Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský samostatný technik
Platnost standardu: Od 28.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit schéma zadaného typu ve vodárenství běžně používaného automatického systému řízení technologických procesů v reálném čase s dálkovým přenosem Ústní ověření
b Nakreslit a vysvětlit schéma telemetrického systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Kontrola diagnostiky a nastavení procesní instrumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané typy snímačů (čidla, senzory) a vysvětlit rozdíly mezi nimi Ústní ověření
b Popsat princip funkce zadaného snímače Ústní ověření
c Vysvětlit principy metodiky kontroly diagnostiky a nastavení procesní instrumentace Ústní ověření
d Provést diagnostiku a nastavení zadaného snímače Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola diagnostiky a nastavení automatizovaného systému řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používaný automatizovaný systém řízení Ústní ověření
b Popsat princip funkce zadaného automatizovaného systému řízení Ústní ověření
c Vysvětlit principy metodiky kontroly diagnostiky a nastavení zadaného automatizovaného systému řízení provozu vodovodní nebo kanalizační sítě Ústní ověření
d Provést diagnostiku a nastavení zadaného automatizovaného systému řízení provozu vodovodní nebo kanalizační sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola diagnostiky a nastavení telemetrického systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používaný telemetrický systém Ústní ověření
b Popsat princip funkce daného telemetrického systému Ústní ověření
c Provést diagnostiku a nastavení daného telemetrického systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy metodiky kontroly diagnostiky a nastavení telemetrického systému Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola údržby elektrotechnických systémů automatizace a telemetrie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úkony údržby na zadaném zařízení a jejich četnost Ústní ověření
b Popsat důvody údržby zadaného zařízení Ústní ověření
c Provést údržbu zadaného zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat druhy dokumentů, které je provozovatel systému povinen vést, popsat formu dokumentů a jejich uložení Ústní ověření
e Vyjmenovat a popsat jednotlivé druhy kontrol prováděných provozovatelem při dodavatelském provádění oprav a revizí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Plánování oprav a údržby systémů automatizovaného řízení a telemetrie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodický postup plánů oprav, údržby a periodických revizí Ústní ověření
b Vysvětlit principy hodnocení stavu prvků automatizovaného řízení a telemetrie a implementace toto hodnocení do plánu oprav Ústní ověření
c Vysvětlit principy implementace průvodní dokumentace technických zařízení do plánů jejich údržby Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly mezi dodavatelským způsobem oprav a údržby a opravami a údržbou prováděnými vlastními zaměstnanci Ústní ověření
e Zhodnotit stav konkrétního prvku automatizovaného řízení a telemetrie a posoudit možnosti řešení hodnoceného stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování BOZP ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika práce ve vodárenských objektech na elektrických zařízeních Ústní ověření
b Vysvětlit ochranu zdraví při činnostech na elektrickém zařízení Ústní ověření
c Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka při diagnostice procesní instrumentace, vybavení osobními ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
d Vysvětlit principy kontroly dodržování BOZP a PO ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení Ústní ověření
e Popsat principy údržby, seřizování a revize přístrojové techniky a osobních ochranných pomůcek používaných pracovníky ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení Ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti detekce ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci, vysvětlit specifika při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“), nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Předem nutno poskytnout uchazeči návod k obsluze zařízení použitých k vykonání zkoušky (nářadí a zařízení, detektor pro zjišťování stavu ovzduší).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě provedení a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace (viz příklady modelových situací níže) ke kompetencím:

Kontrola diagnostiky a nastavení procesní instrumentace - kritérium d) – provést diagnostiku a nastavení jednoho z následujících snímačů: snímač tlaku, snímač teploty, senzor pH, senzor konduktivity, senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku nebo jiného podobného zařízení.

Kontrola diagnostiky a nastavení automatizovaného systému řízení - kritérium d) - provést diagnostiku poruchy podle chybových hlášení, zjištění vstupu nepovolané osoby, zjištění požáru, nastavení parametrů čerpací stanice dle pokynu, popř. další situace.

Kontrola diagnostiky a nastavení telemetrického systému - kritérium d) – provést diagnostiku a nastavení jednoho z následujících parametrů telemetrického systému: časová frekvence přenosu dat, zapnutí nebo vypnutí systému, změna adresáta přenášených dat apod., provedení identifikace poruchy podle chybových hlášení.

Kontrola údržby elektrotechnických systémů automatizace a telemetrie - kritérium c) – provést některý z následujících úkonů: výměna baterie, čištění vybraného senzoru podle návodu, kontrola funkčnosti požárního hlásiče nebo plynového detektoru, popř. další situace.

Plánování oprav a údržby systémů automatizovaného řízení a telemetrie - kritérium d) - zhodnotit stav jednoho z následujících prvků: snímač tlaku, snímač teploty, senzor pH, senzor konduktivity, senzor koncentrace rozpuštěného kyslíku nebo jiného podobného zařízení, a navrhnout možnosti řešení.

Kontrola dodržování BOZP ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení - kritérium g) - modelové situace pro předvedení správných postupů poskytnutí první pomoci musí být zaměřeny na úrazy vztahující se k dané pracovní činnosti a ošetření běžných drobných poranění. Například se jedná úraz elektrickým proudem, nadýchání nedýchatelným nebo jedovatým plynem, postup při ošetření pracovníka v bezvědomí. Mezi drobné úrazy patří zejména postup při ošetření drobných řezných ran, odřenin při práci v rizikovém prostředí.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu České republiky, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