Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, technických normách a právních předpisech, definujících posuzovaný výrobek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést relevantní právní předpisy k určené výrobkové komoditě Ústní ověření
b Popsat obecně účel norem Ústní ověření
c Vyjmenovat jednotlivé druhy norem v předmětné výrobkové komoditě Ústní ověření
d Vyhledat příslušné normy pro konkrétní výrobek odpovídající určené výrobkové komoditě Praktické předvedení
e Pracovat s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti) Praktické předvedení
f Číst v předložené technické dokumentaci vztahující se k určené výrobkové komoditě (výkresová i textová část) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a posouzení správnosti technické dokumentace a záznamů pro procesy posuzování shody/ stálosti vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést postupy nezbytné k řízení technické dokumentace a popsat záznamy z procesů posuzování shody / stálosti vlastností Ústní ověření
b Roztřídit a označit předložené dokumenty a záznamy z procesu posuzování shody / stálosti vlastností relevantní pro příslušnou výrobkovou komoditu Praktické předvedení
c Posoudit věcnou a formální správnost předložených záznamů z procesu posuzování shody / stálosti vlastností relevantní pro příslušnou výrobkovou komoditu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba analýzy rizik výrobku s cílem určení požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní části dokumentu „analýza rizik“ Písemné ověření
b Vypracovat koncept „analýzy rizik“ k zadanému typu výrobku Praktické ověření
c Vysvětlit pojem „zbytková rizika“ a uvést způsoby jejich vhodné prezentace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba návodu k používání dle příslušné výrobkové komodity

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat příslušné „návody k používání“, případně alternativní dokumenty vymezené platným právním předpisem podle příslušné výrobkové komodity Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat a popsat jednotlivé části "návodu k používání" Ústní ověření
c Zvolit příslušný druh "návodu k používání" podle zadaného typu výrobku
a účelu jeho využití
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba návrhu štítku CE

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předpisech upravujících označení CE (uvést relevantní právní předpisy, grafickou podobu a závazné parametry označení CE) Ústní ověření
b Vytvořit návrh štítku CE zadaného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba s vyhlášením zkoušky určí výrobkovou komoditu, na kterou bude zkouška zaměřena, na základě čehož dojde ke konkretizaci zadání u zkoušky podle jednotlivých kompetencí, včetně kritérií hodnocení.

 

Na základě určení výrobkové komodity autorizovanou osobou je uchazeč u zkoušky schopen vymezit právní předpisy vztahujících se k posuzování shody dané výrobkové komodity, a tím pak určit konkrétní dokumenty jednotlivých kritérií hodnocení.

 

Týká se veškerých kompetencí tohoto standardu.

 

Termíny uvedené v kritériích hodnocení v uvozovkách („ “) jsou popisné a jejich konkrétní (právně určený) název vyplývá z právních předpisů podle příslušné výrobkové komodity.

 

Poznámka k textu kritérií – Termínem „posuzování shody“ se zároveň rozumí i „posuzování stálosti vlastností" výrobků, pokud příslušný právní předpis, vztahující se ke konkrétní výrobkové komoditě, vyžaduje tento typ posuzování.

 

Pro splnění kritérií hodnocení, která jsou složena z několika požadavků, je zapotřebí, aby uchazeč splnil veškeré požadavky tohoto kritéria.

 

Poznámka ke kritériu hodnocení „Práce s elektronickým systémem distribuce norem (přihlášení do systému, vyhledávání příslušných norem podle zadaných kritérií, určení typu takto vyhledaných norem a jejich platnosti“ vztahující se ke kompetenci „Orientace v právních předpisech, normách

a technické dokumentaci “: „typem“ normy se rozumí norma harmonizovaná, určená nebo národní v platném znění.

 

Maximální počet uchazečů v rámci jedné zkoušky dané profesní kvalifikace nesmí přesáhnout počet 8 uchazečů pro jednu výrobkovou komoditu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Technický a zkušební ústav stavební, Praha - TZÚS Praha, s. p.

Český institut pro akreditaci

SELEX PROmotion GROUP, a. s.