Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro zhotovování polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít technické podklady pro výrobu a značení materiálů při zhotovování polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení při výrobě polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní rozdělení pěnových materiálů, jejich specifikace a účely použití, zvolit druh a množství materiálů pro zadaný úkol Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů Ústní ověření
d Zvolit podle zadání stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit nářezový plán pro pěnové dílce s ohledem na použité typy pěnových materiálů Praktické předvedení
b Zhotovit střihový plán pro pomocné materiály Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zvolené stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla podle druhu prováděné operace, dílce nebo typu pěnového nebo pomocného materiálu, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit podle zadání a udržet stroje a zařízení v bezpečném chodu Praktické předvedení
c Provést dané operace na strojích a zařízeních pro zpracování pěnových materiálů a jejich spojování Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo polotovarů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálu, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  • sedadlový polotovar sedadla křesla z pěnových a pomocných materiálů o rozměru min. v = 120 mm, š = 450 mm, hloubka = 480 mm
  • opěradlový dílec - prefabrikát kancelářské židle s bederní opěrkou
  • sedadlový dílec - prefabrikát sedadla jídelní židle s vloženou pružinovou kostrou s pružinami v sáčcích a s povrchem, tj. s horní a s bočními plochami, přelepený polyesterovým kypřicím rounem

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti hlavních a pomocných materiálů pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

BPP spol. s. r. o., Brno

TON, a. s., Bystřice pod Hostýnem

JITONA, a. s., Klatovy