Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik elektrotechnických zařízení
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy dokumentace k mobilním komunikačním zařízením (MKZ), vysvětlit obsah a účel, vysvětlit její dostupnost z různých zdrojů Ústní ověření
b Vysvětlit principy práce se servisní dokumentací výrobce MKZ, identifikovat zadané servisní téma a vysvětlit význam nalezeného obsahu v dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat práci s předloženou uživatelskou dokumentací Ústní ověření
d Vyjmenovat dokumentaci, která slouží k uplatnění práv z vad, a uvést její dostupnost Ústní ověření
e Předvést všechny možnosti získání IMEI (unikátní označení přístroje) a SN (výrobní číslo) na předloženém MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
f Nalézt umístění a vysvětlit obsah štítku na MKZ a na balení MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
g Nalézt umístění a vysvětlit význam pečetí a indikátorů MKZ na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat vytvoření zóny ochrany před elektrostatickými výboji (ESD) na pracovišti Písemné a ústní ověření
i Vyjmenovat a popsat obvyklé servisní nástroje v souladu s předloženou servisní dokumentací výrobce Písemné a ústní ověření
j Vyjmenovat a popsat obvyklé servisní a testovací přístroje v souladu s technologickými postupy servisní dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování závad a návrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vzhledové posouzení předloženého MKZ před přijetím do opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést funkční posouzení předloženého MKZ před přijetím do opravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu instalovaných aplikací z pohledu možnosti narušení funkčnosti předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapsat zjištěné chyby funkcionalit předloženého MKZ do protokolu opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout řešení opravy předloženého MKZ z pohledu rentability při dodržení postupů určených výrobcem Praktické předvedení a ústní ověření
f Obnovit tovární nastavení předloženého MKZ zvoleným způsobem včetně obnovení operačního systému Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést základní nastavení operačního systému předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování nároku na servisní zásah u mobilních komunikačních zařízení v rámci reklamačního řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit dostatečnost předložených dokladů k uznání uplatnění práv z vad Ústní ověření
b Posoudit stav předloženého MKZ z pohledu uznání nároku na záruční opravu (stanovení stavů: mechanické poškození, vniknutí vlhkosti, neodborný zásah, neoriginální díl atd.) Ústní ověření
c Vybrat příslušnou dokumentaci k předloženému MKZ. Popsat způsoby ověření podstatných informací s výrobcem, distributorem a prodejcem. Popsat ověření oficiální oblasti distribuce MKZ Ústní ověření
d Sestavit vyjádření směrem k zákazníkovi, jehož předmětem je informace o nesplnění záručních podmínek, které vede k neuznání záruční opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob zjištění možného zásahu do kmenového vybavení (root) MKZ Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit způsob náhrady nutných nákladů servisu při oprávněné reklamaci a vysvětlit, kdo a v jakém případě nese tyto náklady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odhadování celkových nákladů na servisní zásah u mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zajištění náhradních dílů od výrobce MKZ Písemné a ústní ověření
b Popsat tvorbu nákladové ceny opravy včetně podílů jednotlivých nákladů Písemné a ústní ověření
c Popsat obecné principy posouzení rentability záruční opravy Písemné a ústní ověření
d Popsat princip určení koncové ceny opravy při znalosti ceny náhradních dílů nutných k realizaci opravy a při započítání kompletních nákladů spojených s kompletní realizací opravy. Uvést specifika autorizovaného servisního postupu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zřizování pracoviště z pohledu bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany před elektrostatickými výboji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy ochrany před elektrostatickými výboji (ESD), zdůvodnit nutnost jejich dodržení při opravě MKZ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady bezpečnosti práce na elektrických zařízeních s pohyblivým přívodem Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit zásady ochrany zdraví při práci s nebezpečnými materiály (např. baterie) a při likvidaci nebezpečného odpadu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit zásady likvidace požáru elektrických zařízení a chemických látek Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit principy první pomoci při zásahu elektrickým proudem a potřísnění chemickými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava mobilních komunikačních zařízení k instalaci odpovídajícího softwaru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zálohu a následně obnovu dat předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit komunikační spojení a ověřit komunikaci předložené dvojice MKZ a PC Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit komunikační spojení a ověřit komunikaci předloženého MKZ a cloud úložiště vybraného poskytovatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Obnovit tovární nastavení předloženého MKZ z operačního systému MKZ pomocí PC a internetu a pomocí recovery modu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit dostupnost a způsob updatu, upgradu operačního systému předloženého MKZ Ústní ověření
f Provést rekonstrukci systému předloženého MKZ s pomocí zdroje v úložišti podle vlastní volby (interní paměť MKZ, nebo microSD, nebo USB) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní nastavení předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
b Nainstalovat aplikaci podle vlastního výběru z veřejné knihovny aplikací na předložený MKZ. Nastavit parametry této aplikace a ověřit funkčnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Odinstalovat aplikaci zvolenou při řešení předchozího kritéria z předloženého MKZ. Zkontrolovat bezchybnou funkčnost MKZ po odinstalaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit na předloženém MKZ parametry všech jeho komunikačních technologií a výrobcem použitých přenosových protokolů pomocí uchazečem zvolených aplikací Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit otestování všech komunikačních technologií a výrobcem použitých přenosových protokolů předloženého MKZ pomocí uchazečem zvoleného, ale na zkoušce neinstalovaného testeru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění profylaktického servisu mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit důležitost profylaktického servisu MKZ Ústní ověření
b Provést profylaktický servis předloženého MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit profylaktické úkony na MKZ, jejich pořadí, postupy a zdůvodnit jejich účel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vzhledově stav předloženého MKZ a sepsat záznam o posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit funkčnost předloženého MKZ a sepsat záznam o tomto posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat diagnostiku předloženého MKZ pomocí známých diagnostických nástrojů a přístrojů Ústní ověření
d Provést diagnostiku předloženého MKZ zaměřenou na funkčnost a vlastnosti zařízení pomocí instalovaných aplikací, doinstalovat aplikace potřebné pro diagnostiku Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit způsoby ověření voděodolnosti a prachutěsnosti MKZ a zapsání výsledků do protokolu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odstraňování závad mobilních komunikačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rozebrání předloženého MKZ do úrovně výměnných součástí v souladu s dokumentací výrobce, při dodržení principů BOZP, PO, ESD Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést složení předloženého MKZ z úrovně výměnných součástí v souladu s dokumentací výrobce, při dodržení principů BOZP, PO, ESD; ověřit funkčnost složeného MKZ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V dalším textu 7 mobilních komunikačních zařízení (MKZ) představuje 5 mobilních telefonů od různých výrobců a 2 tablety od různých výrobců.

