Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení stavebních výkresů a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést přehled dokumentací staveb Ústní ověření
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní ověření
c Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
d Číst stavební výkresy a orientovat se v nich Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady projektování staveb metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výhody užití metodiky BIM při navrhování staveb Ústní ověření
b Uvést přínosy metodiky BIM v jednotlivých fázích životního cyklu staveb Ústní ověření
c Vysvětlit fázi přípravy projektové dokumentace metodikou BIM Ústní ověření
d Vysvětlit fázi přípravy rozpočtu a harmonogramu výstavby metodikou BIM Ústní ověření
e Vysvětlit využití BIM modelu při vedení realizace stavby Ústní ověření
f Vysvětlit využití BIM modelu pro správu a provoz stavby - facility, property a assets management Ústní ověření
g Vysvětlit využití BIM modelu při projektování rekonstrukcí staveb Ústní ověřeníí
h Vysvětlit současná omezení projektování s využitím metodiky BIM Ústní ověření
i Navrhnout a vysvětlit projektování modelu stavby s využitím metodiky BIM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Příprava projektové dokumentace podle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést informace uváděné v zadávací dokumentaci Ústní ověření
b Uvést informace uváděné ve smlouvě o dílo Ústní ověření
c Uvést základní činnosti při přípravě dokumentace staveb s využíváním metodiky BIM Ústní ověření
d Uvést pracovní postupy, metody a prostředky podle požadavků na přípravu projektové dokumentace stavby připravované v BIM v souladu se stavebním zákonem a v případě veřejných zakázek i podle zákona o zadávání veřejných zakázek Ústní ověření
e Připravit výpis požadavků na zhotovovanou projektovou dokumentaci podle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést orientaci v zadávacích požadavcích stavebníka na využití BIM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání strategie OpenBIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést normy ISO týkající se BIM Ústní ověření
b Vysvětlit principy činnosti organizace buildingSMART Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku přenosu dat mezi různými platformami Ústní ověření
d Vysvětlit problematiku datových standardů a klasifikačních systémů Ústní ověření
e Předvést a popsat zdroje certifikovaného software pro BIM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sledování a úpravy grafických a textových produktových informací z katalogů a knihoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posuzovat relevanci odborných informací v BIM modelu Praktické předvedení
b Navrhovat systémová zlepšení Praktické předvedení
c Integrovat do řešení problémů odborné informace z více zdrojů, integrovat více řešení do komplexních řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zohlednění a interpretace požadavků na zpracování dokumentace stavby s využitím metodiky BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit využití protokolu BIM Ústní ověření
b Shrnout povinnosti jednotlivých zpracovatelů dokumentce BIM Praktické předvedení
c Předvést využití plánu realizace BIM (BEP) a souvisejících dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání softwarových nástrojů pro tvorbu BIM modelu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce softwarových produktů pro BIM Ústní ověření
b Zobrazit model stavební části a zhotovit jeho výkresovou dokumentaci v systémech BIM Praktické předvedení a ústní ověření
c Koordinovat používání modelu technologické části v systémech BIM Praktické předvedení a ústní ověření
d Zobrazit model konstrukční části a zhotovit výkresovou dokumentaci v systémech BIM Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit kvalitu vytvořených modelů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zabezpečení dat před zneužitím a zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit terminologii z oblasti zabezpečení dat Ústní ověření
b Navrhnout a popsat řešení zabezpečení dat před zneužitím a zničením Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit uživatelská práva pro přístup do BIM modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Komunikace se spolupracovníky a poskytování poradenské činnosti při projektové přípravě stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaškolit uživatele pro používání klientského software přiměřeně k jeho potřebám, znalostem a dovednostem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabezpečovat standardy kvality při projektové přípravě stavby, určovat příčiny případných nedostatků, navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací a jejich souvislosti při projektování staveb a vyvozovat z nich závěry Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznávat při aplikaci zvolených postupů a metod vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a zajišťovat jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Prezentovat výsledky práce a obhajovat je v oponentních diskusích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o certifikovaném software pro komunikaci ve stavebním průmyslu prostřednictvím IFC datového formátu z nebo do jiných BIM orientovaných projektových software, které budou dostupné při zkoušce.

 

Autorizovaná osoba upozorní uchazeče před zkouškou, že pro výkon povolání musí uchazeč zároveň splňovat podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 158 - Vybrané činnosti ve výstavbě.

 

Ústní ověření

Autorizovaná osoba (zkoušející) zpracuje soubor 15 otázek pro každé ústně ověřované kritérium a z nich je náhodným výběrem určena jedna otázka pro ústní ověření.

 

Praktické předvedení

Pro praktické ověřování u jednotlivých kompetencí je třeba připravit 10 modelových zadání tak, aby pokrývala jednotlivé kompetence a kritéria jejich praktického ověřování. Autorizovaná osoba pak náhodným výběrem zkoušenému jedno zadá (viz odborné způsobilosti hodnoticího a kvalifikačního standardu). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

VUT v Brně, Fakulta stavební