Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení klasické projektové dokumentace a dokumentace zpracované metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozsah a obsah dokumentace staveb podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ústní ověření
b Číst a orientovat se ve stavebních výkresech Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v klasické projektové dokumentaci Ústní ověření
d Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní ověření
e Vysvětlit výhody užití metodiky BIM při navrhování staveb Ústní ověření
f Předvést práci s dokumentací zpracovanou metodikou BIM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na stavby Ústní ověření
b Určit reakce a vnitřní síly staticky určitých prutových rovinných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a posoudit průřez železobetonového nosníku Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a posoudit kontaktní a bezkontaktní zateplovací systém Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit využití stavebních a statických tabulek Ústní ověření
f Orientovat se v novinkách na materiálovém a technologickém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady projektování staveb metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit fázi přípravy projektové dokumentace metodikou BIM Ústní ověření
b Vysvětlit fázi přípravy rozpočtu a harmonogramu výstavby metodikou BIM Ústní ověření
c Předvést využití projektové dokumentace zpracované metodikou BIM při vedení realizace stavby Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést využití BIM při správě stavby – facility managementu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést možnosti BIM modelu při rekonstrukcích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava projektové dokumentace podle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést informace uváděné v zadávací dokumentaci Ústní ověření
b Uvést informace uváděné ve smlouvě o dílo Ústní ověření
c Připravit výpis požadavků na zhotovovanou projektovou dokumentaci podle zadávací dokumentace a smlouvy o dílo Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zdroje certifikovaného softwaru pro BIM model Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a úpravy grafických a textových produktových informací z katalogů a knihoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit grafické a textové produktové informace pro profese projektantů podle požadované úrovně podrobnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět aktualizace cenových a rozpočtových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Využívání softwarových nástrojů pro tvorbu BIM modelu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce softwarových produktů pro BIM model Ústní ověření
b Předvést principy pořizování modelu stavební části a zhotovení výkresové dokumentace v systémech BIM Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést principy pořizování modelu technologické části a zhotovení výkresové dokumentace v systémech BIM Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést požadavky na úroveň grafické podrobnosti a na úroveň podrobnosti informací negrafického obsahu modelu Ústní ověření
e Spolupracovat na pořizování dokumentace skutečného provedení stavby v BIM modelu, u které tato dokumentace nebyla zpracována a bude užita při FAME nebo při rekonstrukci stavby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení dat před zneužitím a zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat terminologii z oblasti zabezpečení dat Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím a zničením Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit uživatelská práva pro přístup do BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se spolupracovníky a poskytování poradenské činnosti při zpracování projektové dokumentace metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaškolit uživatele pro používání klientského software přiměřeně k jeho potřebám, znalostem a dovednostem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabezpečovat standardy kvality při projektové přípravě stavby, určovat příčiny případných nedostatků, navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací a jejich souvislosti při projektování staveb a vyvozovat z nich závěry a návrhy Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznávat při aplikaci zvolených postupů a metod vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a zajišťovat jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Poskytovat odbornou pomoc a konzultace k provozu BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
f Prezentovat výsledky práce a obhajovat je v oponentních diskusích Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat spolupráci s koordinátorem pro projektovou přípravu stavby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Terminologická poznámka: BIM - Building Information Modeling, Informační model budovy.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o certifikovaném software pro komunikaci ve stavebním průmyslu prostřednictvím IFC datového formátu z nebo do jiných BIM orientovaných projektových software, které budou dostupné při zkoušce.

 

Ústní ověření

Autorizovaná osoba (zkoušející) zpracuje soubor otázek tak, aby odpovídal konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit. Je vytvořen soubor 15 otázek pro každé ústně ověřované kritérium a z nich je náhodným výběrem určena otázka pro ústní ověření.

 

Praktické předvedení

Pro praktické předvedení u jednotlivých kompetencí je třeba připravit 5 modelových zadání tak, aby pokrývala jednotlivé kompetence a kritéria jejich praktického předvedení. Autorizovaná osoba pak náhodným výběrem zkoušenému jedno zadá (viz odborné způsobilosti hodnoticího a kvalifikačního standardu). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, autorizovaná osoba (zkoušející) rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

STAMINA, s. r. o.; VUT Brno, Fakulta stavební

Renovace Praha