Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Průmyslový knihař
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 18.1.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu knihařské práce, potřebných pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby sešitové měkké vazby V1 na automatické lince - Splnění kritéria: Soulad správnosti technologického postupu podle provedení jednotlivých knihařských operací: způsob snášení složek, nahození obálky, způsob spojení obálky a složek, ořez hotové sešitové vazby na základě: možností strojního vybavení, využití sešitové měkké vazby V1 s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1. Slovně nad součástmi vazby
b Připravit, popsat a zkontrolovat potřebné pomůcky pro výrobu sešitové měkké vazby V1 - Splnění kritéria: Správnost volby potřebných pomůcek v souladu s požadavky na technologický postup výroby sešitové měkké vazby V1. Slovně nad pomůckami
c Připravit, popsat a zkontrolovat potřebné materiály pro výrobu sešitové měkké vazby V1 - Splnění kritéria: Správnost volby potřebných materiálů v souladu s požadavky na technologický postup výroby sešitové měkké vazby V1. Slovně nad materiály
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba knihařských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odpovídající nastavení šicí stanice na automatické lince pro vazbu V1 podle zadání - Splnění kritéria: Správnost nastavení šicí stanice podle formátu a rozsahu vyráběné vazby a způsobu spojení obálky a složek podle: možností strojního vybavení, technologického předpisu zakázky v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1. Prakticky a slovně u příslušného stroje
b Provést údržbu šicí stanice na automatické lince pro vazbu V1 po ukončení produkce podle zadání - Splnění kritéria: Správnost provedené údržby na základě předpisů pro údržbu a ochranu strojního zařízení, také v souladu s ovládacím manuálem zařízení Prakticky a slovně u příslušného stroje
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr knih od knihařských linek, kontrola a odběr snesených knižních bloků, kontrola pořadí archů pomocí hřbetních znamének

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu pořadí archů pomocí kontrolních hřbetních znamének signatur podle zadání - Splnění kritéria: Správnost předvedeného postupu kontroly chybně sneseného knižního bloku porovnáním pořadí kontrolních hřbetních znamének signatur správně sneseného knižního bloku v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na snášení knižního bloku. Prakticky a slovně nad meziproduktem
b Provést kontrolu frézovaného knižního bloku opatřeného lepidlem podle zadání - Splnění kritéria: Správnost kontroly odstranění hřbetních lomů a naneseného lepidla na hřbet a boky bloku, (hot melt, PUR) v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou lepenou vazbu V2. Prakticky a slovně nad meziproduktem
c Odebrat zpracované knihařské výrobky nebo polotovary podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha automatických linek v knihařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení automatické výrobní linky pro sešitovou měkkou vazbu V1( nebo lepenou vazbu V2, tuhou vazbu V8) podle technologického schématu a předpisu podle zadání - Splnění kritéria: Správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky podle bezchybného provedení jednotlivých knihařských operací: snášení složek, nahození obálky, způsob spojení obálky a složek šitím či lepením, ořez hotové vazby, lepení předsádek, kapitálku, gázy…, oblení knižního hřbetu a ořez knižního bloku, spojení knižního bloku s tuhými deskami, dokončovací operace tuhé vazby, na základě: možností strojního vybavení, využití sešitové měkké vazby V1(lepené vazby V2, tuhé vazby V8) v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1,(lepenou měkkou vazbu V2, tuhou vazbu V8). Prakticky a slovně u příslušné výrobní linky
b Provést kontrolu funkčnosti dílčích částí automatické výrobní linky pro sešitovou měkkou vazbu V1 (nebo lepenou vazbu V2, tuhou vazbu V8) podle zadání - Splnění kritéria: Správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky podle bezchybné funkce jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, šicí stanice, lepící stanice, trojřez, stanice lepení předsádek, kapitálku, gázy…, stanice oblení knižního hřbetu, spojení knižního bloku s tuhými deskami, dokončovací operace tuhé vazby, na základě: možností strojního vybavení výrobní linky sešitové měkké vazby V1(lepené vazby V2, tuhé vazby V8) v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na sešitovou měkkou vazbu V1,(lepenou měkkou vazbu V2, tuhou vazbu V8). Prakticky a slovně u příslušné výrobní linky nad zpracovávaným produktem s ohledem na dodržení BOZP
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha programovatelných zařízení v knihařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající softwarový program pro nastavení částí automatické výrobní linky pro tuhou vazbu V8 podle zadání - Splnění kritéria: Správnost nastavení jednotlivých stanic výrobní linky s pomocí softwarového vybavení na základě bezchybné funkce jednotlivých stanic výrobní linky: snášecí stanice, šicí stanice, stanice lepení předsádek, kapitálku, gázy…, stanice oblení knižního hřbetu, trojřez, spojení knižního bloku s tuhými deskami, dokončovací operace tuhé vazby, na základě: možností softwarového a strojního vybavení výrobní linky tuhé vazby V8 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Prakticky a slovně u příslušné výrobní linky nad zpracovávaným produktem s ohledem na dodržení BOZP
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat poškození (defekt) vloženého knižního kompletu do tuhých desek podle zadání - Splnění kritéria: Správnost předvedené kontroly tuhé knižní vazby s požadavky na správnost technologického postupu knihařské operace: nanesení lepidla na přední a zadní předsádku, chybné spojení knižního kompletu s tuhými deskami v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Prakticky a slovně nad hotovým produktem
b Odstranit (v rámci možností) chybné spojení knižního kompletu do tuhých desek podle zadání - Splnění kritéria: Správnost navrženého postupu odstranění chybného technologického postupu při výrobě tuhé vazby V8 s ohledem na: použitá lepidla, seřízení stanice pro spojení knižního kompletu s deskami, seřízení funkčního celku pro dostatečné zalisování hotového produktu v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8. Prakticky a slovně nad příslušným knihařským strojem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálu, kalkulace ceny výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu materiálu a nákladů práce na zhotovení vazby V1 na základě zadání - Splnění kritéria: Správnost a úplnost výpočtu podle zadání: vazba V1, náklad 10000 ks, formát A4, rozsah 64 stran, obálka 250 g/m², zpracování na automatické výrobní lince pro vazbu V1, nutno připočíst náklady práce a odpisy výrobního zařízení v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou sešitovou vazbu V1. Slovně i písemně
b Stanovit konečnou cenu finální vazby V1 na základě zadání - Splnění kritéria: Správnost a úplnost výpočtu v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou sešitovou vazbu V1, cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek. Slovně i písemně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů a linek včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada pro polygrafii

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR