Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost struktury pohybového systému lidského těla a jeho funkčních možností Písemné ověření
b Prokázat znalost tvaru a funkcí jednotlivých kostí, kloubů, částí páteře, kloubních rozsahů s důrazem na klouby hlezenní, kolenní, kyčelní, páteř a pánev s ohledem na jejich využití ve snowboardingu Písemné ověření
c Prokázat znalost nejdůležitějších svalů, svalových skupin a jejich řetězení z hlediska funkce při snowboardingu Písemné ověření
d Prokázat znalosti obecné fyziologie svalové činnosti i fyziologie zátěže, krevního zásobení svalů při pohybu, energetických zdrojů svalové činnosti, projevů únavy a možnosti regenerace s důrazem na využití ve snowboardingu Písemné ověření
e Prokázat znalosti biomechanických zákonitostí a vlivu sil působících na snowboardistu při snowboardingu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice, psychologii, didaktice pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní zásady průběhu výukové lekce snowboardingu a vysvětlit význam jednotlivých částí výukové lekce Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní didaktické zásady a vysvětlit jejich využití při výuce snowboardingu Písemné ověření
c Vyjmenovat metody využívané při výuce snowboardingu a jednu z nich, dle výběru zkušební komise, popsat Písemné ověření
d Popsat fáze motorického učení v kontextu výuky snowboardingu Písemné ověření
e Vyjmenovat komunikační kanály a druhy zpětné vazby využívané při výuce snowboardingu, popsat možnosti ovlivnění motivace klienta Ústní ověření
f Uplatňovat pedagogické a didaktické zásady při vedení lekce snowboardingu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních aspektech profese instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v právních aspektech podnikání se zaměřením na činnost instruktora snowboardingu a provoz snowboardové školy Písemné ověření
b Prokázat znalosti z oblasti právní odpovědnosti při výkonu profese instruktora snowboardingu a při provozování snowboardové školy Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analýza pohybu snowboardisty pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip analýzy pohybu snowboardisty Ústní ověření
b Provést okamžitou verbální analýzu pohybu snowboardisty (figuranta) v terénu a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
c Natočit videosekvenci jízdy snowboardisty (figuranta) na vhodně zvoleném místě a ve vhodném terénu, ve zkušební místnosti provést videoanalýzu pohybu snowboardisty (figuranta) a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Jízda na snowboardu pro potřeby instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést správnou techniku jízdy v základním smýkaném oblouku a jízdu na switch (pozpátku) na modré sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 6 oblouků vpřed a 6 oblouků na switch při jízdě s plynulým přechodem z jízdy vpřed do jízdy na switch o stejném rozsahu a stejné rychlosti Praktické předvedení
b Předvést správnou techniku jízdy ve smýkaném oblouku s odlehčením nahoru na červené sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 12 oblouků Praktické předvedení
c Předvést správnou techniku jízdy v základním řezaném oblouku a jízdu na switch (jízda pozpátku) na modré nebo mírné červené sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 6 oblouků vpřed a 6 oblouků na switch při jízdě s plynulým přechodem z jízdy vpřed do jízdy na switch o stejném rozsahu a stejné rychlosti Praktické předvedení
d Předvést správnou techniku jízdy v řezaném oblouku s odlehčením nahoru při jízdě na červené sjezdové trati. Hodnoceno bude minimálně 12 oblouků Praktické předvedení
e Předvést správnou techniku freestyle jízdy na mírné modré sjezdové trati na úseku přibližně 200–300 m s povinnými triky: Ollie, Nollie, obrat 180° frontside, obrat 180° backside, Tailpress, Nosepress, Tailpress slide, Noseroll Praktické předvedení
f Předvést správnou techniku kontrolovaného skoku s letovou fází minimálně 3–5 m s grabem (chycení za prkno) na malé terénní překážce Praktické předvedení
g Předvést správnou techniku přejezdu širokého boxu po ploše skluznice snowboardu (grind) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení výukové lekce ve snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zahájit výukovou lekci snowboardingu v rozsahu 25–30 minut, pro modelovou cílovou skupinu dle zadání zkušební komise s využitím figurantů Praktické předvedení
b Vést výuku s ohledem na bezpečnost, používat vhodnou úroveň komunikace s ohledem na věk a dosavadní dovednosti klienta s důrazem na vhodný způsob vysvětlení vyučovaného prvku a správné provedení ukázky Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby klientů, vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení a ústní ověření
d Vhodně motivovat klienty, udržovat při lekci pozitivní atmosféru a správným způsobem výuku zakončit Praktické předvedení
e Prokázat teoretické znalosti v problematice výběru odpovídajícího terénu v souvislosti s obtížností jednotlivých prvků jízdy na snowboardu na sjezdové trati nebo ve snowparku Ústní ověření
f Vysvětlit specifika postupu výuky snowboardisty se zrakovým, sluchovým a mentálním handicapem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ČSN 01 8027 (Značení a zabezpečení v zimním středisku) s ohledem na činnost instruktora snowboardingu Písemné ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečnosti při snowboardingu a vedení výuky snowboardingu na sjezdových tratích s přihlédnutím k výcviku ve družstvech Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečného pohybu snowboardisty ve volném terénu mimo vyznačené sjezdové tratě uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti
lyžařského areálu (okolí sjezdových tratí, spojovací trasy, přesuny mezi
areály apod.)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést s využitím figuranta základní úkony první pomoci při úrazu: zajištění místa nehody, zajištění bezpečí zraněného i zachránce, diagnostika stavu z hlediska ohrožujícího krvácení, vědomí či bezvědomí, přivolání zdravotnické první pomoci při dodržení pravidel telefonické komunikace se záchranáři Praktické předvedení
b Předvést s použitím figuranta postup resuscitace dospělého či dítěte v bezvědomí Praktické předvedení
c Předvést s použitím figuranta postup první pomoci dospělému či dítěti při vědomí u úrazu či náhlém stavu vzniklém působením vnějšího prostředí dle výběru zkušební komise Praktické předvedení
Kritérium a) musí být splněno vždy, z kritérií b) a c) zkušební komise zadá uchazeči jedno dle svého výběru.
4

