Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář , Truhlář nábytkář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technickou dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, popsat značení materiálů a kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě na zhotovení polotovarů a výrobku ze dřeva podle konkrétního zadání (kusovník s rozměry a množstvím dílců či polotovarů a specifikací materiálu, nářezový plán) Praktické předvedení
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby, zpracovat tabulku evidence výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob manipulace s materiálem, polotovary a výrobky Ústní ověření
b Zvolit pomůcky k manipulaci podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Určit způsob značení přířezů, polotovarů a výrobků Ústní ověření
d Označit přířezy, polotovary a výrobky v souladu s výrobní technickou dokumentací Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadáni zvolit druh, množství a kvalitu materiálu, polotovarů, komponentů, kování, spojovacích prvků a součástek Praktické předvedení
b Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu, kompletaci a montáž truhlářských výrobků Praktické předvedení
d Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě, kompletaci a montáži truhlářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout podle daného polotovaru vhodný materiál pro zadaný výrobek Praktické předvedení
b Popsat druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu výrobků Ústní ověření
c Popsat postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence Ústní ověření
d Popsat metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Ústní ověření
e Zvolit dokončovací materiál, nátěrovou hmotu nebo systém pro zadaný úkol Praktické předvedení
f Zvolit aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla Praktické předvedení
g Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy dýhových listů Ústní ověření
b Zvolit a odůvodnit postup práce a způsob provedení technologických operací podle výrobního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat dýhu podle druhu a rozměrů a zvolit množství dýhových listů podle výrobního zadání Praktické předvedení
d Upravit dýhové listy na potřebné rozměry a tvar Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání připravit nosný a povrchový materiál Praktické předvedení
b Připravit a aplikovat lepidlo nebo lepicí směs pro dýhování a laminátování nábytku Praktické předvedení
c Sestavit soubory z nosného a povrchových materiálů, slisovat soubory Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Ústní ověření
b Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Nastavit stroje a zařízení a jejich bezpečnostní prvky podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
d Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
e Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, seřídit a nastavit nanášecí a lisovací zařízení Praktické předvedení
b Obsluhovat nanášecí a lisovací zařízení podle zadání Praktické předvedení
c Provést základní údržbu používaného technického zařízení Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu Ústní ověření
b Podle zadání pracovat s ruční stříkací vzduchovou pistolí, tlakovým stříkacím zařízením s ruční pistolí, obsluhovat kompresory Praktické předvedení
c Vyčistit a provést základní údržbu aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části dřevoobráběcích strojů a nástrojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby Ústní ověření
b Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy podle konkrétního zadání Praktické předvedení
c Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce Praktické předvedení
d Ošetřit a správně uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky a založit ho do podávacího zařízení stroje Praktické předvedení
b Nastavit posuvný mechanismus a vodicí prvky stroje pro posuv a vedení dílce podle tloušťky olepovaného dílce a tloušťky a šířky olepovacího materiálu Praktické předvedení
c Nastavit a seřídit jednotlivé pracovní agregáty olepovacího stroje podle požadovaných parametrů dodané výrobní dokumentace a s ohledem na olepovaný a olepovací materiál Praktické předvedení
d Nastavit v ovládacím softwaru stroje příslušný olepovací program odpovídající dodané výrobní dokumentaci nebo provést individuální nastavení příslušných funkcí a hodnot podle požadavků výrobní dokumentace Praktické předvedení
e Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, b, d, e, f.
4

Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky; v případě potřeby ho délkově upravit pro danou operaci Praktické předvedení
b Seřídit stacionární a ruční stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu Praktické předvedení
c Založit olepovací materiál do podávacího zařízení stacionárního a ručního stroje Praktické předvedení
d Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Před pracovní operací zkontrolovat stroj nebo stroje, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení
b Zvolit obráběcí nástroj nebo nástroje v souladu s typem použitého stroje nebo strojů, s dodanou výrobní dokumentací a z hlediska olepovacího materiálu a jeho tloušťky Praktické předvedení
c Upnout obráběcí nástroj nebo nástroje na pracovní hřídel stroje nebo strojů Praktické předvedení
d Seřídit a nastavit stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení Praktické předvedení
e Ověřit správnost nastavení opracováním zkušebního dílce Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání výroby spustit obráběcí centrum Praktické předvedení
b Nastavit funkční části obráběcího centra mimo nastavení softwarového Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání spustit stroj pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě Praktické předvedení
b Nastavit funkční části stroje pro olepování bočních ploch mimo nastavení softwarového Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Před pracovní operací zkontrolovat stroj, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení
b Nastavit funkční části stroje na olepování bočních ploch tvarových dílců, zejména pracovní teplotu a rychlost podávání tak, aby nedošlo k poškození olepovaných dílců Praktické předvedení
c Zkontrolovat stav lepidla a případně doplnit lepidlo v zásobníku olepovací jednotky Praktické předvedení
d Spustit stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků vícevřetenové vrtačky Praktické předvedení
b Zvolit a zdůvodnit volbu vrtáků podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit vícevřetenovou vrtačku, zejména polohu dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci, polohu upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení
d Spustit vícevřetenovou vrtačku Praktické předvedení
e Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci Praktické předvedení
f V případě potřeby upravit nastavení stroje Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění pásových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části a funkci pásových brusek Ústní ověření
b Zvolit brusný pás podle zadání Praktické předvedení
c Upnout a seřídit brusný pás na pásovou brusku, popsat provedené operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků pásové brusky Praktické předvedení
e Nastavit pásovou brusku, zejména výšku pracovního stolu podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení
f Spustit pásovou brusku pro opracování dílce Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spouštění a nastavování širokopásových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části a funkci širokopásových brusek Ústní ověření
b Zvolit brusné pásy podle zadání Praktické předvedení
c Upnout a seřídit brusné pásy, popsat provedené operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků širokopásové brusky Praktické předvedení
e Nastavit širokopásovou brusku podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací, především výšku pracovního stolu, resp. tloušťku dílce, rychlost posuvu, polohu brusných agregátů Praktické předvedení
f Spustit širokopásovou brusku pro opracování dílce Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění hranových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní části a funkci hranových brusek Ústní ověření
b Zvolit brusný pás podle zadání Praktické předvedení
c Upnout a seřídit brusný pás na hranovou brusku, popsat provedené oprace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků hranové brusky Praktické předvedení
e Nastavit hranovou brusku, zejména výšku pracovního stolu a pozici vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení
f Spustit hranovou brusku pro opracování dílce Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla Praktické předvedení
b Zkontrolovat stroj pro olepování bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky u pracovních jednotek, odsávací hadice, bezpečnostní a ovládací prvky Praktické předvedení
c Zkontrolovat mazací místa stroje pro olepování bočních ploch a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Vyměnit poškozené díly zejména odsávací hadice Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, b, e.
4

Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla Praktické předvedení
b Zkontrolovat stroje pro olepování bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní a ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vyměnit používaný obráběcí nástroj nebo nástroje Praktické předvedení
b Očistit stroj nebo stroje od zbytků lepidla a olepovacího materiálu Praktické předvedení
c Zkontrolovat stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní prvky, ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení
b Zkontrolovat pásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky a podle potřeby popsat a provést její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Vyměnit a seřídit brusný pás Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení
b Zkontrolovat širokopásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky, a podle potřeby popsat a provést její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Vyměnit a seřídit brusné pásy Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení
b Zkontrolovat hranovou brusku, zejména bezpečnostní prvky a podle potřeby popsat a provést její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení
d Vyměnit a seřídit brusný pás Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky obráběcího centra Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce stroje pro olepování bočních ploch a požadované parametry podle charakteru výroby a zpracovávaných materiálů Praktické předvedení
b Ověřit dostupnost olepovacích programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Obrobit a opracovat dřevěné, kovové a plastové materiály, kvalitně a řemeslně provést spoje pro estetický vzhled výrobků Praktické předvedení
e Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit mořidlo podle zadaného úkolu a namořit dílce Praktické předvedení
b Připravit dokončovací materiál a provést povrchovou úpravu podle zvoleného pracovního postupu Praktické předvedení
c Navrhnout a provést opravu defektů povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat dokončené dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit dýhové listy podle výrobního zadání Praktické předvedení
b Spojit připravené listy pomocí spojovacího materiálu a spojovacího zařízení Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Olepit požadovaný nábytkový dílec Praktické předvedení
b Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch nábytkového dílce včetně všech souvisejících operací, jako je kapování, frézování a čistění, a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení
b Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy na stacionárním olepovacím stroji Praktické předvedení
c Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu na stacionárním olepovacím stroji Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, c, d, e.
3

