Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Tavič skloviny
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických parametrech pánvových pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technické parametry vybraných typů pánvových pecí podle zadání Ústní ověření
b Provést rozbor tavicí křivky pánvové pece Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy používaných pánví (kyselé/bazické) a jejich vhodnost a životnost dle druhů tavené skloviny Ústní ověření
d Popsat průběh temperování a odtemperování pánve Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu tavby skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnot nutnost dodržování zásad BOZP při obsluze tavicích agregátů a ochrany životního prostředí při tavení skla Ústní ověření
b Uvést technologické postupy pro přípravu skloviny a postupy jejího tavení Ústní ověření
c Charakterizovat suroviny a sklářské střepy používané při tavení jednotlivých druhů/typů skloviny, uvést vlastnosti a zhodnotit kvalitu příslušného druhu/typu skloviny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava směsí pro výrobu skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést obecný výpočet utavené skloviny ze surovin Písemné ověření
b Připravit podklady pro přípravu a složení vsázky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení tavby na pánvové peci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pánvovou pec na tavení a nakládání vsázky Praktické předvedení
b Provést nakládku vsázky Praktické předvedení
c Provést kontrolu protavení skloviny Praktické předvedení
d Provést čeření a homogenizaci skloviny Praktické předvedení
e Provést sejití na pracovní teplotu Praktické předvedení
f Určit vady skla způsobené tavením na referenčním vzorku skla a obecně zdůvodnit vady způsobované tavením (kamínky, šlíry, bubliny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a obsluha pánvové pece

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést měření, regulaci a řízení tavicího procesu na konkrétní pánvové peci, nastavit čidla pro měření teploty, tlaku, tahu a hladiny Praktické předvedení
b Předvést a popsat kontrolu průběhu tavení v příslušném programu na počítači Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/tavic-skloviny#zdravotni-zpusobilost).

Před zkouškou bude provedeno proškolení na obsluhu plynových přístrojů a zařízení potřebných k vykonání zkoušky, o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku sklářské výroby. Při ověřování formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Orientace v technických parametrech pánvových pecí, kritérium a) typ pánvové pece podle konkrétní technologie výroby a místa konání zkoušky.

Ověřování odborné kompetence Seřizování a obsluha pánvové pece, kritérium b) bude probíhat na počítači, který je součastí měřicí a regulační techniky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání sklář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sklářskou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby.
 5. Profesní kvalifikace 28-109-H Tavič skloviny na pánvových pecích nebo 28-026-H Tavič skloviny + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Výrobní prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Ochranné pomůcky zajistí autorizovaná osoba
 • Výrobní receptury pro sklářskou výrobu
 • Výkresová dokumentace pro sklářskou výrobu
 • Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace pro sklářskou výrobu
 • Referenční vzorky skla (v počtu 1 - 3 kusy)
 • Tavicí pánvová pec připojená na měřicí a regulační techniku, velín s panelem-monitorem umožňující prezentaci snímaných dat
 • Vsázka sklářského kmene, pomůcky a zařízení na vložení sklářského kmene pro provedení tavby, optický nebo laserový pyrometr, zařízení a pomůcky k čeření skla a ke kontrole protavenosti skloviny
 • Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 13 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).Doba pro písemné ověření u jednoho uchazeče je 30 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

MOSER, a. s., Karlovy Vary

Space CZ, s. r. o., Nový Bor

Pacinekglass, Kunratice u Cvikova