Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný kožařský technik vedoucí výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s normami a technickými podklady pro kožedělný průmysl podle zadání, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí informačních technologií Praktické předvedení
c Popsat složení předloženého výrobku, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat výrobní způsoby pro stanovenou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavování operativních plánů kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit měsíční plán výroby pro dílny kožedělného provozu s důrazem kladeným na návaznost jednotlivých úseků výroby Praktické předvedení
b Sestavit operativní plán výroby vedoucí k odstranění vzniklého zpoždění v plnění daného úkolu kožedělné dílny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Řízení kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii zhotovení výrobku v konkrétní kožedělné výrobě pro předložený vzorek Ústní ověření
b Provést kontrolu včasného dodání polotovarů a materiálů podle plánu pro zhotovení kožedělného výrobku Praktické předvedení
c Sestavit denní plán pro jednotlivé dílny kožedělného výrobního provozu s přihlédnutím k termínu splnění zakázky, předvést zadání úkolů podřízeným Praktické předvedení a ústní ověření
d Přidělit pracovní úkoly zaměstnancům tak, aby byla zabezpečena jejich vytíženost a zajištěn plynulý chod kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a zkoordinovat obsazení pracovních míst v rámci celého kožedělného provozu tak, aby pracovní síly byly optimálně vytíženy a nedocházelo k prostojům Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout optimální uspořádání výrobních zařízení pro danou kožedělnou technologii s využitím minimální pracovní plochy Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozvrhnout optimální využití strojního vybavení pro konkrétní kožedělnou výrobu v rámci provozní strategie, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat termín dodávky polotovarů pro konkrétní kožedělnou výrobu s přihlédnutím k vypracovanému operativnímu plánu a termínu splnění výrobního úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit hlavní suroviny nebo materiál ke zhotovení konkrétního kožedělného výrobku, posoudit jejich kvalitu, v případě vad určit jejich využití ve výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkoordinovat a navrhnout obsazení pracovních míst v rámci celého provozu tak, aby nedocházelo k časovým prostojům během výroby kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit postup práce výroby zadaného kožedělného výrobku a popsat koordinaci výroby v rámci celého výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat průběžné plnění výkonnostních norem u jednotlivých pracovních operací v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat plnění operativního plánu kožedělné výroby, při zjištění nedostatků definovat příčinu vzniklého problému a navrhnout opatření k odstranění tohoto problému Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat denní plnění výkonnostních ukazatelů s měsíčním výrobním plánem, v případě zjištění nedostatků navrhnout operativní řešení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést techniky motivace pracovního týmu ke splnění operativního výrobního plánu v kožedělné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat strojní vybavení pro příslušnou kožedělnou výrobu včetně výrobního zařízení Ústní ověření
b Navrhnout pro daný technologický úsek kožedělné výroby strojní sestavu s ohledem na denní produkci, výkonové normy a prostorové možnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu záznamů technické evidence strojů daného kožedělného provozu o provádění generálních oprav a servisní údržbě strojů, výsledky vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout generální opravu strojů pro konkrétní kožedělnou výrobu s ohledem na zajištění výrobních plánů a dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
e Zkontrolovat u vybraného stroje kožedělné výroby provádění běžné údržby a čištění, výsledek vyhodnotit, v případě potřeby projednat s pracovníkem nápravu Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout doplnění stávající sestavy strojů pro kožedělnou výrobu o technické novinky na trhu, vypracovat jejich seznam Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování technologického postupu pro konkrétní výrobek ve výrobním procesu, v rámci modelové situace, včetně dodržování zásad BOZP a PO, vyhodnotit zjištěné výsledky, zaujmout stanovisko k případným zjištěným nedostatkům a navrhnout zajištění nápravy Praktické předvedení
b Vyhodnotit technologický postup u nekvalitně provedeného výrobku, zaujmout stanovisko k příčině nedostatku a při modelové situaci provést rozbor technologického postupu s podřízenými pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického a pracovního postupu u stěžejních pracovních operací pro konkrétní výrobek, vyhodnotit výsledek s navržením vhodného řešení v případě zjištěných závad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vady a příčiny jejich vzniku na předloženém nekvalitním výrobku, které vedly k snížené kvalitě, provést jejich rozbor a stanovit další použití výrobku Praktické předvedení
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných kvalitativních nedostatků na předloženém výrobku, prokázat argumentační schopnosti při projednání návrhů změn s podřízenými Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy k reklamačnímu řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor příčin nesplnění plánu, navrhnout opatření k nápravě, seznámit podřízené s řešením problému Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout organizační řešení problému v kožedělné výrobě vzniklého nepřítomností zaměstnance Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout obsazení pracovních míst na modelové situaci v rámci vybraného výrobního kožedělného provozu, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout operativní opatření vedoucí k řešení provozního problému vzniklého v důsledku poruchy strojního vybavení v kožedělné výrobě Praktické předvedení
e Vypracovat harmonogram pro zavedení materiálových novinek do provozu kožedělné výroby, zdůvodnit jejich přednosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro výrobu s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení
b Vyhodnotit technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení
c Navrhnout u předložených materiálů jejich správné skladování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technickou dokumentaci s ohledem na danou kožedělnou výrobu a navrhnout marketingovou kampaň vycházející z technických podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu a specifikovat jejich přednosti, které lze využít v obchodní činnosti Ústní ověření
c Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech a normách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých úkolů podle kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí výroby kožedělných výrobků.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odborné kompetence Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení b); Řízení kožedělné výroby pro kritéria hodnocení c) a d); Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace pro kritéria hodnocení a), c), d); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení d); Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby pro kritérium hodnocení e); Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritérium hodnocení b), Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a) a c); jednu modelovou situaci v návaznosti na ověřované kompetence.

 

Autorizovaná osoba určí u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), d); Sestavování operativních plánů kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a) a b); Řízení kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b), c) a d); Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné výroby, pro kritéria hodnocení a), b) a c); Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace pro kritéria hodnocení a) a b); Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě pro kritéria a), b), c) a d); Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e) a f); Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritéria hodnocení a) a b); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c), d) a e); Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b) a c); Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketinkovou a obchodní činnost pro kritéria hodnocení a), b) a c) druh kožedělného výrobku a jeho parametry, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská výroba nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení d); Řízení kožedělné výroby pro kritérium hodnocení a); Zjišťování příčin snížené kvality kožedělných výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality pro kritéria hodnocení a) a b) počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky); u odborné kompetence Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě pro kritérium hodnocení c) počet materiálových vzorků (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská výroba nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Řízení kožedělné výroby pro kritérium hodnocení b); provedení kontroly kožedělných polotovarů a materiálů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků); u odborné kompetence Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace pro kritérium hodnocení a) naplánovat dodávku polotovarů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 polotovarů); Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketinkovou a obchodní činnost pro kritérium hodnocení c) dohledání materiálových novinek (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 typů materiálů) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborné kompetence Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby, pro kritérium hodnocení c) kontrolu záznamů technické evidence strojů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 záznamů), typy strojů budou určeny podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (koželužská nebo obuvnická nebo rukavičkářská nebo brašnářská nebo sedlářská výroba nebo výroba kožešinových nebo usňových výrobků) a dle aktuálního výrobního programu firmy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus s. r. o., Valašské Klobouky

Střední škola obchodně technická, Zlín