Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní mechanizátor
Platnost standardu: Od 24.10.2008 do 30.7.2025
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 30.7.2025.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění výchovných zásahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po převzetí pracovního příkazu se seznámit s požadavky na výrobu a druhování dříví a navrhnout pracovní postup Písemný test znalostí postupu práce a zásad BOZP při práci s motorovou pilou a znalostí vad a sortimentů dříví, technologických postupů a zásad přípravy porostů včetně technologického náčrtku. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
b Provést motorovou pilou těžbu vyznačených stromů a výrobu ekonomicky nejvýhodnějších sortimentů, tj. předvést kácení, odvětvování, krácení, měření, případně výrobu sortimentů v porostu a jejich ukládání podél vyvážecích linek, případně odkorňování při dodržení zásad BOZP Písemný test znalostí postupu práce a zásad BOZP při práci s motorovou pilou a znalostí vad a sortimentů dříví, technologických postupů a zásad přípravy porostů včetně technologického náčrtku. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
c Provést měření a adjustaci vyrobeného dříví Praktické předvedení
d Provést údržbu motorové pily a určenou drobnou opravu pily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po převzetí pracovního příkazu se seznámit s požadavky na výrobu a druhování dříví a navrhnout pracovní postup Praktické předvedení se slovním vysvětlením s ohledem na kvalitu práce a ekologii
b Provést přípravu pracoviště (určení směru pádu, příprava pracovního prostoru, ústupových cest, uložení nářadí a určení technologie náseku a hlavního řezu) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Předvést pokácení vyznačeného stromu, jeho odvětvení (případně krácení) a změření včetně druhování při dodržení zásad BOZP pro práci s motorovou pilou Písemný test znalostí technologie a zásad BOZP při práci s motorovou pilou. Praktické předvedení při dodržení zásad BOZP
d Předvést ekonomicky nejvýhodnější výrobu sortimentů ze surových kmenů v porostu Písemný test znalostí vad a sortimentů dříví a zásad zpeněžení. Praktické předvedení při dodržení zásad BOZP
e Vysvětlit postup práce při zpracování polomů způsobených sněhovou či větrnou kalamitou Ústní vysvětlení způsobů zpracování s důrazem na předpisy BOZP, kvalitu práce a zásady ekologie
f Provést měření a adjustaci vyrobeného dříví Praktické předvedení
g Provést údržbu motorové pily a dalších pomůcek a určené drobné opravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s vytěženými kmeny a jejich soustřeďování na odvozní místo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Po převzetí pracovního příkazu se seznámit s požadavky na výrobu, příp. druhování a vypracovat návrh pracovního postupu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit zásady pro soustřeďování vytěžených kmenů a sortimentů v porostu na odvozní místo podle určených konkrétních podmínek Ústní vysvětlení s aplikací na určené podmínky
c Provést přípravu pracoviště (úprava přibližovacích linek, volba a příprava odvozního místa, způsob skládkování dříví) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Předvést soustřeďování vytěžených kmenů a sortimentů na odvozní místo pomocí univerzálních či speciálních traktorů, případně dalších mechanizačních prostředků včetně uložení na skládky při dodržení zásad BOZP pro tuto činnost (soustředit se na kvalitu prací - poškození půdy, stromů a jejich kořenových systémů při vyklizování a přibližování) Písemný test znalostí pracovních postupů a BOZP při uvedených činnostech. Praktické předvedení s použitím určené techniky s důrazem na dodržení zásad BOZP, kvality práce a zásad ekologie
e Provést ochranu a ošetření poškozených stromů, zabezpečení pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést údržbu a určené drobné opravy použité techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria při použití určeného mechanizačního prostředku.
3

Manipulace vytěženého dříví na odvozním místě či v expedičním skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést pomocí motorové pily výrobu sortimentů ze surových kmenů na odvozním místě nebo v expedičním skladu a výrobu rovnaného dříví včetně uložení při dodržení zásad BOZP pro práci s pilou při manipulaci dříví Písemný test znalostí pracovních postupů a zásad BOZP s motorovou pilou a znalosti vad a sortimentů dříví. Praktické předvedení podle vymezeného zadání a při dodržení zásad BOZP
b Provést měření a adjustaci vyrobených sortimentů a rovnaného dříví Praktické předvedení, kontrola přesnosti a návrhu zpeněžení
c Provést údržbu motorové pily a její určenou drobnou opravu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní výroba sortimentů dříví a jeho přeprava na manipulačních skladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ovládání zařízení na dopravu dříví z přejímacího místa k manipulačním linkám Praktické předvedení
b Zajistit provoz linek při výrobě sortimentů a jejich dopravu na expediční místo na manipulačních skladech při dodržení zásad BOZP pro práci na manipulačních skladech a optimalizaci druhování Písemný test znalostí vad a sortimentů dříví. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
c Provést údržbu zařízení pro transport a výrobu sortimentů a jejich určené drobné opravy Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a c) nebo b) a c), případně a) až c).
3

Komplexní zpracování těžebních zbytků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu, transport a zpracování klestu a potěžebních zbytků v porostech, na odvozních místech nebo v expedičních skladech pomocí běžné mechanizace Praktické předvedení podle zadaných podmínek při dodržení zásad BOZP, kvality práce a její ekologické čistoty
b Vysvětlit technologii štěpkování a balení těžebních zbytků Ústní vyjádření za jakých podmínek je zvolená technologie výhodnější
c Provést mulčování klestu v rámci velkoplošného zpracování půdy pro obnovu lesa pomocí běžné mechanizace při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
d Provést údržbu a určenou drobnou opravu použité techniky Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a d), nebo b) a d), případně a) až d).
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s těžební činností Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Je nutno dodržovat zásadu, že jeden zkoušející může zkoušet max. 3 osoby současně (nikoliv u těžby dříví víceoperačními těžebními stroji).

Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T, osvědčení pro práci s motorovou pilou a hydraulickým jeřábem.

Na tvorbě standardu se podíleli