Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů polotovarů pro matracové potahy a potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního polotovaru pro matracové potahy a potahů včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít textovou dokumentaci v různých technologických postupech při zhotovení polotovarů a potahů Praktické předvedení
c Vyjmenovat způsoby značení matracových potahů podle platných právních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování polotovarů pro výrobu matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit z technické dokumentace postup práce pro zhotovení polotovarů pro výrobu matracového potahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat hlavní a pomocné textilní i netextilní materiály pro zhotovení polotovarů a uvést jejich charakteristické znaky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat etikety pro konkrétní druhy matracových potahů, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit funkci kontinuálních a diskontinuálních strojů na výrobu matracových proševů a jejich formátování Ústní ověření
e Objasnit funkci strojů a linek na výrobu matracových příhraní Ústní ověření
f Zvolit podle zadání stroje, nástroje a zařízení pro zhotovení polotovarů pro výrobu matracového potahu Praktické předvedení
g Vytvořit střihové a nářezové plány polotovarů podle zadaných rozměrů, výkresové dokumentace a technologického postupu Praktické předvedení
h Vypočítat spotřebu všech materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování proševů na kontinuálním prošívacím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit prošívací vzor podle zadání, zkontrolovat a seřídit prošívací stroj a nastavit dělicí zařízení Praktické předvedení
b Vybrat a zavěsit náviny hlavních a pomocných materiálů, navést všechny materiály do vodicích částí prošívacího stroje Praktické předvedení
c Na prošívacím stroji zhotovit podle zadání prošev Praktické předvedení
d Odebrat, spočítat polotovary a zkontrolovat kvalitu prošití a dělení materiálů Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování proševů na diskontinuálním prošívacím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit prošívací vzor podle zadání, zkontrolovat a seřídit prošívací stroj a nastavit dělicí zařízení Praktické předvedení
b Připravit a zkontrolovat prošívací rám diskontinuálního prošívacího stroje Praktické předvedení
c Podle nákresu a technologického postupu uchytit do rámu pomocné a hlavní textilní materiály Praktické předvedení
d Vsunout rám pod rameno prošívacího stroje do výchozí polohy prošívání, nastavit a spustit stroj Praktické předvedení
e Uvolnit a vyjmout prošitý dílec z rámu, zkontrolovat kvalitu prošívání Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout, vyříznout nebo vyseknout raznicí díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu Praktické předvedení
b Pomocí ručního řezacího strojku rozdělit zadaný materiál Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Všívání zdrhovadel na dvoujehlových šicích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat šicí stroj, nastavit parametry podle zadání a seřídit vodicí zařízení pro vedení zdrhovadla Praktické předvedení
b Všít zdrhovadlo a zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
c U nekonečných zdrhovadel odstřihnout zdrhovadlo, nasadit běžec, ověřit funkčnost zdrhovadla Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nažehlování značkovek (etiket) a zdobných prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit k provozu žehlicí zařízení, dílec, etikety, zdobné prvky Praktické předvedení
b Stanovit na dílci podle nákresu nebo šablony místo k nažehlení etikety, případně i zdobného prvku Praktické předvedení a ústní ověření
c Nažehlit etiketu, případně i zdobný prvek Praktické předvedení
d Zkontrolovat soudržnost spojených materiálů žehlením, dílec odložit na určené místo Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sešívání švů polotovarů pro matracové potahy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat šicí stroj, popsat a nastavit jeho parametry podle zadání a sešívaných polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Sešít materiály polotovarů pro matracové potahy a zkontrolovat kvalitu sešití Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obnitkovávání dílců, polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat obnitkovací stroj, popsat a nastavit jeho parametry podle zadání a začišťovaného dílce, polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Začistit okraje polotovaru a spojovací švy obnitkováním Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo polotovarů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálu, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny včetně znehodnocených jehel Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • prošití horního a spodního dílce matracového potahu na diskontinuálním prošívacím stroji
  • prošití sdružených a strojově dělených prošívaných pásů na zhotovení příhraní kontinuálním prošívacím strojem
  • příhraň potahu, která bude spojena s horním a spodním dílcem nesnímatelného matracového potahu sešitím pomocí paspule na matracovém jádru - potah s odvětrávacími otvory, s přišitými úchytkami a etiketami a okraji začistěnými obnitkováním
  • sešitím spojenou příhraň potahu pro matracový snímatelný potah s obnitkováním okrajů a švů, s přišitými úchytkami a s všitým zdrhovadlem po jedné dlouhé a třetinách krátkých stran.

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce i zhotoveného polotovaru, ke znalosti hlavních a pomocných materiálů pro výrobu polotovarů matracových potahů a ke znalosti značení matracových potahů. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

JITONA, a. s., Klatovy