Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v problematice práv na označení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit platnou právní úpravu v oblasti ochranných známek a označení původu/zeměpisných označení na úrovni České republiky a Evropské unie a příslušných mezinárodních smluv Ústní ověření
b Prokázat znalost základních pojmů a definic v oblasti ochranných známek Písemné ověření
c Rozlišit druhy ochranných známek a popsat jejich funkce Praktické předvedení
d Prokázat znalost formálního a věcného průzkumu přihlášky ochranné známky, včetně možných chybějících náležitostí přihlášky Písemné ověření
e Prokázat znalost absolutních důvodů zápisné nezpůsobilosti, tedy veřejnoprávních výluk ze zápisu ochranných známek Písemné ověření
f Prokázat znalost subjektů práva k ochranné známce - přihlašovatel a vlastník ochranné známky, individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky Písemné ověření
g Prokázat znalost základních úkonů v průběhu platnosti ochranné známky Písemné ověření
h Prokázat znalost práv a povinností vlastníka ochranné známky, včetně možností omezení a vyčerpání práv z ochranné známky Písemné ověření
i Prokázat znalost připomínek a námitek proti přihlášce ochranné známky, návrhu na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou Písemné ověření
j Prokázat znalost řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a možnosti prominutí zmeškání lhůty Písemné ověření
k Prokázat znalost prostředků vymáhání práv z ochranné známky podle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v platném znění Písemné ověření
l Prokázat znalost institutů všeobecně známé známky a ochranné známky s dobrým jménem a principů ochrany nezapsaných označení Písemné ověření
m Prokázat znalost problematiky licencí a jiných práv k ochranné známce Písemné ověření
n Prokázat znalost přihlašování ochranné známky do zahraničí prostřednictvím Madridského systému a popsat řízení o zápisu mezinárodní ochranné známky podle něj Písemné ověření
o Prokázat znalost mezinárodních smluv v oblasti ochranných známek (zejména Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda a Protokol k Madridské dohodě a Smlouva o známkovém právu, v platném znění) Písemné ověření
p Prokázat znalost problematiky ochranné známky Evropské unie - definice, funkce, účinky, absolutní a relativní podmínky zápisné způsobilosti Písemné ověření
q Prokázat znalost řízení o zápisu ochranné známky Evropské unie před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) podle nařízení EP a Rady č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie, v platném znění Písemné ověření
r Prokázat znalost procesu přeměny ochranné známky Evropské unie na přihlášku národní ochranné známky (čl. 139-141 nařízení EP a Rady č. 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie, v platném znění) Písemné ověření
s Prokázat znalost práv a povinností vlastníků ochranných známek Evropské unie, účinky a omezení práv z ochranných známek Evropské unie a dispozice s ochrannými známkami Evropské unie (licence, převody, jiná práva) Písemné ověření
t Zatřídit výrobky a služby podle Niceského třídění pro účely zápisu ochranných známek Praktické předvedení
u Zatřídit obrazové prvky ochranných známek podle Vídeňského třídění obrazových prvků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v problematice označení původu/zeměpisných označení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právní úpravy ochrany označení původu/zeměpisných označení v České republice (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu/zeměpisných označení, v platném znění) i na mezinárodní úrovni (Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu, v platném znění) Písemné ověření
b Prokázat znalost právní úpravy ochrany označení původu a zeměpisných označení v Evropské unii (nařízení EP a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení EP a Rady (ES) č. 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, o ochraně zeměpisných označení lihovin v platném znění, nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty – ochrana označení původu/zeměpisných označení pro vína, v platném znění) Písemné ověření
c Prokázat znalost vnitrostátního řízení o žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení do rejstříku Evropské komise (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu/zeměpisných označení, v platném znění) Písemné ověření
d Prokázat znalost Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v problematice ochrany technických řešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit platnou právní úpravu v oblasti ochrany technických řešení patenty a užitnými vzory na úrovni České republiky a Evropy a příslušných mezinárodních smluv Ústní ověření
b Prokázat znalost řízení o přihlášce vynálezu a věcných a formálních náležitostí podání Písemné ověření
