Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pasíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pasířských prací pro výrobu lustrařských komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci, číst technické výkresy a výtvarné návrhy Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat základní vlastnosti a druhy materiálů pro výrobu lustrařských komponentů Ústní ověření
c Popsat základní druhy opracování kovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek při výrobě lustrařských komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup a návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení zadaného výrobku Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, stroje, nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla pro zhotovení zadaného výrobku Praktické předvedení
c Popsat přípravu pracoviště při výrobě lustrařských komponentů Ústní ověření
d Provést kontrolní měření vyrobeného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba části svítidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit část svítidla podle výtvarného návrhu, technické dokumentace nebo předloženého vzoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provedení povrchové úpravy lustrařských komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit techniku a postup přípravy povrchu dílů pro následné zpracování na předloženém výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat různé postupy výroby stejných dílů s ohledem na různé finální povrchové úpravy Ústní ověření
c Provést opracování pájených spojů včetně cizelování jednoduchého dekoru na předloženém výrobku Praktické předvedení
d Provést finální povrchovou úpravu u vyrobené části svítidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad BOZP a PO při výrobě lustrařských komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a uvést rizika, která mohou vzniknout při výrobě lustrařských komponentů Písemné a ústní ověření
b Popsat ochranné pomůcky a pravidla jejich používání při výrobě lustrařských komponentů Písemné a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a PO při výrobě lustrařských komponentů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava poškozených lustrařských komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozsah poškození na předloženém lustrařském komponentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a popsat technologický postup opravy zadaného dílu včetně výběru vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést opravu, případně výměnu poškozené části lustrařského komponentu při zachování původních materiálů a původních technik Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby svítidel, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou (BOZP a PO) a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Autorizovaná osoba určí druh a parametry výrobku (části litých komponentů svítidel, kovové díly, profily, plechy), ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly, podle zaměření konkrétní výroby lustrařského komponentu a místa konání zkoušky a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Metodické pokyny pro písemné a ústní ověření: Uchazeč písemně popíše a vysvětlí zadané úkoly v kritériích hodnocení a ústně vlastními slovy doplní detaily.

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění výrobku. Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech, vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

PRECIOSA - LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov

SUPŠS, Kamenický Šenov

Atypická svítidla a pasířství, Rudolf Pospíšil