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před olepením Praktické předvedení
b Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy pomocí ručního olepovacího stroje Praktické předvedení
c Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu pomocí ručního olepovacího stroje Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, c, d, e.
3

Dokončování bočních ploch po olepení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit délkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu Praktické předvedení
b Odfrézovat šířkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu se současným tvarováním hran v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení
c Očistit hrany nábytkového dílce od zbytků lepidla Praktické předvedení
d Zkontrolovat hotový dílec z hlediska přesnosti a čistoty olepení, kapování a frézování a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vícevřetenové vrtačky a vhodně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování Praktické předvedení
b Opracovat nábytkový dílec podle zadání Praktické předvedení
c Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na pásových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadání obrousit čtvercový nebo obdélníkový dílec na pásové brusce Praktické předvedení
b Obrousit tvarový dílec na pásové brusce Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na širokopásových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás širokopásové brusky Praktické předvedení
b Obrousit dílec na širokopásové brusce Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na hranových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu hranové brusky Praktické předvedení
b Obrousit boční plochy čtvercového nebo obdélníkového dílce na hranové brusce Praktické předvedení
c Obrousit boční plochy tvarového dílce na hranové brusce Praktické předvedení
d Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit v ovládacím softwaru obráběcího centra program na opracování nábytkového dílce odpovídající dodané výrobní dokumentaci Praktické předvedení
b Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu obráběcího centra a upnout ho s ohledem na jeho velikost a způsob opracování tak, aby nedošlo k poškození podtlakových držáků Praktické předvedení
c Opracovat nábytkový dílec podle zadání Praktické předvedení
d Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty frézování a vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat nábytkové dílce podle dodané výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit potřebné kování a komponenty pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav Praktické předvedení
c Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku, částí nábytkových sestav Ústní ověření
b Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku, částí nábytkových sestav Praktické předvedení
c Zasklít a osadit výplně dřevěných a hliníkových rámů Praktické předvedení
d Zkompletovat a dokončit výrobky menších rozměrů Praktické předvedení
e Doladit seřízení kování, závěsů, výsuvů, mechanismů, zámků podle konkrétního zadání Praktické předvedení
f Očistit a ověřit správnou funkčnost výrobku Praktické předvedení
g Zkontrolovat stabilitu (odolnost proti převrácení) smontovaného nábytku při otevřených dveřích nebo vysunutých zásuvkách Praktické předvedení
h Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu surovin a materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení
b Provést mezioperační a výstupní kontrolu zhotovených polotovarů a výrobků a jejich případnou opravu Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení
b Dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení
c Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu Ústní ověření
d Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním při dodržování zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat obráběcí centrum, zejména odsávací hadice, upínací a bezpečnostní prvky, ovládací prvky a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení
b O zjištěných závadách učinit záznam Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat činnost všech funkčních mechanismů stroje v průběhu olepování Praktické předvedení a ústní ověření
b Doplnit lepidlo do zásobníku olepovací jednotky, doplnit olepovací materiál Praktické předvedení a ústní ověření
c O zjištěných závadách učinit záznam Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doplnit lepidlo a kolíky do zásobníků stroje, pokud je tímto zařízením stroj vybaven Praktické předvedení
b Zkontrolovat vrtací stroje, zejména odsávací hadice, upínací a bezpečnostní prvky, nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby Praktické předvedení
c O zjištěných závadách učinit záznam Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Ústní ověření
c Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v celém procesu výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře průběh prací a technologického procesu výroby truhlářských výrobků Ústní ověření
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě truhlářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Ústní ověření
c Uklidit pracoviště a roztřídit odpad vzniklý pří výrobě zadaných truhlářských výrobků, dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím k samostatnému rozhodování a ekonomickému hledisku výroby. Zadávané úkoly budou zaměřeny na práci s technickou dokumentací pro zhotovování truhlářského výrobku, na volbu postupu práce, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, na výrobu a montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Uchazeč bude před zkouškou autorizovanou osobou (AOs) seznámen se stroji, na nichž bude probíhat ověřování kritérií hodnocení.

