Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník evidence zásob a materiálu
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit dodací listy Praktické předvedení
b Přijmout a evidovat objednávku na zboží či materiál od odběratele s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit doklady spojené s odběrem a přejímkou zboží či materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat a evidovat vyhotovené doklady s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Přijmout a evidovat požadavek na výdej zboží či materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a materiálu, nabídka prodávaného sortimentu, včetně poskytování informací odběratelům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Evidovat seznam dodavatelů a odběratelů včetně stavu pohledávek s využitím softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Informovat průběžně odběratele o nabízeném zboží a materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit druh a kvalitu dodaného zboží či materiálu, včetně porovnání s dokumentací a zkontrolovat senzoricky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyřizovat reklamaci zboží a materiálu v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s reklamací zboží a materiálu, např. zápis o vadách Praktické předvedení
d Vystavit protokol o reklamačním řízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat zásoby zboží a materiálu Praktické předvedení
b Zjistit skutečný stav zboží a materiálu převážením, přeměřením, přepočítáním Praktické předvedení
c Porovnat fyzický stav zásob zboží a materiálu se stavem účetním a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení
d Spolupracovat při odstraňování nedostatků zjištěných inventurou podle pokynů nadřízeného v souladu s předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu na základě předpokládaného odbytu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést evidenci o pohybu zboží a materiálu ve skladu Praktické předvedení
b Sledovat poptávku odběratelů po jednotlivých druzích zboží a materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a za materiál od odběratelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohodnout smluvně způsob platby s odběratelem Praktické předvedení
b Přijmout hotovost, ověřit platnost měny Praktické předvedení
c Vyúčtovat platbu odběrateli, přijatou hotovost uložit a zaevidovat předepsaným způsobem Praktické předvedení
d Vystavit a zaevidovat doklad o hotovostní nebo bezhotovostní platbě Praktické předvedení a ústní ověření
e Odstranit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet hygienu osobní i hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet sanitační řád během provozu i po jeho ukončení Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeči budou zadány konkrétní činnosti a úkoly z oblasti evidence zboží a materiálu, které si autorizovaná osoba předem připraví, konkretizuje a rozpracuje podle kritérií.

Uchazeč koná zadané úkoly, při nichž budou hodnoceny postupy, organizace a kvalita práce při plnění jednotlivých úkolů, vyhotovování příslušné dokumentace, společenské a profesionální chování.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky manipulace, dodržování časového harmonogramu.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (v některých případech na oboje).

 

Autorizovaná osoba je povinna nejpozději v den vyhlášení termínu zkoušky z profesní kvalifikace zveřejnit informaci o specializovaném SW vybavení (evidence skladovaného zboží a evidence dodavatelů a odběratelů zboží a materiálu), které má pro zkoušku k dispozici. V případě, že je SW vybavení pro uchazeče nevhodné, je oprávněn přinést ke zkoušce vlastní technické a programové prostředky. Vlastní vybavení je omezeno na osobní PC a obecně používaný SW pro sklady. Uchazeč o tom musí informovat autorizovanou osobu před započetím zkoušky a musí své SW vybavení konzultovat s AOs.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ČSAD Hodonín, a. s.

Česká logistická asociace, o. p. s.

Svaz spedice a logistiky České republiky