Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech dlaždičských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pracovních postupech dlaždičských prací z hlediska výkonu pomocných činností Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit konstrukční řešení dlážděných chodníků Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit konstrukční řešení dlážděných vozovek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zhotovování a úprava podkladu pod dlažby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit základní vrstvu podkladu pod dlažby na ploše min. 2m² Praktické předvedení
b Rozprostřít a urovnat další podkladní vrstvy Praktické předvedení
c Zhutnit podkladní vrstvy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spárování dlažeb maltou a jinými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení
b Spárovat dlažbu o minimální ploše 3m² včetně očištění dlažby po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pomocné práce při provádění a opravách kamenných a betonových dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad pod dlažbu Praktické předvedení
b Provést jednoduchou pokládku kamenné a betonové dlažby na ploše min. 3m² Praktické předvedení
c Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení
d Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit podklad pro dlažbu z lomového kamene Praktické předvedení
b Klást lomový kámen na sucho a do betonu na ploše min. 3m² Praktické předvedení
c Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení
d Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Bourání dlažeb a obrubníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Bourat dlažby ručně a pomocí mechanizovaného nářadí (min. na ploše 2m²) Praktické předvedení
b Třídit vybouraný materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí a pracovní pomůcky pro dlaždičské práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat, udržovat a upravovat nářadí, pracovní pomůcky pro dlaždičské práce (výměna násady lopaty, výměna topůrka dlaždičského kladiva ap.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dlazdic-asfalter#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

ČSN 72 2510 Dlažební kostky

ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek.

Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob a mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Metrostav a. s.

SŠ stavebních řemesel Brno, Bosonohy

Stavební firma EMV s. r. o.