Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dekoratér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro zhotovování dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat styly na předložených obrazech a fotografiích a uvést jejich charakteristické prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat na fotografii interiéru nebo exteriéru dekorace včetně způsobu jejich zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a popsat předepsaný způsob dekorování, zavěšování a umísťování státních a jiných vlajek a symbolů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh dekorace a naskicování jednotlivých částí dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit a zdůvodnit ideový návrh dekorace podle příslušných požadavků zadavatele a respektování stylů Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit v zadaném prostoru realizace potřebné rozměry dekorace a vypočítat rozměry materiálů Praktické předvedení
c Navrhnout a naskicovat jednotlivé části dekorace Praktické předvedení
d Zhotovit zjednodušenou technickou dokumentaci dekorace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování interiérových nebo exteriérových dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, podle postupu práce a připravit pomůcky pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
b Navrhnout a vybrat základní materiály a technologie zpracování pro určitý návrh, design, styl a uplatnění Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a vybrat plnicí a pomocné materiály podle funkce, designu, stylu, uplatnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit šablony, nářezové a střihové plány výrobků podle změřených rozměrů a skic Praktické předvedení
e Respektovat při sestavování střihového plánu vzor a směr textilie, srážlivost a tažnost materiálu a stanovit přídavky na švy ve vztahu k použitému způsobu šití, prošívání a jinému způsobu spojování Praktické předvedení a ústní ověření
f Při sestavování střihového plánu usně posoudit kvalitu, zakreslit a vyloučit vady materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit spotřebu všech materiálů Praktické předvedení
h Vypracovat rozpočet a prezentovat návrh ve vazbě na rozpočet Praktické předvedení a ústní ověření
i Navrhnout postup práce a způsob zpracování, zvolit vhodnou kvalitu materiálů pro dané použití Praktické předvedení a ústní ověření
j Vybrat stroje, nástroje, zařízení, nářadí pro výrobu dekorace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu Praktické předvedení
b Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat šicí stroj, určit a nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Na šicích strojích ušít díly dekorace Praktické předvedení
c Ručním šitím dokončit výrobek, použít skrytý nebo jiný steh podle potřeby Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování a kompletace interiérových nebo exteriérových dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat stroje, určit a nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit podle potřeby plnicí a pomocné materiály Praktické předvedení
c Spojit lepením, šitím, sponkováním nebo jiným způsobem dílce dekorace Praktické předvedení
d Zhotovit a zkompletovat všechny druhy dekorací Praktické předvedení
e Upravit zhotovenou dekoraci nánosem nebo nástřikem barevnými nebo svítícími a dalšími efekty Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalování dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stavební konstrukci z hlediska instalace dekorací Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit způsob upevnění dekorace Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podklad pro instalaci dekorace Praktické předvedení
d Upevnit kotvicí elementy do stěn, stropu a podobného nosného systému Praktické předvedení
e Nainstalovat zadané dekorace a pohyblivé části, seřídit a zkontrolovat jejich funkčnost Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava stěn tapetováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vybrat tapetu ke zhotovené dekoraci Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit podklad stěny nebo stropu k tapetování Praktické předvedení
c Rozměřit a zformátovat tapetu podle potřeby a vzoru a nalepit na připravený podklad Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokládání koberců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat koberec ke zhotovené dekoraci, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit koberec, položit, začistit a zalištovat u stěn v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení při výrobě dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a připravit vhodný balicí materiál, nářadí, nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit dekoratérský výrobek nebo polotovar v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálu, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při realizaci zkoušky uchazeč:

  1. zhotoví návrh pro slavnostní instalaci s řasenou textilií s použitím státní vlajky, státních symbolů a vlajky EU a vytvoří plastický vzorek s řasenou textilií, rozměr vzorku: 0,5 m x 0,5 m
  2. rozměří, zkrátí, upraví a namontuje garnýž na stěnu a popíše způsob montáže do jiných stavebních systémů
  3. zhotoví skládanou roletu s palmetou a instaluje ji
  4. zhotoví návrh pro svatební obřad na zahradě (exteriér), slavobránu a dekoraci pultu (stolku) pro oddávajícího a zhotoví svatební dekoraci pultu (stolku)
  5. připraví povrch stěny pod tapetování (druh stěny podle výběru autorizované osoby) - roh místnosti o rozměru: šířka 0,5 m x 0,5 m, výška 1,3 m
  6. provede tapetování modelového rohu místnosti (viz bod 5) tapetou vhodnou do obytného prostoru, zvolí vhodný koberec, položí ho a zalištuje

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti dekoratérských materiálů a k znalosti údržby dekoratérských výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

MANIAC INTERIÉR, Brno

JITONA, a. s., Klatovy