Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou v zahradnickém provozu a její údržba

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vybrané operace související s přípravou pěstitelských ploch za pomocí mechanizace a popsat pracovní postup na konkrétním pracovišti, včetně dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a popsat údržbu traktoru popřípadě jiné hnací jednotky a nesených, návěsných nebo přívěsných strojů a ostatní malé mechanizace a předvést určenou drobnou opravu použité techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro mechanizaci využívané v zahradnických provozech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana kultur proti škodlivým organismům a údržba příslušné aplikační techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat zásady používání přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
b Popsat součásti a funkci aplikační techniky Ústní ověření
c Předvést předaplikační provozní údržbu techniky Praktické předvedení
d Nastavit a seřídit aplikační techniku Praktické předvedení
e Aplikovat na určené ploše a kultuře přípravek na ochranu rostlin Praktické předvedení
f Ošetřit mechanizaci po aplikaci přípravku na ochranu rostlin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba travnatých ploch s využitím mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jednu z technik sečení a vysvětlit rozdíly od jiných technik Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat činnosti při údržbě travnatých ploch, určit vhodnou techniku a předvést vertikutaci včetně nastavení a seřízení vertikutátoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha a údržba krytých zahradnických provozů a jiných speciálních výrobních ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vnitřního zařízení skleníku, stanovit postup k odstranění vad a provést drobnou údržbu vybraných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést manipulaci s rostlinným materiálem ve speciálních zahradnických stavbách Praktické předvedení
c Provést ruční obsluhu ovládacích prvků ve skleníkových provozech Praktické předvedení
d Předvést manipulaci s obaly a jiným neživým materiálem ve skladových prostorách Praktické předvedení
e Zkontrolovat vytápěcí a chladicí soustavy a navrhnout postup při nedostatcích a vadách Praktické předvedení
f Stanovit postup při výměně svítidla, vybrat vhodné svítidlo a zdůvodnit jeho výběr Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat zásady napnutí a zajištění fóliových a protikroupových krytů, popřípadě stínovek Ústní ověření
h Vysvětlit postup při opravě roztrženého fóliového krytu Ústní ověření
i Předvést manipulaci a popsat zásady expedice rostlinných produktů zahradnického provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování a údržba zahradnického nářadí, malých strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabrousit zahradnické nářadí nebo jeho součásti Praktické předvedení
b Opravit určené druhy drobného nářadí, malých strojů a zařízení Praktické předvedení
c Udržovat dřevěné a kovové konstrukce Praktické předvedení
d Zkontrolovat stav a provést údržbu vnitřního zařízení skladu nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pozemek před výsadbou či výsevem a vytyčit a formovat záhony podle zadaných parametrů Praktické předvedení
b Nainstalovat a zajistit mulčovací nebo školkařskou textilii Praktické předvedení
c Ošetřit a zpracovat podle zadání kompost Praktické předvedení
d Namíchat a připravit substrát Praktické předvedení
e Přihnojit zadanou kulturu Praktické předvedení
f Obsluhovat hrnkovací a sázecí stroj Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba oplocenek, opěrných konstrukcí, jejich údržba a opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zbudovat oplocení dle zadání Praktické předvedení
b Napnout vodicí dráty opěrných konstrukcí Praktické předvedení
c Zkontrolovat opěrnou konstrukci a opravit nedostatky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace a údržba mobilních závlahových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit závlahové systémy k rozvodu vody Praktické předvedení
b Nainstalovat mobilní závlahovou soustavu podle zadání Praktické předvedení
c Provést údržbu závlahových soustav včetně výměny nebo vyčištění filtru a výměny trysky nebo kapiláry a popsat celoroční servisní úkony týkající se závlah Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a popsat jednotlivé prvky závlahových systémů Praktické předvedení a ústní ověření
e Připojit a podle požadavků nastavit přihnojovací jednotku do závlahové soustavy Praktické předvedení
f Provést podle zadání úpravu dH a pH vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského průkazu skupiny T.

 

V kompetenci Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou v zahradnickém provozu a jejich údržba v kritériu a) zkoušející určí operace související s přípravou půdy, například pomocí pluhu, půdní frézy, kombinátoru, rotavátoru, rotačních bran, finských bran, drtiče klestu nebo shrnovače klestu a zajistí podmínky k předvedení této pracovní operace uchazečem po dobu 10–15 minut. V kritériu b) uchazeč provede hlavně kontrolu pohonných látek, oleje, chlazení, filtrů a mazacích bodů.