c Prokázat znalost řízení o udělení patentu Písemné ověření
d Prokázat znalost podmínek patentovatelnosti vynálezu Písemné ověření
e Prokázat znalost právní ochrany biotechnologických vynálezů v České republice (Budapešťská smlouva, v platném znění) Písemné ověření
f Prokázat znalost účinků patentu, prozatímní ochrany, doby ochrany, omezení práva a licencí Písemné ověření
g Prokázat znalost mechanismu zániku a zrušení patentu a určovacího řízení Písemné ověření
h Prokázat znalost institutu Evropského patentu, jeho účinku v České republice a jeho zrušení Písemné ověření
i Prokázat znalost podmínek ochrany výrobku dodatkovým ochranným osvědčením Písemné ověření
j Prokázat znalost řádných a mimořádných opravných prostředků a přezkumu správních rozhodnutí soudy Písemné ověření
k Prokázat znalost patentových nároků, definování výrobku postupem výroby, závislých/nezávislých nároků a kategorií vynálezů Písemné ověření
l Prokázat znalost podmínek zápisné způsobilosti a způsobilosti k ochraně u užitného vzoru a řízení o zápisu užitného vzoru Písemné ověření
m Prokázat znalost účinků užitného vzoru, odbočení, doby ochrany a licencí Písemné ověření
n Prokázat znalost mechanismu zániku a výmazu užitného vzoru a určovacího řízení Písemné ověření
o Prokázat znalost variant přihlašování technických řešení k ochraně do zahraničí (národní, mezinárodní, regionální cestou) Písemné ověření
p Prokázat znalost mezinárodních úmluv v patentovém právu Písemné ověření
q Prokázat znalost řízení o mezinárodní přihlášce podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) - náležitosti podání, možnosti průběhu řízení, výhody systému PCT a funkce Visegrádského patentového institutu Písemné ověření
r Prokázat znalost řízení o evropské patentové přihlášce – náležitosti podání, průběh a ukončení řízení, validace patentu Písemné ověření
s Prokázat znalost principu unijní priority (práva přednosti), včetně vícenásobné a dílčí priority, prioritní lhůty pro vynálezy a průmyslové vzory podle Pařížské unijní úmluvy Písemné ověření
t Zatřídit technické řešení podle Mezinárodního patentového třídění Praktické předvedení
u Analyzovat a popsat patentovou dokumentaci a strukturu patentového dokumentu, vytěžit informace z patentového dokumentu pro další použití v průmyslověprávních strategiích Praktické předvedení
v Prokázat znalost úkonů spojených s udržováním patentu, Evropského patentu a dodatkového ochranného osvědčení v platnosti, včetně sporných řízení. Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v problematice ochrany designu průmyslovým vzorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit platnou právní úpravu v oblasti ochrany designu průmyslovým vzorem na úrovni České republiky a Evropské unie a příslušných mezinárodních smluv Ústní ověření
b Prokázat znalost podmínek zápisné způsobilosti průmyslového vzoru a řízení o zápisu průmyslového vzoru v České republice Písemné ověření
c Prokázat znalost možností ochrany průmyslovým vzorem v zahraničí (národní, mezinárodní, regionální cestou), institutů zapsaného a nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, včetně průběhu řízení Písemné ověření
d Prokázat znalost mechanismů zániku a výmazu průmyslových vzorů a účinků průmyslových vzorů a jejich omezení a licencí Písemné ověření
e Zatřídit výrobek podle Locarnského třídění průmyslových vzorů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Využívání průmyslověprávních informací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit problematiku průmyslověprávních informací, jejich vyhledávání a následné analýzy Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi volně dostupnými a komerčními zdroji průmyslověprávních informací Písemné ověření
c Použít obsah informací obsažených v průmyslověprávní dokumentaci, včetně věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, pro definování postupů v průmyslověprávních strategiích Praktické předvedení
d Prokázat znalost volně dostupných zdrojů informací o technických řešeních, ochranných známkách a průmyslových vzorech tvořených ÚPV, EPO, EUIPO a WIPO Písemné ověření
e Prokázat znalost strategie provádění průmyslověprávních rešerší a principů definování rešeršních dotazů Písemné ověření
f Prokázat znalost standardů Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a jejich významu pro rešeršní praxi Písemné ověření
g Prokázat znalost průmyslověprávních tematických a bibliografických rešerší Písemné ověření
h Použít vhodné selekční jazyky při formulování rešeršních dotazů pro získání relevantních průmyslověprávních informací Praktické předvedení
i Analyzovat informace obsažené v modelové smlouvě z oblasti průmyslového práva Praktické předvedení
j Vytvořit a prezentovat odbornou expertízu Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pokyny k písemnému ověření