Poskytování poradenských služeb instruktora snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout poradenství při výběru snowboardové výzbroje a jejích dalších
součástí s ohledem na věkovou kategorii, pohlaví, technickou vyspělost a terén dle zadání zkušební komise
Praktické předvedení
b Poskytnout klientovi poradenství při ošetřování skluznice a hran snowboardu; provést instruktáž základního způsobu ošetření skluznice a ošetření hran snowboardu brouskem s možným úhlováním Praktické předvedení
c Poskytnout poradenství při nastavení úhlů snowboardového vázání a náklonu patní opěrky pro freestyle a freeride Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuzné povolání v NSP -
https://www.nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby).

Profesní kvalifikace instruktor/instruktorka snowboardingu ověřuje kompetence instruktora snowboardingu na sjezdových tratích a v lyžařských areálech, nikoliv instruktora snowboardingu ve volném terénu.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní snowboardovou výzbroj a výstroj (vhodné oblečení, snowboard, ochranná přilba). Doporučeny jsou chránič páteře a chrániče zápěstí.

 

Uchazeč může využívat v rámci přípravy na zkoušku i v průběhu zkoušky právní předpisy.

Zkušební komise hodnotí v rámci ověřování všech kompetencí:

 • dodržování pravidel bezpečnosti dle FIS pravidel a ČSN 01 8027

 • správné používání snowboardové terminologie

 • využívání bezpečnostních ochranných prvků snowboardové výstroje/výzbroje (zvl. přilba)

Specifikace pokynů pro vybraná kritéria

 

Kompetence Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora snowboardingu

 • Kritéria a)–e) jsou ověřována testem. Ke každému z kritérií jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí zvolenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi.

Kompetence Orientace v právních aspektech profese instruktora snowboardingu:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi:

  1. živnostenské oprávnění

  2. daně a odvody

  3. pracovní vztahy a typy smluv

  4. obchodní podmínky

 •  Kritérium b) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Cílem je ověření znalostí zásad a povinností při výkonu profese se zvláštním akcentem na bezpečnost a prevenci vzniku újmy. Každá otázka se specificky vztahuje k výkonu profese instruktora snowboardingu, resp. k provozování snowboardové školy:

  1. kategorizace odpovědnosti – smluvní/mimosmluvní (deliktní), občanskoprávní/trestněprávní, subjektivní/objektivní

  2. odpovědnost za újmu – újma majetková a nemajetková (na zdraví), povinnost náhrady újmy

  3. profesní odpovědnost instruktora snowboardingu

  4. profesní odpovědnost provozovatele snowboardové školy

  5. odpovědnost při organizaci závodů, tréninků a sportovních akcí

  6. odpovědnost snowboardisty

 

Kompetence Jízda na snowboardu pro potřeby instruktora snowboardingu:

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria a):

  • předozadní pohyb těžiště těla, těžiště těla při zahájení oblouku na přední noze

  • správnou rotaci ramen

  • kontrolu rychlosti a poloměru oblouků

  • postavení těla

 

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria b):