 

Uchazeč v rámci zkoušky podle konkrétního zadání zpracuje výrobní dokumentaci (kusovníky, nářezové plány) a podle ní vyrobí tři kusy nábytku:

 1. Domácí schůdky z masivního dřeva se dvěma stupni. Konstrukce bude zhotovena z dřevěných hranolků při použití konstrukčních spojů na čep a dlab, čep a rozpor. Hranolky budou vůči sobě svírat tupý úhel (konstrukce nebude pravoúhlá). Stupnice (nášlapy) budou zhotoveny ze spárovky. Kompletní opracování, včetně zhotovení konstrukčních spojů, bude provedeno na základních truhlářských strojích (zkracovací pila, kotoučová pila, pokosová pila, pásová pila, srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, spodní frézka, vrtací dlabačka, stojanová vrtačka) s ručním dokončením (zaoblení čepů). K broušení bude použita pásová nebo širokopásová bruska, hranová bruska. Začištění a stržení hran bude provedeno ručně brusným papírem. Stupnice budou ke konstrukci připevněny prostřednictvím kolíkových spojů zhotovených pomocí ruční elektrické nebo akumulátorové vrtačky a ručního vrtacího přípravku. Konstrukce bude pevná (lepená) nebo kombinovaná – zčásti pevná a zčásti rozebíratelná s použitím dalších spojovacích prvků umožňujících tzv. suchou montáž a demontáž (vruty, konfirmaty, spojovací kování). Povrchová úprava bude provedena mořením (ručně) a transparentním lakem (pomocí stříkací pistole).
 2. Konferenční stolek z dýhované dřevotřískové desky (DTD) s oválnou nebo elipsovitou deskou. Podnož bude tvořena dvěma boky spojenými napevno středovým lubem (lepením na kolíky). Deska bude k podnoži připojena rovněž napevno (lepením na kolíky) nebo bez lepení pomocí spojovacích elementů a vrutů. Součástí výroby stolku bude zhotovení dýhových sesazenek, nařezání přířezů z DTD, jejich tloušťková egalizace na širokopásové brusce a zadýhování. Oválná nebo elipsovitá deska bude do konečného tvaru upravena na pásové pile a spodní frézce s kopírovací sadou (válcová fréza s ložiskem) za pomoci šablony, kterou si uchazeč sám zhotoví. Olepení bočních ploch (hran) proběhne na stacionární olepovačce hran, k olepení boční plochy tvarové desky může být použita stacionární nebo ruční olepovačka hran. Vrtání kolíkových spojů se provede na vícevřetenové vrtačce. K broušení bude použita pásová nebo širokopásová bruska a hranová bruska s ručním dokončením hran. Povrchová úprava bude provedena transparentním lakem pomocí stříkací pistole.
 3. Jednoduchá skříňka z laminované dřevotřískové desky (LTD) s minimálními rozměry (400 x 500 x 300) mm (šířka x výška x hloubka) s prosklenými otočně otvíravými dveřmi. Konstrukce bude v provedení „demont“, tzn. na rozebíratelné spoje. Záda budou vsazena do drážky. Přesné formáty budou z velkoplošného materiálu nařezány podle zpracovaného nářezového plánu na formátovací kotoučové pile. Vrtání a frézování dílců bude kompletně provedeno na CNC obráběcím centru. Dveře budou rovněž zhotoveny z LTD, otvor a polodrážka pro zasklení budou vyfrézovány na CNC obráběcím centru. Vnitřní rohy zasklívací polodrážky budou do pravoúhlého tvaru upraveny ručně pomocí dláta. Olepení bočních ploch (hran) proběhne na stacionární olepovačce hran. Boční plocha otvoru ve dveřích se zachovanými oblými rohy se olepí ručně. Dveře budou ke korpusu připojené samodovíracími závěsy a opatřené úchytkou.

