Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pracovník údržby a technického dozoru
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nanášení omítek a finální povrchové úpravy stavebních ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup oprav zdí a omítek Ústní ověření
b Vyjmenovat používané stroje a nástroje pro zednické práce a povrchové úpravy stavebních ploch Ústní ověření
c Vyjmenovat používaný materiál pro provádění zednických, omítacích a štukatérských prací Ústní ověření
d Provést vnitřní omítku, připravit povrch před nanášením malířských nátěrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Ústní ověření
b Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Ústní ověření
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot s ohledem na natírané prostředí a jejich přípravu pro nanášení štětcem a válečkem a stříkáním Ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Ústní ověření
e Nanášet nátěrovou hmotu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby provádění a oprav nátěrů Ústní ověření
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění nátěrů Ústní ověření
c Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Ústní ověření
d Provést nátěr podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Opravit nátěr podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Kontrolovat kvalitu provedených prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění a koordinace outsourcovaných servisních zásahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit z inventární karty majetku, jestli je předmět v záruční lhůtě; rozhodnout o záruční/pozáruční opravě poruchy Praktické předvedení
b V případě záruční opravy zjistit dodavatele z inventární karty majetku; u dodavatele ověřit možnost provedení servisního zásahu Praktické předvedení
c V případě pozáruční opravy zjistit vhodného dodavatele servisního zásahu vzhledem k nákladům, předchozím zkušenostem, referencím a dostupnosti; u nejvhodnějšího dodavatele ověřit možnost servisního zásahu Praktické předvedení
d Zapsat servisní zásah do evidence servisních zásahů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence revizí, servisních zásahů a oprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat předepsané revize a servisní zásahy Ústní ověření
b Založit v tabulkovém procesoru evidenci revizí a servisních zásahů Praktické předvedení
c Provést zápis do servisní knihy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -

https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-udrzby-a-techni#zdravotni-zpusobilost

 

Zkouška probíhá následujícím způsobem:

 

Den 1.

 

  1. Nanášení omítek a finální povrchové úpravy stavebních ploch: zkoušející ověří veškeré teoretické znalosti v rámci kompetence. Na níže specifikovaném pracovišti provede uchazeč veškeré úkony vedoucí k úspěšnému nánosu omítky (tj. příprava podkladu - odstranění přesahujícího zdiva a očištění zdiva od nečistot, namíchání omítkové směsi, nanesení omítky, příprava štukovací směsi, štukování, kontrola rovnosti). Uchazeč u zkoušky omítne a naštukuje dva kusy neomítnuté zdi o rozměrech 2 m2.

 

  • Provádění a opravy nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady: Zkoušející ověří veškeré teoretické znalosti v rámci kompetence. Na níže specifikovaném pracovišti provede uchazeč veškeré úkony vedoucí k novému nátěru dřevěného předmětu (např. výplně zábradlí) a úkony vedoucí k opravě nátěru kovového předmětu (např. konstrukce zábradlí) o rozměru 1 m2.

Den 2.

 

  1. Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem: Zkoušející ověří veškeré teoretické znalosti v rámci kompetence. Na stejném pracovišti, jako v případě zkoušení kompetence (Nanášení omítek a finální povrchové úpravy stavebních ploch), provede uchazeč veškeré úkony vedoucí k úspěšnému nátěru omítnuté části (tj. namíchání barvy, příprava podkladu - odstranění nečistot a nanesení penetrace, nanesení nátěru). Uchazeč při zkoušce připraví a nanese nátěrovou hmotu na omítnuté a naštukované části zdi o rozměru 2 m2.

 

  • Vedení evidence revizí, servisních zásahů a oprav: Zkoušející ověří znalost metrik servisních zásahů: datum zadání, stav (hotovo, nezahájeno, probíhá), datum a čas zahájení prací, datum a čas ukončení prací, popis prováděné práce, použitý materiál, náklady na materiál, počet hodin strávených úkolem, vykonavatel (interní/externí), cena za úkon (v případě externího vykonavatele). Na PC vytvoří tabulku, obsahující výše zmíněné metriky. Provede zkušební zápisy pro všechny provedené praktické zkoušky (běžné nahazování, omítání a štukování stavebních ploch; provádění malířských nátěrů; provádění laků a nátěrů na kov a dřevo)

 

  • Zajištění a koordinace outsourcovaných servisních zásahů: Zkoušející předá uchazeči inventární kartu majetku (typického pro maloobchodní provoz, např. podlahový mycí stroj) a popis závady (lze použít i imaginární). Úkolem uchazeče je zjistit, zda je možné žádat o záruční servis, nebo je nutné využít pozáručního servisu. V případě záručního servisu zjistí časové možnosti dodavatele a zapíše do evidence servisních zásahů a oprav. V případě pozáručního servisu zjistí na internetu nejvhodnější servisní společnost (tj. s nejlepšími referencemi, nejkratší vzdáleností a nejnižšími náklady na opravu), zjistí časové možnosti dodavatele a zapíše do evidence servisních zásahů a oprav.

 

Den 1. a 2. od sebe dělí minimálně 10 dní a to z technologických důvodů (tuhnutí omítkové směsi před následným nátěrem).

 

Dále je nutno sledovat samostatnost rozhodování a schopnost zvolit nejvhonější řešení vzhledem k řešenému úkonu. Při provádění praktických zkoušek je potřeba klást důraz na bezpečné provádění všech úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.