 

V kompetenci Ochrana kultur proti škodlivým organismům a údržba aplikační techniky v kritériu c) uchazeč předvede základní údržbu aplikační techniky, tedy výměnu trysky, filtru a těsnění. V kritériu hodnocení e) uchazeč bude pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky ani výuky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím například potravinářskou barvou, manganistan draselný a podobně. Vzhledem k různým možnostem, kulturám a výběru použité techniky je rozsah předvedení tohoto kritéria vymezen časově na 10–20 minut.

 

V kompetenci Údržba travnatých ploch s využitím mechanizace v kritériu a) uchazeč poseče 50–100 m2 a v kritériu b) předvede vertifikaci na ploše 30–50 m2. Mezi další činnosti, o kterých uchazeč musí vědět, patří aerifikace, pískování, hnojení nebo ochrana proti chorobám a škůdcům travnatých ploch.

 

V kompetenci Obsluha a údržba krytých zahradnických provozů a jiných speciálních výrobních ploch se jedná vedle skleníků, přípraven, skladů a chladicích prostor také o kontejnérovny a stínoviště. V kritériu c) se jedná se o základní úkony po vypnutí automatického řízení skleníku, kdy je nutné rychle zajistit, aby nedošlo k poškození pěstovaných rostlin. V kritériu f) uchazeč především zkontroluje, jaké napětí je v daném pěstitelském prostoru použito a stanoví pro výměnu svítidla postup v souladu se zásadami BOZP a rozvodné soustavy. Z předložených svítidel vybere jen vhodné typy pro určený zahradnický provoz a svůj výběr zdůvodní. Jedná se zde zejména o volbu žárovek nebo světelných spotřebičů s ohledem na snížené napětí ve sklenících, které bývá často užito právě s ohledem na bezpečnost práce ve vlhkém prostředí. V kritériu i) je předvedení vymezeno 10 až 20 minutami.

 

V kompetenci Ošetřování a údržba zahradnického nářadí, malých strojů a zařízení v kritériu a) se zahradnickým nářadím nebo součástí nářadí rozumí například nůž a nůžky, motyčka, plečka, srp, ale také nůž rotační sekačky. Při praktickém předvedení budou zkoušejícím vybrány 2 postupem broušení rozdílné příklady. V kritérium b) se uchazeč soustředí na výměnu a správné upevnění násad, rukojetí, vyklepání ohnuté části nářadí, výměnu nože v rotační či lištové sekačce, výměnu částí strunové sekačky, opravu špatně pohyblivého kola u sekačky či jiného stroje nebo zařízení apod. V kritériu c) se jedná o nátěry, upevnění regálů a konstrukcí ke zdi, kontrolu nosnosti a opravy jejich poškození, ohrožujících jejich bezpečnou funkci. V kritériu d) je sklad nářadí stanoven modelově pro ověření schopnosti opravit regál nebo polici na nářadí, správně upevnit (pomocí hmoždinky) háček na zavěšení nářadí, obnovit na ploše 2–5 m2 nátěr zděné části a podobné drobné údržbové práce běžného vybavení skladu nářadí. Rozsah ověření tohoto kritéria by neměl přesáhnout 25 minut.

 

V kompetenci Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava substrátů bude rozsah zkoušení rozvržen tak, aby ověření celé kompetence nepřesáhlo 120 minut. Jedná se tedy v průměru o 20 minut ke každému kritériu, které zkoušející rozvrhne v závislosti na zvoleném pěstitelském prostoru, kultuře, prováděných pěstirelských operací a typech a parametrech využité techniky. V kritériu b) je zajištěním míněno ukotvení, zatížení a podobně.

 

V kompetenci Stavba oplocenek, opěrných konstrukcí, jejich údržba a opravy v kritériu a) je délka oplocení stanovena na 10–12 metrů.

 

V kompetenci Instalace a údržba mobilních závlahových systémů je možno využít velké množství různých druhů závlah od různých výrobců, proto je tato kompetence zúžena na základní úkony společné všem typům a jednotlivá kritéria jednoznačně určují, co má zkoušený předvést. V kritériu c) nebudou opomenuty úkony zajištění závlahových systémů před příchodem mrazů v zimním období. V kritériu f) budou uchazeči určeny chemické látky, které odměří a ve správném poměru podle typu a parametrů závlahového systému aplikuje.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Zahradnictví Kašpar

Ovocnářská unie ČR

Střední zahradnická škola Ostrava