 

Ověřování odborných kompetencí autorizovanou osobou:

 

 1. Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků: AOs připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovníky s potřebnými výpočty a nářezovými plány, provede označení pro dýhování, olepování bočních ploch (hran), vrtání, frézování, broušení, povrchovou úpravu. AOs posoudí, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci a jak zvládá vypracovávání výrobní dokumentace z dodaných technických podkladů.

 

 1. Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků: AOs kontroluje a posuzuje uchazeče při manipulaci s materiálem, polotovary a výrobky z hlediska bezpečnosti práce, eliminace poškození materiálu, polotovarů a výrobků a jejich označování podle konkrétního zadání v souladu s výrobní technickou dokumentací.

 

 1. Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků: AOs kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů potřebných pro výrobu zadaných truhlářských výrobků.

 

 1. Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy: AOs posuzuje uchazeče při volbě vhodného mořidla, dokončovacího materiálu pro povrchovou úpravu, aplikačního zařízení, nářadí, pracovních pomůcek a měřidel a při volbě pracovního postupu podle konkrétního výrobního zadání.

 

 1. Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek: AOs hodnotí odborné znalosti uchazeče z hlediska rozměrových a tvarových úprav dýhových listů a posuzuje ho při volbě postupu práce a způsobu provedení technologických operací, výběru dýhu podle druhu a rozměrů, stanovení množství dýhových listů podle výrobního zadání a úpravy dýhových listů na potřebné rozměry a tvar při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku: AOs posuzuje uchazeče při přípravě nosného a povrchového materiálu, při přípravě lepidla a jeho aplikaci, při sestavování souborů z nosného a povrchových materiálů a jejich lisování při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení: AOs posuzuje uchazeče při volbě a nastavení strojů, zařízení a jejich bezpečnostních prvků a při jejich obsluze podle výrobní technické dokumentace v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy.

 

 1. Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku: AOs posuzuje uchazeče při kontrole, seřízení, nastavení, obsluze a základní údržbě nanášecího a lisovacího zařízení při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče na základě jeho odborných znalostí v oblasti zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržby, dále při obsluhování ruční stříkací vzduchové pistole, tlakových stříkacích zařízení s ruční pistolí a kompresorů a při čištění a základní údržbě aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů: AOs posuzuje uchazeče při přípravě strojů, nástrojů, pomůcek a nářadí, jejich údržbě, ošetření a uložení při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu: AOs posuzuje uchazeče při výběru olepovacího materiálu v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky, při jeho založení do podávacího zařízení stroje, při nastavování posuvného mechanismu a vodicích prvků stroje pro posuv a vedení dílce podle tloušťky olepovaného dílce a tloušťky a šířky olepovacího materiálu. Dále hodnotí jeho dovednosti při nastavování příslušného olepovacího programu odpovídajícího dodané výrobní dokumentaci nebo (pokud program není k dispozici) provedení individuálního nastavení příslušných funkcí a hodnot podle požadavků výrobní dokumentace (zejména teploty lepidla, rychlosti posuvu, činnosti jednotlivých pracovních agregátů) a při ověřování správnosti nastavení olepením zkušebního dílce při dodržování zásad BOZP. V rámci této zkoušky AOs nehodnotí nastavování a seřizování jednotlivých pracovních agregátů olepovacího stroje.

