Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér , Strojní zámečník , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologickém postupu, normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst projekční a technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst různé druhy technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít vhodné technické normy dle platné ISO normy včetně strojnických tabulek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající postup práce v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit materiál a díly z hlediska kvality a kompletnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit odpovídající manipulační, zdvíhací a jiná zařízení umožňující, popř. usnadňující montáž Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a strojní zařízení, potřebné pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy dílů a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody dle technologického postupu a příslušných platných norem Praktické a ústní ověření
b Ověřit dodržení rozměrových tolerancí, tvaru a vzájemné polohy dílů Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru ručním obráběním a zpracováním kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné manipulační, zdvíhací a jiná pomocná zařízení a prostředky pro provádění pracovních činností na pracovišti Praktické předvedení
b Použít mechanizační a vázací prostředky pro manipulaci s břemeny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup demontáže starého zařízení Praktické předvedení
b Zhotovit ocelové konstrukce dle výkresové dokumentace v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
c Provést funkční zkoušku ocelové konstrukce (přesnost, kompletnost, bezvadná funkce) dle plánu kontrol a zkoušek nebo dle inspekčního plánu Praktické předvedení
d Opravit případné vady a nedodělky ocelové konstrukce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=106&kod_sm1=37).

Uchazeč se musí před zkouškou prokázat platným svářečským a paličským průkazem pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN 281-1 a platným vazačským průkazem.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZVVZ, a. s.

ZVVZ-Enven Engineering, a. s.

SOŠ a SOU Milevsko

Josef Procházka (OSVČ)