 

Zkouška se skládá ze tří částí:

 • ústního ověření
 • písemného a ústního ověření
 • praktického předvedení a ústního ověření

Všechny části probíhají ve výše uvedeném pořadí chronologicky podle jednotlivých kompetencí.

 

Ústní ověření

Pro ústní ověření autorizovaná osoba připraví MKZ a uživatelskou dokumentaci k níže uvedeným kompetencím podle u nich uvedených instrukcí:

 • Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení
  • kritérium c) - 7 uživatelských dokumentací od 7 funkčních MKZ
 • Posuzování nároku na servisní zásah u mobilních komunikačních zařízení v rámci reklamačního řízení
  • kritérium a) - sadu 5 dokladů ke každému z 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ (sada dokladů obsahuje 3 potřebné a 2 nepotřebné doklady k uznání uplatnění práv z vad). Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro toto kritérium, včetně jeho sady dokladů. Pro splnění kritéria musejí být správně určeny jak potřebné, tak nepotřebné doklady.
  • kritérium b) - 7 nefunkčních MKZ. Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno nefunkční MKZ.
  • kritérium c) - 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ včetně dokumentace. Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro toto kritérium. K tomu dodá dokumentaci všech uvedených MKZ.

 

 • Příprava mobilních komunikačních zařízení k instalaci odpovídajícího softwaru
  • kritérium e) - 7 plně funkčních MKZ
 • Testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu
  • kritérium e) - 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ
 • Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů
  • kritérium c) - 7 plně funkčních MKZ a 7 nefunkčních MKZ

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium a jednu uživatelskou dokumentaci od jednoho ze 7 funkčních MKZ.

 

Písemné a ústní ověření (doba trvání 120 minut)

Pro písemné a ústní ověření autorizovaná osoba připraví v rámci níže uvedených kompetencí:

 • Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení
  • kritéria i), j) - servisní dokumentaci 7 plně funkčních MKZ

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere servisní dokumentaci jednoho z plně funkčních MKZ.

 

Praktické předvedení a ústní ověření

Pro praktické a ústní ověření autorizovaná osoba připraví 7 plně funkčních MKZ pro ověření níže uvedených kritérií hodnocení v rámci uvedených kompetencí:

 • Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení
  • kritérium f) - včetně balení
  • kritérium g)
 • Zjišťování závad a návrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení
  • kritéria f), g)
 • Příprava mobilních komunikačních zařízení k instalaci odpovídajícího software
  • kritéria a), b), c), d), f)
 • Testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu
  • kritéria a), b), c), d)
 • Provádění profylaktického servisu mobilních komunikačních zařízení
  • kritérium b)
 • Odstraňování závad mobilních komunikačních zařízení
  • obě kritéria

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium.

Výjimkou je v rámci kompetence testování, kontrola a uvádění mobilních komunikačních zařízení do provozu kritérium c), kde se přebírá vylosované MKZ z kritéria b).

 

Dále pro praktické předvedení a ústní ověření autorizovaná osoba připraví 7 nefunkčních MKZ pro ověření níže uvedených kritérií hodnocení v rámci uvedených kompetencí:

 • Zjišťování závad a navrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení
  • kritéria b), d), e)
 • Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů
  • kritérium a)

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium.

 

Dále pro praktické předvedení a ústní ověření autorizovaná osoba připraví 7 plně fukčních a 7 nefunkčních MKZ pro ověření níže uvedených kritérií hodnocení v rámci uvedených kompetencí:

 • Orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení
  • kritérium e)
 • Zjišťování závad a navrhování servisního řešení u mobilních komunikačních zařízení
  • kritéria a), c)
 • Měření a testování mobilních komunikačních zařízení, sestavování protokolu o výsledcích měření včetně hodnoticích parametrů
  • kritéria b), d)

Pro zkoušku autorizovaná osoba náhodně vybere jedno MKZ z MKZ uvedených pro dané kritérium.

 

Pro praktické a ústní ověření kompetence orientace v dokumentaci mobilních komunikačních zařízení, kritérium b) připraví autorizovaná osoba servisní dokumentaci 7 plně funčních MKZ. U každé dokumentace zadá jako její součást servisní téma. Autorizovaná osoba náhodně vybere jednu ze 7 dokumentací uvedených u tohoto kritéria.

 

Autorizovaná osoba připraví technické vybavení uvedené explicitně v jednotlivých kritériích.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

BRITEX-CZ, s. r. o.

MOBIL POHOTOVOST GSM, s. r. o.

Microsoft, a. s.

ICT Unie