Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik likvidace pojistných událostí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech souvisejících s likvidací pojistných událostí na vozidlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákoně o pojistné smlouvě Ústní ověření
b Orientovat se v zákoně o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Ústní ověření
c Orientovat se v zákoně o provozu na pozemních komunikacích Ústní ověření
d Orientovat se v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních pojmech z oblasti neživotního pojištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy pojištění vozidel Ústní ověření
b Vyhledat v pojistných podmínkách výluky z pojištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní parametry jednotlivých druhů havarijního pojištění Ústní ověření
d Vysvětlit pojem spoluúčast u havarijního pojištění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednotlivých částí podvozku vozidla Ústní ověření
b Popsat konstrukci jednotlivých druhů karosérií a rámů vozidel včetně bezpečnostních prvků Ústní ověření
c Popsat konstrukci hnacího ústrojí včetně příslušenství Ústní ověření
d Orientace v druzích a činnosti bezpečnostních a asistenčních systémů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v diagnostice a technologiích oprav vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace ve způsobech diagnostiky jednotlivých částí a systémů vozidel, interpretace jejich výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientace v základních technologických postupech mechanických oprav Ústní ověření
c Popsat jednotlivé druhy a technologické postupy oprav kompletních karosérií Ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy a technologické postupy oprav laků karosérií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování dat v dokumentaci potřebné k likvidaci pojistné události

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit záznam o dopravní nehodě v souvislosti s uplatněným poškozením vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit rozsah uplatněné škody v souvislosti s oznámením vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Určování příčiny vzniku škody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit havárii jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit živel jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit opotřebení jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit funkční namáhání jako příčinu vzniku škody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace prohlídek poškozených vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozsah poškození vozidla v souvislosti s pojistnou událostí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyloučit poškození vozidla nesouvisející s pojistnou událostí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout technologii opravy poškozeného vozidla s respektováním hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků v souvislosti s pojistným plněním Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapsat rozsah poškození vozidla v souvislosti s pořízenou fotodokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit kompletní protokol o prohlídce poškozeného vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
f Posoudit možné účelové jednání klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Systematická fotodokumentace rozsahu poškození vozidel s popisem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kompletní systematickou kvalitní fotodokumentaci poškozeného vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Podrobně popsat pořízené fotografie Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést základní úkony a úpravy digitální fotografie (stažení, úprava velikosti, vkládání, atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kalkulace opravy dle rozsahu poškození a stanovení obvyklé ceny vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kalkulaci nákladů na opravu poškozeného vozidla pomocí expertního výpočtového systému Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit časovou cenu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit obvyklou cenu vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
d Porovnat obvyklou cenu vozidla s předpokládanými náklady na opravu s ohledem na možnost totální škody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola rozsahu a kvality provedené opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu opravené karosérie pomocí zařízení pro měření tloušťky laku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit naměřené hodnoty tloušťky laku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-likvidace-pojistn#zdravotni-zpusobilost).

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí a kritérií:

Odborná kompetence Vyhodnocování dat v dokumentaci potřebné k likvidaci pojistné události

- uchazeč o zkoušku předvede formou modelové situace vyhodnocení záznamu o dopravní nehodě a stanoví rozsah uplatněné škody, konkrétní instrukce dá při zkoušce autorizovaná osoba, která připraví minimálně dvě zadání pro každého uchazeče pro ověření kompetence

Odborná kompetence Realizace prohlídek poškozených vozidel

- uchazeč o zkoušku předvede formou modelové situace kompletní prohlídku poškozeného vozidla s důrazem na zpracování protokolu o prohlídce poškozeného vozidla, konkrétní instrukce dá při zkoušce autorizovaná osoba

Odborná kompetence Systematická fotodokumentace rozsahu poškození vozidel s popisem

- uchazeč o zkoušku předvede celý proces od provedení fotodokumentace, přes popis až po vložení do příslušné části protokolu o prohlídce poškozeného vozidla

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla: 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla: 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence a kritéria kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek: Každé kritérium a kompetence je zohledněno minimálně ve 3 otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče: Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit). Uchazeč musí zodpovědět všechny vylosované otázky, tzn. minimálně jednu otázku ke každému kritériu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení (praktického předvedení a ústní ověření) je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na oblast konstrukce a oprav motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v pozici, která obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti likvidace pojistných událostí vozidel nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti diagnostiky a oprav vozidel.

 2. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na oblast konstrukce a oprav motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v pozici, která obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti likvidace pojistných událostí vozidel nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti diagnostiky a oprav vozidel.

 3. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na oblast konstrukce motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v pozici, která obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti likvidace pojistných událostí vozidel nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti technického znalectví v souvisejících oborech nebo diagnostiky a oprav vozidel.

 4. Profesní kvalifikace 23-153-M Technik/technička likvidace pojistných událostí na vozidlech a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v pozici, která obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti likvidace pojistných událostí vozidel.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory. Pro ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba mít k dispozici uzavřené zkušební prostory se stáním a vjezdem pro minimálně jedno vozidlo; pro ověřování kritérií hodnocení formou ústního ověřování je třeba mít k dispozici učebnu (popř. jiné vhodné prostory) s PC s připojením na internet.

 

Pro vykonání zkoušky jsou třeba aktuální právní předpisy, studijní materiály a pomůcky pro simulaci činnosti technika likvidace pojistných událostí na motorových vozidlech (scénáře pro modelové situace, vzory záznamů o dopravní nehodě apod.) v listinné podobě v počtu odpovídajícím množství uchazečů v elektronické podobě v off-line formě (tedy již stažené) pro okamžité použití uchazečem.

Požadavek na materiální zabezpečení pro úvěrování příslušných kompetencí:

 • Soubor otázek k ústnímu ověření podle pokynů k realizaci zkoušky

 • Protokoly z diagnostiky jednotlivých částí a systémů vozidel

 • Minimálně 5 vyplněných formulářů protokolů o nehodě

 • Kompletní dokumentaci k těmto druhům škod na vozidlech - havárie, živel, opotřebení, funkční namáhání

 • Vozidlo poškozené při havárii, včetně dokumentů

 • Protokol o prohlídce vozidla

 • Digitální fotoaparát s příslušenstvím

 • Expertní výpočtový systém pro kalkulaci ceny opravy vozidla

 • Zařízení pro měření tloušťky laku

 • Vozidlo po opravě karosérie

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda), umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Allianz pojišťovna, a. s.

Global Expert, s. r. o.

SAČR

ISŠ automobilní Brno