Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v báňských předpisech pro těžbu kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v Báňském předpisu /vyhlášce ČBÚ č. 26/1989 Sb. § 32, ve znění pozdějších předpisů / pro těžbu a dobývání kamene a jeho využívání v praxi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Orientace v technologických postupech těžby kamene v lomu a na povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy těžby a dobývání kamene v lomu a na povrchu Ústní ověření
b Zvolit technologický postup podle zadání v lomu a na povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné vázací prostředky a postupy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba pracovních pomůcek, nářadí, strojního zařízení a manipulačních prostředků pro těžbu a dobývání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky, nářadí, strojní zařízení a manipulační prostředky pro těžbu a dobývání kamene podle zadání Praktické předvedení
b Obsluhovat a udržovat pracovní pomůcky, nářadí, strojní zařízení a manipulační prostředky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů těžby kamene v lomu a na povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy základních skupin hornin využitelných v kamenické výrobě a uvést jejich vlastnosti Ústní ověření
b Popsat druhy základních hornin a jejich vlastnosti z hlediska těžby a dobývání Ústní ověření
c Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozpojování kamene ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prostředky pro rozpojování kamene ručně Ústní ověření
b Předvést ruční rozpojování kamene podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozpojování kamene termicky a hydraulicky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení pro rozpojování kamene termicky a hydraulicky Ústní ověření
b Předvést obsluhu zařízení na rozpojování kamene podle zadání a podle typu technologie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluhování vrtacích strojů v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vrtací stroje v kamenické výrobě Ústní ověření
b Předvést obsluhu vrtacího stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Těžení bloků kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup těžení bloků kamene Ústní ověření
b Popsat prostředky pro těžení kamene Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Manipulování s vytěženou surovinou v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční manipulaci se surovinou v kamenické výrobě Ústní ověření
b Popsat mechanizovanou manipulaci se surovinou, včetně zařízení pro nakládání a dopravu v kamenické výrobě Ústní ověření
c Popsat vhodné vázací prostředky a jejich použití Ústní ověření
d Manipulovat surovinou ručně podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Manipulovat surovinou mechanizací podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad BOZP při práci s kamenem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní zásady bezpečné práce při opracování kamane, manipulaci a uskladnění kamene Ústní ověření
b Popsat hlavní zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení pro opracování, manipulaci a uskladnění kamene Ústní ověření
c Vysvětlit zásady a důvody používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci s kamenem a při obsluze strojního zařízení na opracování kamene Ústní ověření
d Zvolit osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat zásady BOZP při práci s kamenem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku
či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lamac-kamene#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Uchazeč musí před zahájením zkoušky předložit vazačský průkaz.

 

Technologický postup při těžbě a dobývání kamene musí být vypracován a dodržován v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb. §32, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících zákonů a norem v platném znění:

 • zákon č.157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

 • ČSN EN 1467 Přírodní kámen - hrubé bloky - požadavky

 • ČSN EN 1468 Přírodní kámen - hrubé desky - požadavky

 • ČSN EN 12670 Přírodní kámen - terminologie

 • ČSN EN 12057 Výrobky z přírodního kamene - tenké desky - požadavky

 • ČSN EN 12058 Výrobky z přírodního kamene - podlahové a schodišťové desky

 • ČSN EN 15164 Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene

 

Pro ověření znalostí a dovedností v jednotlivých kompetencích autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky minimálně 3 zadání v tištěné podobě ke každé kompetenci. Tato zadání obsahově vychází z jednotlivých kritérií hodnocení. Autorizovaná osoba pro zkoušku vybere jedno zadání.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení se klade důraz:

 • na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

 • organizaci práce

 • volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

 • dodržování předepsaných technologických postupů

 • kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

 • samostatnost při rozhodování

 • ekonomické hledisko při zpracování kamene

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob: kamenického dělníka, vazače, jeřábníka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Knedla - Granit Lipnice, s. r. o.

Ing. Karel Dušek - Kámen Engineering, s. r. o. Hradec Králové

Ing. Josef Moravec - SPŠ KS Hořice

Bohumil Chomout - OSVČ