Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení klasické projektové dokumentace a dokumentace zpracované metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozsah a obsah dokumentace staveb podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ústní ověření
b Číst a orientovat se ve stavebních výkresech Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v klasické projektové dokumentaci Ústní ověření
d Vysvětit účel a obsah technické zprávy Ústní ověření
e Vysvětlit výhody užití metodiky BIM při navrhování staveb Ústní ověření
f Předvést práci s dokumentací zpracovanou metodikou BIM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování konstrukcí a konstrukčních částí staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na stavby Ústní ověření
b Určit reakce a vnitřní síly staticky určitých prutových rovinných konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a posoudit průřez železobetonového nosníku Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a posoudit kontaktní a bezkontaktní zateplovací systém Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit využití stavebních a statických tabulek Ústní ověření
f Orientovat se v novinkách na materiálovém a technologickém trhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Získávání záznamů o výrobcích pro stavby ve formátech využitelných v systémech pro tvorbu a údržbu dokumentace zpracovávané metodikou BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést informace uložené v záznamu o výrobku pro BIM model Ústní ověření
b Získat záznam o zadaném výrobku pro stavbu pro BIM model Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit záznam o výrobku pro stavbu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání strategie OpenBIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést normy ISO týkající se BIM modelu Ústní ověření
b Vysvětlit principy činnosti organizace buildingSMART Ústní ověření
c Uvést zdroje certifikovaného software pro BIM model Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést práci s manuálem určeného softwaru BIM modelu s porozuměním textu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spolupráce s koordinátory a specialisty BIM pro facility management, projektovou přípravu a provádění stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní požadavky standardu COBie, který definuje datovou strukturu pro výměnu informací o stavbě Ústní ověření
b Vysvětlit informace, které jsou uvedeny v BIM modelu pro facility management Ústní ověření
c Správně využívat technické, ekonomické, právní informace, uložené v BIM modelu, stavebníkem, uživatelem stavby nebo správcem stavby pro facility management v BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovávat záznamy o výrobcích při tvorbě a údržbě informací dokumentace zpracovávané v BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
e Sledovat a poskytovat cenové aktualizace Ústní ověření
f Spolupracovat s facility managerem při zpracování informací o výměně poškozených a opotřebených částí stavby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání nástrojů pro prohlížení modelů BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžně dostupné funkce prohlížečů Ústní ověření
b Předvést práci s modely BIM v cloudových aplikacích Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést zásady práce ve vybraném systému BIM Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit možnosti propojování datových zdrojů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření záznamů o výrobcích pro stavby ve formátech využitelných v systémech pro tvorbu a údržbu dokumentace zpracovávané v BIM

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup certifikace výrobku pro stavby Ústní ověření
b Vysvětlit účel a zpracování prohlášení o vlastnostech výrobku pro stavby Ústní ověření
c Vysvětlit účel a zpracování produktového a technického listu výrobku Ústní ověření
d Předvést tvorbu záznamu o výrobku pro BIM model dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečování dat modelu BIM před zneužitím a zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat terminologii z oblasti zabezpečení dat Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím a zničením Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit uživatelská práva pro přístup do BIM modelu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Terminologická poznámka: BIM - Building Information Modeling, Informační model budovy.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o certifikovaném software pro komunikaci ve stavebním průmyslu prostřednictvím IFC datového formátu z nebo do jiných BIM orientovaných projektových software, které budou
dostupné při zkoušce.

 

Ústní ověření

Autorizovaná osoba (zkoušející) zpracuje soubor otázek tak, aby odpovídal konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit. Je vytvořen soubor 15 otázek pro každé ústně ověřované kritérium a z nich je náhodným výběrem určena jedna otázka pro ústní ověření.

 

Praktické předvedení

Pro praktické předvedení u jednotlivých kompetencí je třeba připravit 5 modelových zadání tak, aby pokrývala jednotlivé kompetence a kritéria jejich praktického předvedení. Autorizovaná osoba pak náhodným výběrem zkoušenému jedno zadá (viz odborné způsobilosti hodnoticího a kvalifikačního standardu). Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, autorizovaná osoba (zkoušející) rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Renovace Praha