Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář , Montážník nábytku
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 10.6.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 10.4.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek při montáži a demontáži nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Písemně nebo slovně Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických podkladech pro montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací v grafické i v elektronické formě (včetně stavebních výkresů stěn, nutnost znát rozdíly stěn, nosnost pro různé způsoby zavěšení) Slovně nad technickou dokumentací
b Vypracovat technologickou dokumentaci na montáž jednoduchého výrobku ze dřeva, dřevních hmot, kovu, skla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy montáže Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení jednotlivých operací montáže a demontáže včetně připojení vody, odpadu, elektroinstalace (osvětlení, zásuvek, spotřebičů) apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zvolit správné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zvolit druh a množství polotovarů a součástek a určit jejich kvalitu včetně osvětlení, elektrických součástek, kování, instalatérského materiálu aj. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Rozměřit podle technické dokumentace interiérové prostory Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Provádět související výpočty Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky včetně osvětlení, elektrické instalace, atd. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zvolit správné pomůcky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zvolit vhodné pracovní postupy řezání, vrtání, začišťování, broušení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provést obrábění - řezání, vrtání, začišťování, dřeva a materiálů na bázi dřevních hmot a plastových materiálů, řemeslně provést spoje a esteticky provést montáž Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit druh stěny a možnosti kotvení nábytku, příčky apod., vybrat vhodný způsob a materiál Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Vrtat v místech podle předchozího rozměření, vyčištění a zkontrolování otvorů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Připravit otvory, vkládat a upevňovat kotevní materiály do otvorů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Stanovit a dodržet technologickou dobu tuhnutí pojiv Slovní vysvětlení
e Dodržovat technologický postup a kontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku, dělicích příček včetně instalací elektrických zásuvek, světel, spotřebičů, přívodu a odpadu vody, dřezů, umývadel apod. Slovní vysvětlení
b Provádět předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku a nábytkových sestav včetně instalací, dodržovat postup práce dle montážního návodu od výrobce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Osazovat výplně rámů (zejména sklo a ostatní křehké materiály) Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Kompletovat montážní práci včetně seřízení kování, rektifikace a zavěšování jednotlivých prvků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Odzkoušet funkčnost a bezpečnost přívodu a odpadu vody, těsnosti spojů, elektrických instalací, spotřebičů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a); z kritérií b) – e) splnit jedno kritérium.
3

Montáž a sestavování dalších prvků interiérového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup montáže zábradlí, obkladů stěn, pomocných kovových konstrukcí, zařizovacích interiérových prvků (mechanických a elektricky poháněných prvků) Slovní vyjádření
b Provést montáž vybraných interiérových prvků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zkontrolovat požadovanou funkčnost provedené montáže vybraných interiérových prvků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Instalace elektrických zařízení do interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný druh elektrických zařízení do interiérových prvků (např. vodičů, světel, vypínačů apod.) Slovní vysvětlení
b Instalovat vybraná elektrická zařízení do interiérových prvků (např. vodiče, světla, zásuvky, měniče proudu apod.) Praktické předvedení
c Zkontrolovat správnost instalace a funkčnost nainstalovaných elektrických zařízení či prvků Praktické předvedení a slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení připojení spotřebičů na rozvody vody a kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zapojení na instalační rozvody budov a provést zapojení Slovní vysvětlení případně praktické předvedení
b Zkontrolovat těsnost, funkci, bezpečnost připojených zařízení či prvků Slovní vysvětlení případně praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů v průběhu montáže Slovní vysvětlení
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Slovní vysvětlení případně praktické předvedení
c Nakládat s odpadem v souladu s legislativními požadavky Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat předávací protokol (dodací list pro zákazníka) Slovní vysvětlení a praktické předvedení
b Vypracovat protokol o provedené montáži (připomínky k montáži, vady, nedodělky, případně další požadavky ze strany zákazníka) Slovní vysvětlení a praktické předvedení
c Zaznamenávat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení Praktické předvedení a slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Uchazeč se prokáže předepsaným oprávněním pro možnost vykonávat samostatnou činnost na elektrických zařízeních podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k montáži zadaného úkolu s využitím běžně používaných technologických postupů, a s tím, že ověřování některými kritérii by probíhalo i mimo tento propojený rámec činností.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného nábytkářského výrobku

Ruční obrábění materiálů na bázi dřeva a plastů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním, broušením atd. ručními nástroji

Povrchová úprava nábytkářských výrobků

Montáž nábytku

Ošetřování a údržba nábytku

Obsluha, seřizování a běžná údržba ručních dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotovené práce, případně výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou nábytkářů a zástupci následujících institucí:

Asociace českých nábytkářů

Cech čalouníků a dekoratérů

Národní ústav odborného vzdělávání

Svaz zaměstnanců dřevozpracujícího průmyslu