Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Knihař na automatických knihařských linkách
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu knihařské práce, potřebných pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby sešitové měkké vazby V1 na automatické lince: při snášení složek, nahození obálky, způsobu spojení obálky a složek, ořezu a vyložení hotové sešitové vazby na základě strojního vybavení, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1. Ústní ověření
b Připravit, popsat a zkontrolovat potřebné pomůcky pro výrobu sešitové měkké vazby V1 na automatické lince v souladu s požadavky na technologický postup výroby sešitové měkké vazby V1. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit, popsat a zkontrolovat potřebné materiály pro výrobu sešitové měkké vazby V1 na automatické lince v souladu s požadavky na technologický postup výroby sešitové měkké vazby V1. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba knihařských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odpovídající nastavení šicí stanice na automatické lince pro vazbu V1 podle formátu a rozsahu vyráběné vazby a způsobu spojení obálky a složek, podle možností strojního vybavení, technologického předpisu zakázky, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbu šicí stanice na automatické lince pro vazbu V1 po ukončení produkce na základě předpisů pro údržbu a ochranu strojního zařízení, také v souladu s ovládacím manuálem zařízení. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Odběr knih od knihařských linek, kontrola a odběr snesených knižních bloků, kontrola pořadí archů pomocí hřbetních znamének

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu pořadí archů pomocí kontrolních hřbetních znamének signatur, ověřit správnost postupu kontroly chybně sneseného knižního bloku v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na snášení knižního bloku. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést kontrolu frézovaného knižního bloku opatřeného lepidlem a předvést správnost kontroly odstranění hřbetních lomů a naneseného lepidla na hřbet a boky bloku, (hot melt, PUR) v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou lepenou vazbu V2. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Odebrat zpracované knihařské výrobky nebo polotovary podle zadání. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha automatických linek v knihařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení automatické knihařské linky pro sešitovou měkkou vazbu V1 podle technologického předpisu a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic linky: snášení složek, naložení obálky, způsob spojení obálky a složek šitím, ořez hotové vazby a vykladače na základě strojního vybavení v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést základní seřízení automatické knihařské linky pro měkkou vazbu V2 podle technologického předpisu a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic linky: snášení složek, frézování, naložení obálky, způsob spojení obálky lepením, zalisování, ořez hotové vazby a vykladače v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou vazbu V2. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést základní seřízení automatické knihařské linky pro tuhou vazbu V8 podle technologického předpisu a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic linky: snášení a šití složek, lepení předsádek, lepení kapitálku, lepení gázu, lepení stužky, ořezu knižního bloku, oblení knižního hřbetu, spojení knižního bloku s tuhými deskami a dokončovacími operacemi tuhé vazby V8 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést kontrolu funkčnosti dílčích částí automatické knihařské linky pro sešitovou měkkou vazbu V1 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, obálková stanice, šicí stanice, trojřezu a vykládače hotové vazby na základě možností strojního vybavení výrobní linky sešitové měkké vazby V1 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést kontrolu funkčnosti dílčích částí automatické knihařské linky pro lepenou vazbu V2 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, frézovacího stanice, lepící stanice, obálkové a rylovací stanice, lisování, trojřezu a vykladače hotové vazby na základě možností strojního vybavení výrobní linky lepené vazby V2 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na lepenou měkkou vazbu V2. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést kontrolu funkčnosti dílčích částí automatické knihařské linky pro tuhou vazbu V8 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, šicí stanice na tavnou niť, stanice lepení předsádek, lepení kapitálku, lepení gázu, lepení stužky, stanice ořezu knižního bloku, stanice oblení knižního hřbetu, spojení knižního bloku s tuhými deskami a dokončovací operace tuhé vazby na základě možností strojního vybavení výrobní tuhé vazby V8 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit dvě kritéria pro vybranou vazbu - a) a d) nebo b) a e) nebo c) a f).
3

Obsluha programovatelných zařízení v knihařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající softwarový program pro nastavení částí automatické výrobní linky pro tuhou vazbu V8 a předvést správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky s pomocí softwarového vybavení stroje: nastavení snášecích stanic, šicích stanic, stanice lepení předsádek, lepení kapitálku, lepení gázu, lepení stužky, stanice oblení knižního hřbetu, stanice ořezu knižního bloku, spojení knižního bloku s tuhými deskami a dokončovací operace tuhé vazby na základě možností softwarového a strojního vybavení výrobní linky tuhé vazby V8 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat defekt vloženého knižního kompletu do tuhých desek a předvést správnost provedené kontroly tuhé knižní vazby s požadavky na správnost technologického postupu knihařské operace: nanesení lepidla na přední a zadní předsádku, chybné spojení knižního kompletu s tuhými deskami v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Odstranit (v rámci možností) chybné spojení knižního kompletu do tuhých desek a ověřit správnost navrženého postupu odstranění chybného technologického postupu při výrobě tuhé vazby V8 s ohledem na: použitá lepidla, seřízení stanice pro spojení knižního kompletu s deskami, seřízení funkčního celku pro dostatečné zalisování hotového produktu v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálu, kalkulace ceny výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet spotřeby materiálu a nákladů práce na zhotovení vazby V1 a stanovit konečnou cenu finální vazby podle zadání v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou sešitovou vazbu V1; cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek. Praktické předvedení
b Provést výpočet spotřeby materiálu a nákladů práce na zhotovení vazby V2 a stanovit konečnou cenu finální vazby podle zadání v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou vazbu V2; cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek. Praktické předvedení
c Provést výpočet spotřeby materiálu a nákladů práce na zhotovení tuhé vazby V8 a stanovit konečnou cenu finální vazby podle zadání v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8; cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek. Praktické předvedení
Je třeba splnit jedno kritérium pro vybranou vazbu.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101517&kod_sm1=33)

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového knihařského zpracování a opírá se o tyto normy: např. ON 88 3750 a Směrnici pro dokončující knihařské zpracování (vydáno Svazem polygrafických podnikatelů v roce 2012).

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům

BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu a k časovému hledisku zvládání daných operací.

 

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet těchto kritérií. Z variant, které umožňuje tento hodnoticí standard, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Josef Sedláček - SPRINT SERVIS

TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., České Budějovice

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Typografická Beseda