Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stručně základní legislativní normy řešící problematiku hlubinné těžby uhlí z pohledu technického rozvoje (legislativní normy v aktuálním znění - zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem) Ústní ověření
b Popsat stručně prováděcí báňské předpisy řešící problematiku hlubinné těžby uhlí z pohledu technického rozvoje (legislativní předpisy v aktuálním znění - vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb.) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracovávání technických projektů a postupů v prostředí hlubinných dolů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, co je obsahem technického projektu (TP) hlubinné těžby uhlí Ústní ověření
b Navrhnout technický projekt hlubinné těžby uhlí podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat technologické postupy u navržené technologie těžby uhlí podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování technických, ekonomických a obchodních podkladů pro nové technologie a zařízení v hlubinných dolech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat výrobní ukazatele (objemové ukazatelé výroby, koncentrační ukazatelé) podle zadaných parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat ekonomické ukazatele (eko-indikátory) celkové náklady a náklady na jednotku výroby podle zadaných parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy "výkonnost výrobního zařízení" a "ekonomická efektivita těžby uhlí" Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat detekční a indikační přístroje sloužící k měření důlního ovzduší Ústní ověření
b Předvést postup při simulačním měření metanu, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého příslušnými přístroji ("sputnik" - zvukový signalizační přístroj pro měření metanu, interferometr, detekční trubičky, stacionární čidla) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat do příslušné dokumentace údaje ze simulačního měření CH4-metanu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky pro práci v uhelném dole, včetně způsobu jejich užití Ústní ověření
b Vysvětlit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-technickeho-rozvo-68ba#zdravotni-zpusobilost).

Další podmínky stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Upřesnění pokynů ke zkoušce:

 • Podkladové materiály (modelové situace) připravené autorizovanou osobou budou zaměřené na prověření kompetencí tak, aby na nich bylo možné ověřit zvládnutí kritérií hodnoticího standardu.

 • Při ověřování kompetence „

  Orientace v předpisech a technických normách (e81.D. 1007) “

  , dostane uchazeč k využití příslušné technické normy.

 • Pro zpracování kritéria b) kompetence „

  Vypracovávání technických projektů a postupů v prostředí hlubinných dolů (d11.D. 7014)

  “ autorizovaná osoba předá uchazeči na začátku zkoušky zadání, zahrnující strojní a elektro dokumentaci technického vybavení budoucího pracoviště podle zákona 61/1988 Sb. a prováděcích vyhlášek, v aktuálním znění.

 • Autorizovaná osoba na začátku zkoušky zadá vstupní údaje (10 parametrů) pro výpočet kritérií a), b), u kompetence „

  Zpracování technických, ekonomických a obchodních podkladů pro nové technologie a zařízení v hlubinných dolech (d11.D. 2017)

  “.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český báňský úřad

OKD, a. s.

Těžební unie