Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kameník
Platnost standardu: Od 29.1.2009 do 6.7.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Znalost hornin, jejich vlastností a použití v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hornin využitelných v kamenické výrobě a jejich vlastnosti Písemně nebo slovně
b Popsat druhy hornin vhodných pro broušení a leštění Písemně nebo slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve výkresové a technické dokumentaci kamenické výroby, čtení výrobních výkresů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy kamenické dokumentace a výkresů Praktické předvedení s výkladem
b Číst prováděcí kamenické výkresy Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro vertikální a horizontální řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup odpovídající zadanému úkolu Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách broušení a leštění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách broušení a leštění kamene Praktické předvedení s vysvětlením
b Použít normy pro zadaný úkol Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech broušení a leštění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup odpovídající zadanému úkolu Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů vertikálního a horizontálního řezání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup řezání kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Písemně nebo slovně s odůvodněním
b Popsat tolerance řezaných výrobků Písemně nebo slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů broušení a leštění kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup broušení a leštění kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Písemně nebo slovně s odůvodněním
b Popsat tolerance broušených a leštěných výrobků Písemně nebo slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Broušení a leštění přírodního kamene ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup broušení a leštění kamene podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Prakticky s odůvodněním
b Popsat tolerance broušených a leštěných výrobků Prakticky s odůvodněním
c Brousit a leštit kámen Prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení a leštění přírodního kamene - ploch masivních kvádrů, úzkých hran a malých kusů strojně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení s vysvětlením
b Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení s vysvětlením
c Volit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení s vysvětlením
d Brousit a leštit výrobek Praktické předvedení s vysvětlením
e Manipulovat s hotovým výrobkem včetně ochrany broušených a leštěných ploch před poškozením Praktické předvedení s vysvětlením
f Popsat tolerance broušených a leštěných výrobků Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Broušení a leštění na brousicím ramenu a poloautomatických strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení s vysvětlením
b Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení s vysvětlením
c Volit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení s vysvětlením
d Brousit a leštit výrobek Praktické předvedení s vysvětlením
e Manipulovat s hotovým výrobkem včetně ochrany broušených a leštěných ploch před poškozením Praktické předvedení s vysvětlením
f Popsat tolerance broušených a leštěných výrobků Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řezání kamenických výrobků kotoučovými pilami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit strojní zařízení k výkonu Praktické předvedení s vysvětlením
b Umístit materiál do pracovního prostoru stroje Praktické předvedení s vysvětlením
c Volit a popsat pracovní postup podle požadovaných parametrů výrobku a druhu horniny Praktické předvedení s vysvětlením
d Manipulovat s hotovým výrobkem Praktické předvedení s vysvětlením
e Popsat tolerance řezaných výrobků Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení a manipulační techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení pro broušení a leštění kamene podle zadání Slovně s odůvodněním
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční a strojní manipulace se surovinami, polotovary a hotovými výrobky při opracování a uskladnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prostředky pro ruční a strojní manipulaci Slovně s vysvětlením
b Popsat vázací prostředky Slovně s vysvětlením
c Popsat postupy při manipulaci s materiály Slovně s vysvětlením
d Manipulovat s materiály Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

 

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých způsobilostí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup, na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR