzorku uchazečem.

 

Autorizovaná osoba sdělí uchazeči, zda ověření bude probíhat v provozním či simulovaném prostředí a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem v pozvánce ke zkoušce.

 

Při ručním třídění bude uchazeč postupovat podle návodu nebo předpisu a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné ochranné osobní pomůcky, případně nářadí.

Vhodné manipulační prostředky a skladové nádoby nebo kontejnery bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) dostane uchazeč dle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti zaměstnance vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení a zdůvodnění.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce 2 až 3 modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVDS - Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha

SSARS- Střední škola šlužeb a řemesel, Stochov

AKM Oil, s. r. o., Kladno

SUNEX, spol. s r. o., Praha