Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci, právních předpisech, technických normách a standardech ve FM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy metodiky BIM Ústní ověření
b Charakterizovat normu ČSN EN 15 221 - Facility management Ústní ověření
c Vysvětlit pojem facility management Ústní ověření
d Uvést základní požadavky na stavby dle 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
e Uvést účel a zásady vedení dokumentace skutečného provedení stavby Ústní ověření
f Číst stavební výkresy a orientovat se v nich Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v činnostech spjatých s provozem a užíváním staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsob evidence a pasportizace majetku s využitím BIM Ústní ověření
b Uvést způsoby řízení aktualizací a validací dat v BIM modelu Ústní ověření
c Definovat oblasti a jejich činnosti ve facility managementu Ústní ověření
d Provést aktualizaci záznamu o vyměněném výrobku pro stavby podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v činnostech strategického, taktického a operativního plánování ve vztahu k řízené stavebnětechnické péči o stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem strategického, taktického a operativního plánování Ústní ověření
b Uvést činnosti strategického, taktického a operativního plánování Ústní ověření
c Uvést způsoby, kterými lze BIM model využít pro naplnění cílů FAME Ústní ověření
d Uvést možnosti využití BIM modelu při rekonstrukcích Ústní ověření
e Uvést možnosti BIM modelu při krizových situacích Ústní ověření
f Využít BIM model při správě stavby – facility managementu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zajistit kvalitu ve facility managementu Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout plán údržby a oprav pro modelovou situaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání dat z BIM modelu a CAFM systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit práci v CAFM systémech Ústní ověření
b Uvést informace, které jsou součástí BIM pro facility management Ústní ověření
c Uvést základní pravidla pro správu dat Ústní ověření
d Vysvětlit a uvést vazbu pojmů LOD, LOG, LOI, LION na podrobnost evidence entit v BIM modelu Ústní ověření
e Uvést strukturu IFC formátu včetně omezení vyplývajících z použití tohoto formátu pro FM Ústní ověření
f Popsat stupně integrace BIM modelů do CAFM systémů Ústní ověření
g Provést obousměrný import dat z BIM modelu do CAFM systému a zpět Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uchovávání a aktualizace dat v BIM a CAFM systému v čase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip cloudového úložiště Ústní ověření
b Vysvětlit přistup k aktuálním informacím odpovídajícím skutečnosti Ústní ověření
c Uvést způsoby koordinace práce s modelem ostatními pracovníky Ústní ověření
d Předvést aktualizaci zastaralé informace Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit nový proces v CAFM systému v návaznosti na BIM model včetně procesního diagramu Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit role pracovníků při správě informačního modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání vizualizačních SW pro BIM model

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci vizualizačních SW pro BIM model Ústní ověření
b Předvést možnosti využití vizualizačních SW Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít virtuální a rozšířenou realitu v BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zabezpečení dat před zneužitím a zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat terminologii z oblasti zabezpečení dat Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím a zničením Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit uživatelská práva pro přístup do BIM modelu a modelu pro FAME Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování hardwarových a softwarových požadavků na zabezpečení funkcí metodiky BIM ve facility managamentu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat písemné zadání klienta s ohledem na současný stav technického a programového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné technické a programové vybavení pro FAME Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout architekturu, topologii a typ sítě, připojení k internetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat návrh rozpočtu na HW a SW při zavedení FAME v návaznosti na BIM podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Prezentovat navržené řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace s uživatelem a poskytování poradenské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytovat odbornou pomoc a konzultace k provozu systémů BIM a FAME Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout koncepci vedení dokumentace o HW a SW v souladu s platnými právními předpisy (verze, licence) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaškolit uživatele pro používání klientského software přiměřeně k jeho potřebám, znalostem a dovednostem dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkopírovat konkrétní požadavek uživatele do vhodných řídicích dokumentů včetně ukázky realizace takového opatření na BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola stavu modelu BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat BIM model z hlediska struktury Praktické predvedení s ústním vysvětlením
b Kontrolovat BIM model z hlediska úplnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést využití automatizovaného procesu kontroly BIM modelu z hlediska požadavků vybrané FM činnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. Základní znalost každého koordinátora BIM při přebírce modelu.
6

Vytváření strategických dokumentů BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat strategie implementace BIM v organizaci Ústní ověření
b Schematicky sestavit plán realizace BIM (BEP) při zadávání pasportu Praktické předvedení a ústní ověření
c Schematicky sestavit požadavky zadavatele na informace (EIR) při zadávání pasportu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria. Základní znalost každého koordinátora BIM při zadávání modelu a nastavení koordinace a strategií.
6

Práce s aktuálními nástroji a postupy BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat rozdělení SW nástrojů BIM dle jejich využití v projektu Ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje BIM certifikované pro práci v IFC a využitelné pro koordinátora BIM Ústní ověření
c Popsat odlišnosti v přístupu k nakládání s BIM modelem v přípravné, realizační a užívací fázi stavby Ústní ověření
d Popsat kvalitativní stupně datových výměn mezi uživateli/tvůrci BIM modelů Ústní ověření
e Popsat inovativní přístupy použití BIM modelu Ústní ověření
f Předvést principy přístupu OpenBIM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o certifikovaném software pro komunikaci ve stavebním průmyslu prostřednictvím IFC datového formátu z nebo do jiných BIM orientovaných projektových software, které budou dostupné při zkoušce.

 

Autorizovaná osoba upozorní uchazeče před zkouškou, že pro výkon povolání musí uchazeč zároveň splňovat podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 158 - Vybrané činnosti ve výstavbě.

 

Ústní ověření

Autorizovaná osoba (zkoušející) zpracuje soubor 15 otázek pro každé ústně ověřované kritérium a z nich je náhodným výběrem určena jedna otázka pro ústní ověření.

 

Praktické předvedení

Pro praktické ověřování u jednotlivých kompetencí je třeba připravit 10 modelových zadání tak, aby pokrývala jednotlivé kompetence a kritéria jejich praktického ověřování. Autorizovaná osoba pak náhodným výběrem zkoušenému jedno zadá (viz odborné způsobilosti hodnoticího a kvalifikačního standardu). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Hodnocení u této profesní kvalifikace vychází i z ověření znalostí v oblasti informačního modelování staveb s vazbou na facility management, základní orientaci v dokumentacích, terminologii a softwarových nástrojích. Dále také na znalosti procesů facility managementu a principy využití CAFM systémů v kooperaci s BIM modelem. Při posuzování kvality je potřeba zohlednit tato kritéria:

  • orientaci v problematice BIM v návaznosti na facility management;

  • vzájemnou provázanost dat mezi BIM a CAFM systémy;

  • uplatnitelnost dat a procesů v CAFM a BIM systémech.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

ČVUT v Praze