Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní strategické dokumenty a charakterizovat základní legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití Katalogu odpadů pro zatřiďování odpadů a předvést jeho použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup pro zařazování odpadů do jednotlivých skupin a kategorií odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výkup druhotných surovin a odpadů, kontrola jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při výkupu druhotných surovin a odpadů Písemné a ústní ověření
b Popsat kvalitativní rozdíly druhotných surovin, výrobků v systému zpětného odběru a odpadů Písemné a ústní ověření
c Vykonat úkony při přijetí a předání druhotných surovin, výrobků v systému zpětných odběrů a odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Administrace výkupu druhotných surovin a odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíly v evidenci druhotných surovin, výrobků v systému zpětného odběru a odpadů Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit obsah zápisů v Provozním deníku zařízení Ústní ověření
c Vyjmenovat požadavky na vedení průběžné evidence odpadů Písemné a ústní ověření
d Posoudit úplnost dokladů při přijetí druhotných surovin, výrobků v systému zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění a skladování druhotných surovin a odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zhodnotit vzorek druhotné suroviny a jejího znečištění, roztřídit jednotlivé materiálové druhy podle další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat shromažďovací prostředek nebo místo uložení pro převzatou druhotnou surovinu, výrobek v systému zpětného odběru nebo odpad Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat podmínky zabezpečení shromažďovacího prostředku nebo místa umístění druhotné suroviny, výrobku v systému zpětného odběru nebo odpadu Ústní ověření
d Zkontrolovat označení shromažďovacího prostředku nebo místa uložení podle platných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava částí výrobků, druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu k přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a označit druhotné suroviny, výrobky v systému zpětného odběru nebo odpady podle platných předpisů a požadavků odběratele k přepravě Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění druhotné suroviny, výrobků v systému zpětného odběru nebo odpadů při přepravě Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat dokumentaci k přepravě předepsanou platnými obecnými a vnitropodnikovými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při výkupu a úpravě druhotných surovin a recyklaci odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat legislativní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostřední při práci Písemné a ústní ověření
b Popsat specifické interní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při práci Písemné a ústní ověření
c Zkontrolovat použití stanovených osobních ochranných pracovních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat obsah Havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování druhotných surovin a odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii, kterou určí autorizovaná osoba dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Metodické pokyny k ověření kritérií hodnocení způsobem "písemné a ústní ověření":

Pro ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny k dotčeným kritériím hodnocení nejméně dvě úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria hodnocení. Při ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč písemně vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů a stručně slovně doplní či vysvětlí či zdůvodní.

 

Metodické pokyny k ověření kritérií hodnocení způsobem "praktické předvedení a ústní ověření":

Při ověřování bude posuzována dovednost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti práce, kvality získaných surovin a nakládání s nebezpečnými odpady.

 

Úkony při přijetí a předání druhotných surovin, výrobků v systému zpětného odběru a odpadů minimálně obsahují následující činnosti: vizuální kontrola materiálu, materiálové a odpadové zatřídění materiálu, manipulace a uložení materiálu, návazná administrativa evidenční, odpadová a finanční. Při vizuálním hodnocení druhů surovin a jejich znečištění bude uchazeč vycházet z informace autorizované osoby, jak je vzorek deklarován. Jeho úkolem je podle jejich charakteristik rozlišit druhy podle původu a odhadnout, o jaký zdroj surovin se jedná. Uchazeč bude také hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétní surovině za znečištění. Důležitý je proces hodnocení vzorku uchazečem.

 

Při zatřídění a uložení suroviny bude uchazeč postupovat podle návodu nebo předpisu a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, případně nářadí. Uchazeč následně provede vystavení dokladu o převzetí / předání materiálu nebo odpadu, zajistí nebo zkontroluje záznam v průběžné evidenci zařízení.

Vhodné manipulační prostředky a skladové nádoby nebo kontejnery bude uchazeč vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dva až tři vzorové podklady čí zadání pro kritéria hodnocení s praktickým předvedením (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) a uchazeč je dostane podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

 

U odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při výkupu a úpravě druhotných surovin a recyklaci odpadů, kritérium hodnocení c), autorizovaná osoba stanoví osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky pro splnění daného kritéria.

 

Uchazeč o zkoušku si přinese na zkoušku pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii , ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha

Anselmo technologies s. r. o., Ostrava

SH Drtiče s. r. o., Praha