 

 1. Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje odborné znalosti a dovednosti uchazeče při výběru olepovacího materiálu v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky, jeho délkové úpravy pro danou operaci, seřízení stacionárního nebo ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu, při zakládání olepovacího materiálu do podávacího zařízení stacionárního nebo ručního stroje a při ověřování správnosti nastavení olepením zkušebního dílce při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení: AOs posuzuje odborné znalosti a dovednosti uchazeče při kontrole stroje před pracovní operací, zejména z hlediska přítomnosti a správné funkce bezpečnostních a ochranných prvků, při volbě obráběcího nástroje nebo nástrojů v souladu s typem použitého stroje, s dodanou výrobní dokumentací a z hlediska olepovacího materiálu a jeho tloušťky. Dále při upnutí obráběcího nástroje na pracovní hřídel stroje, seřízení a nastavení stroje pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení a při ověření správnosti nastavení opracováním zkušebního dílce při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě: AOs ověřuje odborné znalosti a dovednosti uchazeče při spuštění a nastavení funkčních částí obráběcího centra mimo nastavení softwarového při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče při uvedení olepovacího stroje do provozu a při základním nastavení funkčních částí stroje pro olepování bočních ploch při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče při počáteční kontrole stroje, při nastavování jeho funkčních částí, zejména pracovní teploty a rychlosti podávání tak, aby nedošlo k poškození olepovaných dílců. Dále při kontrole stavu lepidla a jeho případném doplnění do zásobníku olepovací jednotky a při spuštění stroje při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček: AOs ověřuje odborné znalosti a dovednosti uchazeče při kontrole a ověření přítomnosti a funkčnosti bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků vícevřetenové vrtačky, volbě vrtáků podle zadání výroby a jejich osazení do vrtacích vřeten stroje, nastavení vícevřetenové vrtačky – zejména polohy dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci, polohy upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací. Po spuštění vícevřetenové vrtačky AOs posuzuje dovednosti uchazeče při ověřování správnosti nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci a v případě potřeby při přenastavování stroje při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Nastavování a spouštění pásových brusek: AOs ověřuje odborné znalosti uchazeče o pásových bruskách a jeho znalosti a dovednosti při volbě brusného pásu podle výrobního zadání, upnutí a seřízení brusného pásu na pásovou brusku, kontrole a ověření přítomnosti a funkčnosti bezpečnostních a ochranných prvků pásové brusky, nastavení pásové brusky – zejména výšky pracovního stolu podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací a spuštění pásové brusky pro opracování dílce při dodržování zásad BOZP.
  Poznámka: Tato kompetence bude ověřována pouze v případě, že při zkoušce bude použita pásová bruska.

 

 1. Nastavování a spouštění širokopásových brusek: AOs ověřuje odborné znalosti uchazeče o širokopásových bruskách a jeho znalosti a dovednosti při volbě brusných pásů podle výrobního zadání, upnutí a seřízení brusných pásů, kontrole a ověření přítomnosti a funkčnosti bezpečnostních a ochranných prvků širokopásové brusky. Dále při nastavení širokopásové brusky podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací – především výšky pracovního stolu, resp. tloušťky dílce, rychlosti posuvu, polohy brusných agregátů a při spuštění pásové brusky pro opracování dílce při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Nastavování a spouštění hranových brusek: AOs ověřuje odborné znalosti uchazeče o hranových bruskách a jeho znalosti a dovednosti při volbě brusného pásu podle výrobního zadání, upnutí a seřízení brusného pásu na hranovou brusku, kontrole a ověření přítomnosti a funkčnosti bezpečnostních a ochranných prvků hranové brusky, nastavení hranové brusky – zejména výšky pracovního stolu podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací a spuštění hranové brusky pro opracování dílce při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče při čištění olepovacího agregátu od přetoků a zbytků lepidla a při celkové kontrole stroje po ukončení práce (kromě kontroly mazacích míst, doplňování maziva a výměny poškozených dílů) při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče při čištění olepovacího agregátu od přetoků a zbytků lepidla a při celkové kontrole stroje po ukončení práce při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení: AOs posuzuje uchazeče při kontrole a výměně používaného obráběcího nástroje, čištění stroje od zbytků lepidla a olepovacího materiálu a při celkové kontrole stroje po ukončení práce při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů: AOs posuzuje uchazeče při čištění brusky od usazeného dřevního prachu, celkové kontrole brusky – zejména bezpečnostních prvků a mazacích míst a při výměně a seřízení brusného pásu při dodržování zásad BOZP.
  Poznámka: Tato kompetence bude ověřována pouze v případě, že při zkoušce bude použita pásová bruska.