  • tvar oblouků „S“ a plynulost jízdy

  • kontrolu rychlosti a poloměru oblouků (kratší poloměr)

  • efektivní a názorné využití vertikálního pohybu těžiště těla

  • dynamickou sportovní jízdu

  • rytmus navazování oblouků

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria c):

  • tvar oblouků „S“ a plynulost jízdy

  • kontrolu rychlosti a poloměru oblouků

  • postavení těla

  • jízdu po hraně snowboardu

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria d):

  • tvar oblouků „S“ a plynulost jízdy

  • kontrolu rychlosti

  • provedení dynamické až závodní jízdy

  • efektivní a názorné využití vertikálního pohybu

  • jízdu po hraně snowboardu

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria e):

  • splnění všech povinných triků

  • celkové provedení a dojem

  • názornost ukázky

 

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria f):

  • nájezd a odrazovou techniku Ollie z plochy snowboardu (nikoliv z hrany)

  • letovou fázi, kontrolu letu

  • provedení grabu (chycení za snowboard)

  • dopad a odjezd

 

 • Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria g):

  • provedení nájezdu a odrazu

  • přejezd po ploše skluznice snowboardu

  • opuštění boxu, dopad a odjezd

 

Hodnotí se s ohledem na tzv. „školní provedení“ jízdy, tj. vzorová jízda instruktora, který demonstruje korektně provedenou jízdu klientovi.

Kompetence Vedení výukové lekce ve snowboardingu:

 • Kritérium a) Cílovou skupinu namodeluje autorizovaná osoba pomocí tabulky č. 1 kombinací čtyř charakteristik: velikost skupiny, věk, struktura skupiny, další specifika. Po zadání úkolu uchazeč reaguje bez přípravy na zadané parametry a další faktory.

Tabulka č. 1

Velikost skupinyVěkStruktura skupinyDalší specifika
1 osobaDěti do 6 letHomogenníZačátečník až pokročilý
2 osobyDěti 6–10 letRodinaRozdílná úroveň dovedností
Skupina 3–4 osDěti 10–13 letSkupina přátelStrach, soutěživost
Skupina 5 a více osobDospělýLidé, kteří se neznajíS instruktorem se vidí
poprvé nebo již pokračují
Starší klientZdravotní omezení
Nedisciplinovanost, malý zájem

Kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce snowboardingu:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Součástí otázek jsou v relevantních případech i obrázky:

  1. základní orientace v oblasti značení sjezdových tratí

  2. zdroje nebezpečí – rozlišení typické / atypické nebezpečí (bezpečnostní prvky při snowboardingu)

  3. pravidla pro další činnosti v lyžařském areálu

  4. pravidla pro pořádání závodů a snowboardových akcí v lyžařském areálu

  5. 10 FIS pravidel chování při lyžování

  6. pravidla pro chování ve snowparku

Kompetence Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu:

 • Kritérium c) Témata možného úrazu: řezná rána, distorze, zlomenina, otřes mozku, omrzliny

 

Kompetence Poskytování poradenských služeb instruktora snowboardingu:

 • Kritérium a) Modelového klienta namodeluje autorizovaná osoba pomocí tabulky č. 2 kombinací 4 charakteristik (věk a pohlaví, zdatnost, terén a další specifika).

 • Kritérium b) Klienta předvádí člen zkušební komise, včetně typických dotazů.

Tabulka č. 2

VěkPohybová úroveňTerénDalší specifika
Děti do 6 letZačátečníkSjezdová traťNižší hmotnost, štíhlý(á)
Děti 6–10 letPokročilýSjezdová trať i volný terénNadváha
Děti 10–13 letExpertVolný terénSportovní postava
Dospělá ženaZávodníkSnowparkStrach z rychlosti
Dospělý mužBývalý závodníkPreference rychlé jízdy
Klient senior(ka)Zdravotní omezení

Pravidla pro aplikaci písemného testu jako způsobu ověřování:

 • Písemným testem jsou ověřována všechna kritéria, u kterých je tento způsob ověření výslovně předepsán, přičemž každý uchazeč má ve svém testu ke každému kritériu minimálně dvě otázky.  

 • Testové otázky jsou uzavřené s výběrem ze 3–4 možností, přičemž vždy právě jedna je správná.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 • Celkový soubor otázek, z něhož autorizovaná osoba generuje testy pro jednotlivé uchazeče, obsahuje pro každé takto ověřované kritérium minimálně 4 otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Svaz lyžařů ČR

Český svaz lyžařských škol

EDUSKI Česká republika

Asociace profesionálních učitelů lyžování

Association of Czech Snowsports Instructors