Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech při výrobě obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technických podkladech pro výrobu obuvnických kopyt, předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nejčastěji používané velikostní systémy číslování obuvi a obuvnických kopyt, uvést jaké jsou mezi nimi rozdíly (délkové a šířkové) Ústní ověření
c Uvést rozdíly hodnot jednotlivých rozměrů kopyta mezi sousedními půlčísly jedné obvodové a velikostní skupiny Ústní ověření
d Uvést rozdíly hodnot jednotlivých rozměrů kopyta pro jedno velikostní číslo různých obvodových skupin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace, názvosloví a značení obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou dokumentaci pro návrh a zhotovení předloženého vzorku obuvnického kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat, co udává šestimístné názvosloví obuvnických kopyt Ústní ověření
c Uvést (s předvedením na předloženém vzorku kopyta), v jaké části kopyta a jakým způsobem se provádí značení kopyt (velikost, obvodová skupina, datum výroby, výrobce, označení vzoru) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické normalizace při výrobě obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést výhody zavedení standardizace obuvnických kopyt (standardů patní části kopyta a 2/3 standardů obuvnického kopyta) Ústní ověření
b Popsat standard patní části stélky obuvnického kopyta, patní části spodního profilu kopyta a patní povrchové části kopyta na předložených vzorcích šablon a kopyt Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat typy patní křivky obuvnického kopyta Ústní ověření
d Popsat 2/3 standard stélky obuvnického kopyta a 2/3 standard spodního profilu kopyta na předložených vzorcích šablon a kopyt Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování obuvnických kopyt a materiálů pro jejich výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat na předložených vzorcích konstrukci a funkci jednotlivých typů obuvnických kopyt podle výrobního způsobu obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést výhodu posuvného zámku u obuvnického kopyta Ústní ověření
c Vyjmenovat materiály používané pro výrobu modelů obuvnických kopyt a pro sériovou výrobu, popsat jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování, ošetřování, údržba strojů a zařízení pro modelování obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat stroje a zařízení, nástroje a materiály pro modelování obuvnických kopyt Ústní ověření
b Provést seřízení stanoveného stroje nebo připravit zařízení pro výrobu modelu obuvnického kopyta, a to s ohledem na dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zhotovení návrhu a modelu obuvnického kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, jaké rozměry nohou potřebuje modelář pro zhotovení návrhu a modelu obuvnického kopyta a předvést, jakým způsobem je na noze změří, včetně zhotovení a vyhodnocení plantogramu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat míry na obuvnickém kopytě a provést kontrolu rozměrů a profilů předloženého vzorku kopyta, včetně vyjmenování pomůcek a přístrojů, které budou použity Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit, co je to dvoutřetinový standard kopyta a co umožňuje v modelářské praxi Ústní ověření
d Uvést, jaké informace jsou potřebné při objednávce obuvnických kopyt Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstruování obuvnických kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení horní části a půdy obuvnického kopyta, popsat konstrukci nártu kopyta (s předvedením na předloženém vzorku kopyta) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést, jaké materiály se používají pro výrobu profilů (šablon) kopyta a vysvětlit, pro jaké části kopyta se zhotovují šablony a co určují (s předvedením na předloženém vzorku kopyta) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat, jaký je vztah mezi výškou podpatku a zdvihem špičky při konstrukci kopyta podle typu kopyta Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovení stélky obuvnického kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést definici stélky kopyta, popsat zásady konstrukce šablony stélky kopyta a způsoby konstrukce stélky kopyta Ústní ověření
b Popsat konstrukční síť stélky kopyta a uvést, jaké metody konstrukce se používají Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat osy stélky kopyta a vysvětlit pravidla konstrukce jednotlivých os Ústní ověření
d Popsat zásady tvarování stélky kopyta podle plantogramu a zhotovit stélku kopyta podle předložených podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konstruování podélného profilu a kopie obuvnického kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést definici a popsat konstrukci podélného profilu kopyta, definovat výraz „zlatý řez“ při konstrukci obuvnického kopyta Ústní ověření
b Uvést definici a popsat funkci kopie kopyta a metody odvození kopie kopyta Ústní ověření
c Uvést definici a popsat konstrukci vnější, vnitřní a střední kopie kopyta, zakreslit vnitřní a vnější kopii kopyta podle předloženého vzorku obuvnického kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovení modelu obuvnického kopyta a centrování kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podklady potřebné pro zhotovení modelu kopyta, vymodelovat prototyp kopyta podle dodaných podkladů s ohledem na dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést centrování patní části kopyta s použitím předloženého vzorku obuvnického kopyta a šablon standardů stélek kopyt, popsat postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad při kontrukci obuvnického kopyta zdravotně nezávadného obouvání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na konstrukci obuvnického kopyta z hlediska zdravotně nezávadného obouvání, předvést na předloženém vzorku kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést příklady nejčastěji se vyskytujících konstrukčních vad na kopytě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/drevomodelar-4997#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby obuvnických kopyt.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu výroby obuvnických kopyt.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Seřizování, ošetřování, údržba strojů a zařízení pro modelování obuvnických kopyt konkrétní pracovní operace na strojích a zařízení pro výrobu obuvnických kopyt, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Zhotovení stélky obuvnického kopyta, kritérium hodnocení d), u odborné kompetence Zhotovení modelu obuvnického kopyta a centrování kopyt, kritéria hodnocení a) a b) druh technologického zařízení, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií.

Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna centrum, s. r. o.