 

 1. Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů: AOs posuzuje uchazeče při čištění brusky od usazeného dřevního prachu, celkové kontrole brusky – zejména bezpečnostních prvků a mazacích míst a při výměně a seřízení brusných pásů při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů: AOs posuzuje uchazeče při čištění brusky od usazeného dřevního prachu, celkové kontrole brusky – zejména bezpečnostních prvků a mazacích míst a při výměně a seřízení brusného pásu při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě: AOs ověřuje odborné znalosti a dovednosti uchazeče při ověřování dostupnosti nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky obráběcího centra.

 

 1. Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče při nastavování základních funkcí a požadovaných parametrů v ovládacím softwaru olepovačky podle zadání výroby a opracovávaných materiálů a při ověřování dostupnosti olepovacích programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky stroje.

 

 1. Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů: AOs posuzuje uchazeče při volbě a vhodném použití nástrojů, nářadí, ručních elektrických strojků, pomůcek a materiálů pro jednotlivé operace podle dodané výrobní dokumentace, při volbě a vhodném použití optimálních pracovních postupů řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení při opracování a spojování materiálů v rámci zadaných výrobků. Dále při seřizování a běžné údržbě nářadí, nástrojů, ručních elektrických strojků, při vytváření konstrukčních spojů a následném spojování dílců, při úpravě dílců nebo výrobků do konečné podoby po strojním opracování (úprava vnitřních rohů po frézování, úprava přesahů, úprava nedofrézovaných a nedobroušených míst), při provádění ručního olepení boční plochy a úpravy do konečné podoby při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků: AOs posuzuje uchazeče při přípravě mořidla a jeho aplikaci, při přípravě dokončovacího materiálu a provedení povrchové úpravy podle zvoleného pracovního postupu, při kontrole dokončených dílců a při navrhování a provedení oprav případných defektů povrchové úpravy.

 

 1. Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování: AOs posuzuje dovednost uchazeče sestavit dýhové listy podle výrobního zadání a spojit připravené listy pomocí spojovacího materiálu a spojovacího zařízení při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při olepování bočních ploch nábytkových dílců podle výrobní dokumentace, při kontrole kvality olepení bočních ploch nábytkových dílců včetně všech souvisejících operací, jako je kapování, frézování a čistění, při jejich přípravě pro přepravu na navazující pracoviště při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při olepení bočních ploch tvarového dílce podle výrobní dokumentace a při jeho kontrole před a po olepení při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při olepení bočních ploch tvarového dílce podle výrobní dokumentace a při jeho kontrole před a po olepení při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Dokončování bočních ploch po olepení: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při odstraňování délkových přesahů a odfrézování šířkových přesahů nalepeného olepovacího materiálu s případným současným tvarováním hran v souladu s dodanou výrobní dokumentací, při čištění hrany nábytkového dílce od zbytků lepidla, kontrole hotového dílce z hlediska přesnosti a čistoty olepení, kapování a frézování a jeho přípravy pro přepravu na navazující pracoviště při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při kontrole dílce před vložením na pracovní plochu vícevřetenové vrtačky, jeho upnutí s ohledem na jeho velikost a způsob opracování, při opracování nábytkového dílce podle zadání, při kontrole hotového nábytkového dílce z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a jeho přípravě pro přepravu na navazující pracoviště při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Broušení na pásových bruskách: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při kontrole dílců před vložením na pracovní plochu pásové brusky, při broušení dílců a následné kontrole kvality obroušení při dodržování zásad BOZP.
  Poznámka: Tato kompetence se bude ověřovat pouze v případě, že při zkoušce bude použita pásová bruska.