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje minimálně 5 otázek, celkově tedy soubor testových otázek činí 240 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium dvě otázky, celkem tedy 96 otázek.

C. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Ze souboru otázek budou pro každé ze 48 písemně ověřovaných kritérií vygenerovány do testu pro uchazeče 2 otázky. Uchazeč získá za každou správnou odpověď 1 bod. Každá otázka má 3 varianty odpovědí, z nichž je vždy jen jedna správná. Za úspěšné splnění testu se považuje alespoň 68 správně zodpovězených otázek (tedy více než 70 % z celkového počtu možných bodů) s tím, že pro každé kritérium musí být získán vždy alespoň 1 bod.

Autorizovaná osoba si připraví pro písemné ověření min. 10 variant testů.

Pokyny k praktické zkoušce

Kompetence Orientace v problematice ochrany práv na označení

 • kritérium c) Autorizovaná osoba připraví 5 ochranných známek a uchazeč u zkoušky rozliší jejich druhy.

 • kritérium t) Autorizovaná osoba připraví vzorový seznam výrobků a služeb, který uchazeč zatřídí podle Niceského třídění.

 • kritérium u) Autorizovaná osoba připraví vzorovou obrazovou ochrannou známku, kterou uchazeč zatřídí podle Vídeňského třídění.

Kompetence Orientace v problematice ochrany technických řešení

 • kritérium t) Autorizovaná osoba připraví 2 technická řešení, která uchazeč zatřídí podle Mezinárodního patentového třídění.

 • kritérium u) Autorizovaná osoba připraví 1 patentový dokument, který uchazeč písemně zanalyzuje a vybere z něj příslušné informace na základě zadání autorizované osoby.

Kompetence Orientace v problematice ochrany designu průmyslovým vzorem

 • kritérium e) Autorizovaná osoba připraví 2 designy, které uchazeč zatřídí podle Locarnského třídění.

Kompetence Využívání průmyslověprávních informací

 • kritérium c) Autorizovaná osoba připraví 2 kusy průmyslověprávní dokumentace, které uchazeč písemně zanalyzuje a vybere z nich příslušné informace na základě zadání autorizované osoby, např. posouzení vhodnosti podání opravných prostředků proti rozhodnutí ÚPV, navržení dalšího postupu ve věci námitek proti zápisu ochranné známky, doporučení rozšíření průmyslověprávní ochrany na další teritoria, identifikace vlastnických práv, vymezení rozsahu ochrany apod.

 • kritérium d) Uchazeč vysvětlí zkratky:

  • ÚPV – Úřad průmyslového vlastnictví

  • EPO – European Patent Office

  • EUIPO – European Union Intellectual Property Office

  • WIPO – World Intellectual Property Organization

 • kritérium h) Autorizovaná osoba připraví 3 dokumenty k různým předmětům průmyslověprávní ochrany, uchazeč zvolí příslušný systém třídění a vhodně jej použije.

 • kritérium i) Autorizovaná osoba připraví modelovou smlouvu z oblasti průmyslového práva, kterou uchazeč prostuduje a posoudí informace v ní obsažené.

Pokyny k odborné expertize

Nejpozději 8 týdnů před zahájením vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby zadání odborné expertizy z oblasti průmyslového vlastnictví, např. analýza legislativy, popis, případně srovnání rozhodovací praxe konkrétních úřadů, rozbor judikatury v oblasti průmyslového práva, popis řízení před úřady průmyslového vlastnictví, analýza zdrojů průmyslověprávních informací apod.

Každý uchazeč si může zvolit jedno z vypsaných témat odborné expertizy, které je k dispozici na webu autorizované osoby, nebo si obsah a zaměření odborné expertizy zvolí sám uchazeč podle vlastního odborného zaměření.

Odbornou expertizu v rozsahu minimálně 20 normostran textu bez příloh uchazeč zpracuje osobně a poté odevzdá autorizované osobě v jednom výtisku společně s elektronickou verzí ve formátu Pdf minimálně čtyři týdny před konáním zkoušky.

Zadaná expertiza obsahuje následující strukturu:

 1. Anotace odborné expertizy

 2. Úvod odborné expertizy – přináší informace o tématu a cíli odborné expertizy

 3. Praktická část odborné expertizy – uchazeč zde popíše teoretické předpoklady, z nichž vychází při řešení zadaného praktického úkolu, výsledky vlastní rešeršní práce, konfrontaci svých poznatků s dostupnou literaturou, výsledky vlastních šetření, analýzu a vyhodnocení dostupných materiálů, popis stávající praxe a navržení možných změn, apod.

 4. Závěr odborné expertizy – přináší informace o tom, k jakým závěrům uchazeč v rámci expertizy došel a
  zda se podařilo dosáhnout stanoveného cíle.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně právnického, technického, ekonomického, nebo informatického směru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Zkušební místnost

 • Dokumenty: 5 ochranných známek různých druhů, seznam výrobků a služeb k zatřídění podle Niceského třídění, 1 obrazová ochranná známka pro zatřídění podle Vídeňského třídění, 2 patentové dokumenty pro zatřídění podle Mezinárodního patentového třídění, 1 patentový dokument pro analýzu obsahu, 2 vyobrazení designů pro zatřídění podle Locarnského třídění, 2 kusy patentové dokumentace pro celkovou analýzu, 3 kusy průmyslověprávních dokumentů k zatřídění, 1 smlouva z oblasti průmyslového práva

 • Třídníky: Mezinárodní patentové třídění, Niceské třídění, Vídeňské třídění, Locarnské třídění - třídníky a dokumenty mohou být jak v papírové, tak v elektronické formě

 • Psací potřeby, případně počítač

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky uchazeče je 120 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR Obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Úřad průmyslového vlastnictví

Komora patentových zástupců