Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pomocný pracovník ve službách
Platnost standardu: Od 30.4.2008 do 18.1.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obléknout se do vhodného pracovního oděvu a obuvi. Doporučuje se jednodílná pracovní kombinéza (dbát na vyšší kvalitu textilie), kotníčková pracovní obuv s ocelovou špičkou a neprůraznou podrážkou, kožené pracovní rukavice. Ostatní doplňky podle ročního období (oteplená bunda, čepice, klobouk proti úpalu, gumový plášť do deště atd.) Praktické předvedení
b Vybrat pro otevření a výkop hrobu ochranné pomůcky (např. ochrannou přilbu a brýle, antivibrační rukavice) a vhodné nástroje (např. válce kovové, pogumované, dřevěné, páčidla, klínky, hranoly, fošny, kamenické dláto, kladivo, spárovací lžíce, fanka, cement, houba, kbelík, sekeromotyka, krumpáče, lopaty, rýče, sekera, žebřík a stavební kolečka) Praktické předvedení a slovní zdůvodnění
c Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při otevírání a výkopu hrobu, zkontrolovat jejich technický stav, správně nasadit a použít kvalitní násady bez suků, prasklin, třísek a vad dřeva, ostřit nástroje Praktické předvedení
d Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti a hygieny práce. Nástroje očistit, konzervovat, skladovat a nepoužívat k jiným účelům Praktické předvedení
e Správně použít nástroje a pomůcky pro vykonání zadané práce Praktické předvedení
f Dodržovat osobní hygienu v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
g Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění (ostré hrany, zkorodované kotvící prvky, ostré hrany rakví, skleněné střepy) nebo zavlečení nákazy do organismu. Uvést, kdy a za jakých podmínek lze do hrobky vstupovat (nutnost odvětrání hrobek), opocení stěn a krycí desky (nebezpečí kontaminace nástrojů a oděvu nebo přímo pokožky), upozornit na sníženou citlivost za mrazu Slovní zdůvodnění
h Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při exhumaci podezření, že šlo o nezetlelé lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Slovní zdůvodnění
i Určit místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek. Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebiště nebezpečným (infekčnost), a jak s infekčními odpady může správce pohřebiště nakládat podle zákona o odpadech (pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy). Odkázat na smluvní vztah s firmou oprávněnou k likvidaci tohoto odpadu Slovní zdůvodnění
j Upozornit, že lidské zetlelé ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou odpadem nebo věcí v občansko-právním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat. Nelegálně otevřený hrob je nutné neprodleně nahlásit správci a provozovateli pohřebiště. Slovní zdůvodnění
k Obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí Slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, které osoby můžou veřejné pohřebiště provozovat, uvést, o jakou službu jde (zda jde o živnost, nebo o veřejný zájem). Čím je definován vztah mezi provozovatelem pohřebiště a hrobníkem, mezi provozovatelem pohřebiště a pohřební službou a které činnosti těchto osob se prolínají a které nikoli. Kdo z nich dává souhlas k pracím souvisejícím s pohřbením lidských pozůstatků nebo uložením zpopelněných ostatků. Jak kvalifikovat tyto činnosti bez příslušného povolení (nedovolené podnikání, hanobení lidských ostatků) Slovní vyjádření
b Popsat základní osnovu řádu pohřebiště, které věci řád obsahovat musí, může a je dobré, aby obsahoval Slovní vyjádření
c Vysvětlit způsob stanovení tlecí doby, její minimální délku a provádění hydrogeologického průzkumu pohřebiště, tj. jak se průzkum provádí, proč se provádí, kdo jej provádí a k čemu slouží. Uvést min. zákonnou délku ochranného pásma pohřebiště a důvody pro jeho stanovení Slovní vyjádření
d Rozdělit pohřebiště podle druhů (veřejná, neveřejná). Dělit hrobová místa podle typů (rakvové, urnové, hrobka, kolumbárium, rozptyl, vsyp). Vysvětlit základní rozdíly mezi nezetlelými, zetlelými a zpopelněnými lidskými ostatky. Rozlišit výkopy na pohřebišti (výkop ve volné půdě, na zastavěné ploše, podle dokumentace, vsypy, sondáže apod.) Slovní vyjádření
e Vyjádřit podmínky pro zahájení výkopových prácí, zda pohřebiště umožňuje pohřeb v rakvi; k hrobovému místu je sjednán nájem, a to písemnou formou smlouvy, minimálně na dobu tlecí od nového pohřbení; v uvedeném místě neprobíhá tlecí doba předchozího pohřbení; existuje-li souhlas nájemce hrobového místa a vlastníka či vlastníků hrobového zařízení; zda velikost a stav hrobového místa umožňuje pohřeb v rakvi; v blízkosti výkopu se nenachází vzrostlý strom, jehož kořeny a stabilita by mohly být výkopem narušeny, orientace výkopu u dvoj a více hrobu apod. Slovní vyjádření
f Posoudit rizika při výkopu hrobu, tj. pravděpodobnost ohrožení, následky ohrožení, míra rizika. Vysvětlit, z čeho rizika pramení: skladba půdy (rostlá skála, jílové a hlínovité půdy, písky, štěrky, křemeliny, volné násypy apod.), stav hrobového zařízení (zkontrolovat stabilitu pomníku, obrub a dalšího hrobového zařízení), stav okolních hrobů, roční období, eventuální nutnost exhumace, datum nejbližších okolních pohřbů, zeleň v okolí, pohyb veřejnosti, ostatní práce na pohřebišti, rozmístění více hrobníků v jednom výkopu. Zajistit balvany ve stěnách výkopu a účast další osoby na dohled nebo na doslech u výkopů hlubších 130 cm, kde se má výkop provádět; posoudit soudržnost zeminy atd. Slovní vyjádření
g Uvést zákonem předepsanou hloubku hrobu u dospělých osob a dětí od 10 let, u dětí mladších 10 let, uvést rozhodující ukazatele rozměru hrobu (velikost pohřbívané rakve, zvětšení o sílu použitého pažení a mrazového vydutí) Slovní vyjádření
h Uvést zákonnou minimální výšku dna hrobu nad hladinou podzemní vody, minimální boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby, minimální výše zasypané zkypřené zeminy nad rakví s lidskými pozůstatky po uložení do hrobu Slovní vyjádření
i Uvést zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu před uplynutím tlecí doby Slovní vyjádření
j Uvést podmínky pro pažení hrobů (podobné jako v zastavěném území, hloubka 130 cm a více, nebo výkopy v nesoudržné, zmokřelé a jinak narušené zemině – minimálně podle řádu pohřebiště), podmínky výkopů hrobek podle dokumentace, pro zřizování pomníků a pro technický dozor při veškerých stavbách na pohřebišti Slovní vyjádření
k Vyjádřit podmínky pro zahájení vlastního pohřbení (uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky), zda je úmrtí doloženo úmrtním listem, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků, zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce mrtvého; v případě podezření spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce apod. Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria, kromě písmen b), c).
3

Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otevření hrobky nebo hrobu s krycí deskou, uzavření, zaspárování a umytí Praktické předvedení
b Otevření a uzavření urnového hrobu, spárování a umytí Praktické předvedení
c Otevření a uzavření kolumbární schránky s pevným uzávěrem Praktické předvedení
d Zajistit fotodokumentaci závad hrobových zařízení, které by mohly být dány do souvislosti s výkopovými pracemi Praktické předvedení
e Zabezpečit ochranu sousedních vysázených květin, položených fólií, drtí a písků. Vyloučit rizika poškození obrub či náhrobku kopaného hrobu, ale i výsadby na něm. Připravit speciální ohrady – bednění na ukládání zeminy, zvážit možnost jejich umístění v souvislosti s ustanovením zákona o pohřebnictví. Nezatěžovat okraje výkopů do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu a odvézt přebytečnou zeminu (o objem rakve a z nakypření) Praktické předvedení a slovní zdůvodnění
f Zacházet s výkopovým strojem nebo elektrickým sbíjecím kladivem, včetně agregátu, podle zásad bezpečnosti práce (prověřit únosnost zeminy při otřesech stroje). Upozornit na specifika práce se strojem na pohřebišti nebo s elektrickým zařízením (proudová ochrana) Slovní vyjádření. Praktické předvedení pouze v případě, že uchazeč je vlastníkem strojního průkazu pro rypadla
g Zajistit stabilitu stěn výkopu proti sesutí pažením. Bezpečně výkop odpažit. Zřídit bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků přesahujících hranu výkopu o 1 m (max. hmotnost vynášeného břemena, sklon žebříku) Praktické předvedení
h Zhotovit zábrany a pochůzkové plošiny pro spuštění rakve (kovové rošty nebo fošny, šíře min. 50 cm, pevné spoje, tj. hřebíky, šrouby, pokud možno bez vysokých hran a schodů) Praktické předvedení
i Upravit stěny hrobu, předat hotové dílo. Zakrytí eventuálního pažení nebo estetických vad kopané stěny hrobu (např. potažením stěn černou látkou, výzdoba chvojím) Praktické předvedení
j Zabezpečit výkop proti případnému pádu jiné osoby zakrytím, nebo zábranou (ohradou) a označením (např. varovnou páskou) Praktické předvedení
k Zhodnotit stav hrobu před vlastním pohřbením, odstranit závady, dbát na úpravu rovu, aby kopíroval tvar pohřbívané rakve Praktické předvedení a slovní vyjádření
l Zasypat hrob (nehutnit - použití žáby na pohřebišti je nepietní, naopak hrob je nutné v dalším období několikrát dosypat v závislosti na ročním období a počasí) Praktické předvedení a slovní vyjádření
m Celkově uklidit okolní plochy i vlastní hrob, včetně umytí hrobového zařízení hrobů okolních Praktické předvedení
n Provádět malé výkopové práce pro ukládáni uren, vsypy, rozptyly a sondáže. Uvést ideální období pro provádění rozptylu (v době vegetace, a to zpravidla od 1. 4. do 30. 9. s ohledem na dostatečnou výšku a hustotu trávníku) Praktické předvedení a slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria, kromě kritéria f).
2

Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obléknout se do společenského pietního oděvu a obuvi. Zvážit pokrývku hlavy (např. na židovském hřbitově ano, ve hřbitovní kapli či v kostele nikoli) Slovní vyjádření
b Určit na hřbitově trasu pro pohřební průvod a uvědomit ostatní zaměstnance nebo kameníky, že v okolí bude pohřební obřad, během kterého je nutno zachovat klid Slovní vyjádření
c Stanovit, kdy končí pohřební obřad na pohřebišti (zpravidla odchodem duchovního nebo řečníka) Slovní vyjádření
d Vysvětlit, jak dozorovat nebo přímo spouštět rakev do hrobu. Dbát na to, aby spouštění rakve nebylo započato od hlavy a nedošlo k porušení zásad bezpečnosti práce Slovní vyjádření
e Umístit donesené květinové dary. Začínat od darů (věnce, kytice se stuhami, podle kterých je možné určit dárce). Dary nejbližších pozůstalých ukládat do hlavy hrobu (manžel, manželka), poté následují dary od dětí, sourozenců atd. podle blízkosti příbuzenských vztahů. Anonymní kytice, věnce aj. ukládat naposled. Výjimku tvoří kytice zpravidla s bílou stuhou, která byla během obřadu na rakvi. Tu jako poslední uložit do nohou hrobu. Dbát na to, aby všechny stuhy s nápisy byly na povrchu upraveného hrobu čitelné Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Exhumace a další ukládání lidských ostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladech význam pietních a eticky podmíněných způsobů zacházení s lidskými ostatky exhumovanými při výkopu hrobu z předchozích pohřbení i po tlecí době (důvody pro užití textilního vaku nebo malé rakve) Slovně
b Během exhumace i po jejím ukončení dodržovat řád pohřebiště, především vyloučit přístup veřejnosti uzavřením pohřebiště nebo jeho části za účasti další osoby nebo osob Praktické předvedení
c Kdo může nařídit exhumaci a kdo o ní požádat. Která osoba povoluje exhumaci před uplynutím tlecí doby a která po uplynutí tlecí doby Slovně
d Vysvětlit pojem exhumace nezetlelých lidských ostatků i po tlecí době (zinkové rakve bez přístupu vzduchu a ostatní případy, při kterých došlo k neukončenému rozkladu za pomoci anaerobních bakterií) Slovně
e Zhodnotit stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku (uzlíku) na dno do zářezu, zpravidla v nohou tak, aby při použití rakve na ostatky bylo její víko shora pro kontrolní účely a po odkrytí dekorace viditelné. Při manipulaci s lidskými ostatky zachovat pietu a důstojnost Slovní vyjádření a praktické předvedení
f Vysvětlit, jak postupovat, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky (uložit je do společného hrobového místa, kostnice, osária nebo zajistit jejich pietní převoz v malé transportní rakvi či vaku ve vozidle určeném pro přepravu lidských pozůstatků ke zpopelnění v krematoriu) Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Pro teoretickou část je vhodné použít kritéria bodu 2.: Zajišťování základních činností provozovatelů pohřebiště. V teoretické části se doporučuje ústní ověřování.

Před zahájením praktického ověřování musí být uchazeč seznámen s pohřebištěm a s požadavky řádu pohřebiště, BOZP a PO. Uchazeč prověří, zda se v blízkosti budoucího hrobu nenachází vzrostlý strom, jehož kořeny a stabilita by mohly být výkopem narušeny. Při použití výkopového stroje musí obsluha vlastnit strojní průkaz.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (zřídka i na oboje).

Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, počasí a podle ročního období.

Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této dílčí kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba.

Po celou dobu hodnocení je sledováno nejen dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu, ale i to, zda uchazeč po celou dobu práce dodržoval zásady piety a slušnosti při práci (potlačil profesionální otrlost). Na sousední hrobová místa je zakázáno odkládat jakékoliv pomůcky a pracovní předměty. Při práci nejíst a nekouřit.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard byl zpracován ve spolupráci se hřbitovní sekcí Sdružení pohřebnictví. Dále se na tvorbě podíleli

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Katolická teologická fakulta UK v Praze

Hrobník ze Schüttelsbergu

Správce městského hřbitova ve Valašském Meziříčí

Správa hřbitovů města Brna

Služby města Jihlavy – provozovatel krematoria, správce urnového háje a vsypové loučky

Správa pražských hřbitovů

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Společnost přátel žehu

Národní ústav odborného vzdělávání