Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Tavič skloviny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických parametrech pánvových pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technické parametry vybraných typů pánvových pecí podle zadání Ústní ověření
b Provést rozbor tavicí křivky pánvové pece Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy používaných pánví (kyselé/bazické) a jejich vhodnost a životnost dle druhů tavené skloviny Ústní ověření
d Popsat průběh temperování a odtemperování pánve Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu tavby skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnot nutnost dodržování zásad BOZP při obsluze tavicích agregátů a ochrany životního prostředí při tavení skla Ústní ověření
b Uvést technologické postupy pro přípravu skloviny a postupy jejího tavení Ústní ověření
c Charakterizovat suroviny a sklářské střepy používané při tavení jednotlivých druhů/typů skloviny, uvést vlastnosti a zhodnotit kvalitu příslušného druhu/typu skloviny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava směsí pro výrobu skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést obecný výpočet utavené skloviny ze surovin Písemné ověření
b Připravit podklady pro přípravu a složení vsázky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení tavby na pánvové peci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pánvovou pec na tavení a nakládání vsázky Praktické předvedení
b Provést nakládku vsázky Praktické předvedení
c Provést kontrolu protavení skloviny Praktické předvedení
d Provést čeření a homogenizaci skloviny Praktické předvedení
e Provést sejití na pracovní teplotu Praktické předvedení
f Určit vady skla způsobené tavením na referenčním vzorku skla a obecně zdůvodnit vady způsobované tavením (kamínky, šlíry, bubliny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a obsluha pánvové pece

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést měření, regulaci a řízení tavicího procesu na konkrétní pánvové peci, nastavit čidla pro měření teploty, tlaku, tahu a hladiny Praktické předvedení
b Předvést a popsat kontrolu průběhu tavení v příslušném programu na počítači Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/tavic-skloviny#zdravotni-zpusobilost).

Před zkouškou bude provedeno proškolení na obsluhu plynových přístrojů a zařízení potřebných k vykonání zkoušky, o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku sklářské výroby. Při ověřování formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Orientace v technických parametrech pánvových pecí, kritérium a) typ pánvové pece podle konkrétní technologie výroby a místa konání zkoušky.

Ověřování odborné kompetence Seřizování a obsluha pánvové pece, kritérium b) bude probíhat na počítači, který je součastí měřicí a regulační techniky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

MOSER, a. s., Karlovy Vary

Space CZ, s. r. o., Nový Bor

Pacinekglass, Kunratice u Cvikova