 

 1. Broušení na širokopásových bruskách: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při kontrole dílců před vložením na pracovní plochu širokopásové brusky, při broušení dílců a následné kontrole kvality obroušení při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Broušení na hranových bruskách: AOs ověřuje dovednosti uchazeče při kontrole dílců před vložením na pracovní plochu hranové brusky, při broušení dílců a následné kontrole kvality obroušení při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování: AOs ověřuje odborné znalosti a dovednosti uchazeče při nastavování programu na opracování nábytkového dílce podle dodané výrobní dokumentace v ovládacím softwaru obráběcího centra, při kontrole připraveného dílce před vložením na pracovní plochu obráběcího centra a při jeho upnutí s ohledem na jeho velikost a způsob opracování tak, aby nedošlo k poškození podtlakových držáků. Dále při opracování nábytkových dílců podle zadání a následné kontrole hotových nábytkových dílců z hlediska přesnosti a čistoty frézování a vrtání a jejich přípravy pro přepravu na navazující pracoviště při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav: AOs posuzuje uchazeče při výběru a kontrole nábytkových dílců, přípravě potřebného kování a komponentů pro kompletaci nábytkových dílců a montáž nábytku, volbě a přípravě pomocných a spojovacích materiálů pro montáž nábytku při dodržování zásad BOZP.
  Poznámka: Montáž sestavy se v rámci zkoušky provádět a posuzovat nebude.

 

 1. Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav: AOs posuzuje uchazeče při volbě vhodného technologického postupu předmontáže a montáže nábytku, provedení předmontáže kování, podsestav a montáže nábytku, při zasklení dveří, kompletaci a dokončení výrobků, seřízení závěsů, očistění a ověření správné funkčnosti výrobku, ověřování kvality provedení a odstranění případných nedostatků bez poškození funkčnosti a estetiky při dodržování zásad BOZP.
  Poznámka: Montáž sestavy se v rámci zkoušky provádět a posuzovat nebude.

 

 1. Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě: AOs kontroluje a posuzuje uchazeče při vyhodnocování kvality používaných materiálů a polotovarů.

 

 1. Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče na základě dodržování technologických postupů daných výrobcem dokončovacího materiálu a výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu a podle provedení konečné úpravy materiálu před vlastním lakováním při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče při celkové kontrole obráběcího centra po ukončení práce a při provedení záznamu o zjištěných závadách při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla: AOs posuzuje uchazeče při provádění kontroly činnosti všech funkčních mechanismů stroje v průběhu olepování, doplňování lepidla do zásobníku olepovací jednotky a doplňování olepovacího materiálu při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě: AOs posuzuje uchazeče při celkové kontrole stroje po ukončení práce a při doplňování lepidla a kolíků do zásobníků stroje (pokud je tímto zařízením stroj vybaven) při dodržování zásad BOZP.

 

 1. Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů: AOs osoba hodnotí, jak uchazeč popíše způsoby a zásady provádění kontroly, balení a expedice, manipulace a skladování truhlářských výrobků a materiálů a provede označení výrobků.

 

 1. Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce: AOs hodnotí, jak uchazeč popíše význam technických údajů a jak zaznamená průběh prací těchto výrobků:
 1. Domácí schůdky z masivního dřeva
 2. Konferenční stolek z dýhované DTD s oválnou nebo elipsovitou deskou
 3. Skříňka z LTD

 

 1. Nakládání s odpadem z truhlářské výroby: AOs hodnotí, jak uchazeč popíše odpady vzniklé při výrobě zadaných výrobků a jejich skladování a jak uklidí pracoviště a roztřídí odpady.

 

Kontrola přesnosti a kvality provedení bude autorizovanou osobou provedena na zkompletovaných výrobcích.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba rovněž přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, ke kvalitě a funkčnosti zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání pracovních operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastním ochranným oděvem a pracovní obuví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

EMBRE, s. r. o.

Jitona a. s.

Dřevařský magazín